Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra insatsemission i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

En insatsemission i en ekonomisk förening innebär att det sker en överföring av utdelningsbara medel från fritt eget kapital till ej utdelningsbara medel i bundet eget kapital och en insatsemission är därför motsvarigheten till en fondemission i ett aktiebolag.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) får det belopp som kan vara föremål för en vinstutdelning överföras till medlemsinsatserna genom en insatsemission. Bestämmelser om insatsemissioner finns i stadgarna för en ekonomisk förening och som ekonomisk förening räknas också en bostadsrättsförening.

Ett beslut om en insatsemission fattas normalt på en föreningsstämma (den ordinarie föreningsstämman) av föreningens medlemmar efter ett förslag från styrelsen. En insatsemission innebär att varje medlem tillgodoförs ett insatsbelopp i enlighet med de fördelningsgrunder som finns i stadgarna för den ekonomiska föreningen.

Styrelsen i en ekonomisk förening måste enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) föra en medlemsförteckning som skall innehålla information om varje medlems namn och postadress samt det antal medlemsinsatser med vilket han deltar i föreningen, det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen, samt summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räkenskapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst skall återbetalas.

Medlemsförteckningen skall enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Varje medlem har rätt att på begäran få skriftlig uppgift av föreningen om sitt medlemskap och om de insatser som han har betalt in eller tillgodoförts genom insatsemission.

En medlem som har lämnat en ekonomisk förening har enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som belöper på honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.

Klassificering
I en insatsemission sker en omföring av eget kapital från fritt eget kapital till bundet eget kapital som innebär att utdelningsbara medel inte längre får delas ut. En insatsemission bokförs som en omföring av eget kapital i kontogrupp 20.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
En insatsemission bokförs när ett beslut om en insatsemission har fattats på en föreningsstämma eller när ett beslut om insatsemission har fattats med bemyndigande från ett beslut som har fattats på en föreningsstämma.

Sidoordnat register och avstämning
En ekonomisk förening skall enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) föra en medlemsförteckning där varje medlems inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser framgår. En avstämning för medlemsinsatser kan göras mellan en rapport från medlemsregistret och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En insatsemission värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som skall omföras till bundet eget kapital i en insatsemission.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra insatsemission i ekonomisk förening (föreningsstämmobeslut)
En föreningsstämma i en ekonomisk förening har enligt ett stämmoprotokoll beslutat att genomföra en insatsemission som innebär att 100 000 SEK skall flyttas från balanserade resultatmedel till bundet eget kapital.

Konto Benämning Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000
2087 Insatsemission 100 000

Exempel: bokföra återbetalning av medlemsinsats i ekonomisk förening (kontobetalning)
En medlem i en ekonomisk förening har uträtt ur föreningen och skall återfå sin inbetalda medlemsinsats om 10 000 SEK samt sin genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsats om 5 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2083 Inbetalda insatser 10 000
2087 Insatsemission 5 000
1941 Bankkonto, affärsbanken 15 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2010-05-31

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001