Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra minskning av aktiekapital i aktiebolag (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag skall enligt aktiebolagslagen (2005:551) ha ett aktiekapital om minst 25 000 SEK, om aktiebolaget är publikt måste aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 SEK. Om redovisningsvalutan är euro skall aktiekapitalet uppgå till motsvarande belopp i svenska kronor vid aktiebolagets bildande eller vid tidpunkten för bytet av redovisningsvaluta till euro.

Ett aktiebolag är en juridisk person där ägarna (aktieägarna) inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det begränsade personliga betalningsansvaret för ett aktiebolags ägare uppvägs av kravet på aktiekapital, detta skall utgöra en säkerhet för andra intressenter till aktiebolaget jämte aktieägarna.

I ett aktiebolag är aktieägarna helt fria från personligt betalningsansvar om aktiebolaget går i konkurs och inte kan betala sina skulder, men styrelsen i ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvariga om inte vissa åtgärder enligt aktiebolagslagen (2005:551) vidtas vid en konkurs. Ett aktiebolag riskerar konkurs om eget kapital är mindre än 50% av aktiekapitalet.


Ett aktiebolag som har ett större aktiekapital än vad som krävs får enligt aktiebolagslagen (2005:551) minska aktiekapitalet till denna nivå. Aktiekapitalet får enligt aktiebolagslagen (2005:551) minskas för täckning av förlust, för avsättning till fritt eget kapital, för återbetalning till aktieägarna och enligt förbehåll i bolagsordningen. En minskning av aktiekapitalet kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

För att kunna minska aktiekapitalet i ett aktiebolag måste ett beslut ha fattas på en bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551), beslutet måste ha tagits med en röstmajoritet om minst två tredjedelar. Aktiebolaget måste normalt också ta beslut om ändring av bolagsordningen i samband med beslutet om minskning av aktiekapital. Styrelsen skall anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket, man måste normalt sätt också göra en ansökan om tillstånd till Bolagsverket för att få verkställa minskningsbeslutet.


Klassificering
En minskning av aktiekapitalet bokförs i kontogrupp 20. Det finns fyra tillåtna ändamål för en minskning av aktiekapital. Frigjorda medel kan återbetalas till aktieägarna eller sättas av som fritt eget kapital.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
En minskning av aktiekapital bokförs när aktiebolaget fått tillstånd till minskningen av Bolagsverket, om inget tillstånd krävs bokförs minskningen när beslutet har registrerats av Bolagsverket.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En minskning av aktiekapital värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som bolagstämman har fattat beslut om och som Bolagsverket har godkänt.

Skattekonsekvenser
Om aktiebolaget gör en återbetalning till aktieägarna räknas det som utdelning om någon indragning av aktier inte skett, om indragning av aktier skett räknas återbetalningen som en avyttring.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) i förvaltningsberättelsen lämna förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening skall, om föreningen är moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.


Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra minskning av aktiekapital (återbetalning till aktieägare)
En privat aktiebolag har beslutat om att minska aktiekapitalet med 25 000 SEK och fått tillstånd till detta av Bolagsverket. Beloppet skall återbetalas till aktieägarna.

Konto Benämning Debet Kredit
2081 Aktiekapital 25 000
2898 Outtagen vinstutdelning 25 000

Exempel: bokföra minskning av aktiekapital (avsättning till fritt eget kapital)
En privat aktiebolag har beslutat om att minska aktiekapitalet med 25 000 SEK och fått tillstånd till detta av Bolagsverket. Beloppet skall sättas av som fritt eget kapital.


Konto Benämning Debet Kredit
2081 Aktiekapital 25 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 25 000

Exempel: bokföra minskning av aktiekapital (täcka en förlust)
En privat aktiebolag har beslutat om att minska aktiekapitalet med 25 000 SEK och detta beslut har registrerats av Bolagsverket. Beloppet skall täcka en förlust och därmed sättas av som fritt eget kapital. Bolaget kan behöva få ett tillstånd från Bolagsverket om man vill göra utdelningar inom tre år från registreringen.


Konto Benämning Debet Kredit
2081 Aktiekapital 25 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 25 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/11/11

Kontakta bokforingstips.se