Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra emission av teckningsoptioner (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag kan gör en emission av teckningsoptioner med syftet att få in kapital till rörelsen från aktieägare eller med syftet att få in kapital till rörelsen och att uppmuntra till bättre prestationer hos företagsledande personer som en del i ett bonusprogram.

En teckningsoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att teckna en ny aktie inom en viss tidsperiod till ett förutbestämt lösenpris. En teckningsoption har en längre löptid (>1 år) jämfört med en vanlig köpoption och en teckningsoption avser nyemitterade aktier till skillnad från en vanlig köpoption som avser befintliga aktier.

Ett aktiebolag som emitterar teckningsoptioner kan välja att ta betalt för varje teckningsoption vid emission till aktieägare eller att ge bort teckningsoptioner till företagsledande personer i ett bonusprogram exempelvis. Det teoretiska priset för en teckningsoption bestäms normalt med tillämpning av Black & Scholes modell för prissättning av optioner.


En emmisson av teckningsoptioner beslutas av en bolagsstämma eller av styrelsen med bemyndigande från en bolagsstämma i förväg eller av styrelsen med godkännande från en bolagsstämma i efterhand. En emission av teckningsoptioner kan innebära att bolagsordningen måste ändras och en emission av teckningsoptioner måste registreras hos bolagsverket.

Teckningen av teckningsoptioner görs på en teckningslista och de personer som har tecknat sig för teckningsoptioner erhåller teckningsoptionsbevis. Nya aktier som har tecknats genom att teckningsoptioner har utnyttjas förs in i aktieboken och de teckningsoptionsbevis som har utnyttjats förses med en påskrift om att optionsrätten har utnyttjats.

Styrelsen i ett aktiebolag skall senast tre månader efter varje räkenskapsårs utgång och/eller senast tre månader efter det att aktieteckningen har avslutats till bolagsverket anmäla hur många aktier som har tecknats och betalats.


Teckningsoptioner som utnyttjas för teckning av nya aktier innebär att det blir en utspädning av antalet aktier i aktiebolaget samtidigt som aktiebolaget får in kapital motsvarande lösenkursen multiplicerat med det antal nya aktier som har tecknats.

Klassificering
En emission av teckningsoptioner kan innebära att ett aktiebolag erhåller likvida medel motsvarande teckningskursen multiplicerat med antalet tecknade teckningsoptioner men kan också innebära att aktiebolaget inte erhåller några likvida medel alls vid emissionen om teckningskursen sätts till noll kronor.

En emission av teckningsoptioner som innebär att anställda tilldelas teckningsoptioner utan att erlägga någon betalning utgör en aktierelaterad ersättning som skall förmånsbeskattas. En vederlagsfri emission av teckningsoptioner bokförs genom att ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras och att ett konto för personalkostnader i kontogrupp 70 eller 72 debeteras.


För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för den aktierelaterade ersättningen.

En emission av teckningsoptioner som inbringar likvida medel till aktiebolaget motsvarande marknadsvärdet för teckningsoptionerna (teoretiskt värde) bokförs genom att ett konto för kassa & bank i kontogrupp 19 debeteras samtidigt som ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras.

En teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner innebär att aktiekapitalet i aktiebolaget ökar med antalet nya aktier som ges ut multiplicerat med kvotvärdet och att överskjutande del av erhållet kapital tillförs överkursfonden som finns under fritt eget kapital. Kvotvärdet är aktiekapitalets värde dividerat med antalet utestående aktier i aktiebolaget och lösenkursen för teckning av aktier med teckningsoptioner får aldrig vara lägre än kvotvärdet.


En teckning av nya aktier via teckningsoptioner bokförs genom att ett konto för kassa & bank i kontogrupp 19 debeteras samtidigt som konton för eget kapital i kontogrupp 20 krediteras.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 70 - Löner till kollektivanställda
Kontogrupp 72 - Löner till tjänstemän och företagsledare
Kontgrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En emission av teckningsoptioner redovisas i balansräkningen när teckningsoptioner har tecknats i enlighet med ett beslut om emission av teckningsoptioner om det är sannolikt att eget kapital i form av likvida medel, kvittning av fordringar eller apportegendom kommer att tillföras aktiebolaget.


En teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner redovisas i balansräkningen när nya aktier har tecknats om det är sannolikt att likvida medel kommer att tillföras aktiebolaget och om det monetära värdet av emissionen kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En emission av teckningsoptioner värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som kommer att tillföras eget kapital i samband med teckningen av teckningsoptioner. En teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som tillförs eget kapital i samband med aktieteckningen.


Moms och beskattning
Det är ingen moms på emissioner av teckningsoptioner och inte heller avseende teckningen av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner.

Emissioner av teckningsoptioner till marknadsvärde (teoretiskt värde) och teckningen av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner påverkar inte resultaträkningen och ger inte upphov till att några skattepliktiga intäkter uppstår i aktiebolaget.

En skattepliktig förmån av erhållna teckningsoptioner skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet för teckningsoptionerna. Marknadsvärdet för teckningsoptioner kan beräknas med hjälp av Black & Scholes formel för beräkning av det teoretiska värdet för optioner.

Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig förmån av teckningsoptioner skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för prelimärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. En anställd kan undvika förmånsbeskattning genom att helt och hållet betala för den skattepliktiga förmånen via ett nettolöneavdrag under förutsättning att redovisningsenheten redovisar en negativ (krediterad) kostnad avseende förmånsvärdet.


Någon förmånsbeskattning uppstår inte när nya aktier tecknas med hjälp av erhållna teckningsoptioner. Kostnader för skattepliktiga förmåner av teckningsoptioner är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Ett aktiebolag skall uppge den utspädningseffekt i antalet aktier som en konverting av utfärdade teckningsoptioner till aktier kan innebära. Resultatet per aktie skall beräknas avseende antalet aktier före utspädning och avseende antalet aktier efter utspädning.

Ett aktiebolag skall lämna upplysningar om aktierelaterade ersättningar i årsredovisningen enligt IFRS.


Exempel: bokföra emission av teckningsoptioner till marknadsvärde (kontobetalning)
Ett aktiebolag har på en bolagsstämma beslutat att emittera teckningsoptioner med ett lösenpris om 200 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitterades till marknadsvärde genom att priset fastställdes med hjälp av Black & Scholes formel. I emissionen har 10 000 teckningsoptioner tecknats och betalats till ett totalt värde om 200 000 SEK (10000*20).

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 200 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000

Exempel: bokföra emission av teckningsoptioner till företagsledare (aktierelaterad ersättning)
Ett aktiebolag har på en bolagsstämma beslutat att emittera teckningsoptioner med ett lösenpris om 200 SEK per aktie till personer i företagsledande ställning. Teckningsoptionerna har delats ut vederlagsfritt till företagsledarna och marknadsvärdet för teckningsoptionerna fastställdes till 200 000 SEK (20*10000) med hjälp av Black & Scholes formel. Förmånsbeskattning sker i samband med nästa löneutbetalning.


Konto Benämning Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000
7226 Aktierelaterade ersättningar, företagsledare 200 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av aktierelaterad ersättning (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 1 000 000 SEK till företagsledare och tagit upp skattepliktiga förmåner för aktierelaterade ersättningar om 200 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 540 000 SEK (1200000*45 %), nettolönen blir 460 000 SEK (1000000-540000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 377 040 SEK (1200000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 120 000 SEK (1000000*12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 37 704 SEK (120000*31,42 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 460 000
2710 Personalskatt 540 000
7221 Löner till företagsledare 1 000 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 200 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 200 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 377 040
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 314 200
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 62 840
2920 Upplupna semesterlöner 120 000
7292 Förändring semesterlöneskuld företagsledare 120 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 37 704
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 37 704

Exempel: bokföra teckning av nya aktier via teckningsoptioner (kontobetalning)
Ett aktiebolag har emitterat 10 000 teckningsoptioner med ett lösenpris om 200 SEK per aktie. Aktiekursen har under räkenskapsåret 2009 stigit till 300 SEK och därför har alla teckningsoptioner på ett gemensamt möte utnyttjats för teckning av nya aktier i aktiebolaget. Teckningen av nya aktier har inneburit att 2 MSEK (200*10000) har tillförts aktiebolaget samtidigt som 10 000 nya aktier har emitterats. Kvotvärdet för aktierna är 50 SEK och det innebär att 500 TSEK tillförs aktiekapitalet samt att 1 500 TSEK tillförs överkursfonden.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 2 000 000
2081 Aktiekapital 500 000
2097 Överkursfond 1 500 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/04/24

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se