Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra fond för yttre underhåll i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

En bostadsrättsförening reserverar vinstmedel till en fond för yttre underhåll i enlighet med en underhållsplan för att finansiera det framtida behovet av yttre underhåll avseende bostadsrättsfastigheterna.

En bostadsrättsförening skall enligt bostadsrättslagen (1991:614) i stadgarna ange vem som har ansvar för underhållet av föreningens fastigheter och de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet.

I en bostadsrättsförening är det normalt bostadsrättsföreningen som ansvarar för det yttre underhållet av föreningens fastighet och bostadsrättshavarna som ansvarar för att hålla lägenheterna i ett gott skick (inre underhåll). I en del bostadsrättsföreningar sköts en viss del av det inre underhållet av en av bostadsrättsföreningen anställd vaktmästare.

Bostadsrättshavaren skall enligt bostadsrättslagen (1991:614) på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna, och detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar däremot inte för reparationer av ledningar för avlopp, ventilationskanaler, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.


Det yttre underhållet av en fastighet inbegriper exempelvis underhåll av fasad, tak, trapphus, hissar, vattenstammar, avloppsstammar, mark, gemensamma tvättstugor, elledningar, värmesystem och förrådsutrymmen. Det inre underhållet inbegriper exempelvis tapetsering, målning, byte av vitvaror och underhåll av golv.

Det framtida behovet av yttre underhåll i en bostadsrättsförening framgår av en underhållsplan som årligen uppdateras, denna underhållsplan finansieras genom att en viss del av årsavgifterna reserveras i en fond för yttre underhåll i balansräkningen. Årsavgifterna (månadsavgifterna) i en bostadsrättsförening bör täcka de löpande kostnaderna och de framtida kostnaderna för yttre underhåll i enlighet med en underhållsplan, detta så att avgifterna hålls på en jämn nivå med små årliga avgiftsförändringar.


Klassificering
En fond för yttre underhåll klassificeras som bundet eget kapital i en redovisningsenhet och det här innebär att reserverade medel i fonden för yttre underhåll inte får delas ut till bostadsrättsföreningens medlemmar.

En reservering till en fond för yttre underhåll redovisas som en omföring från fritt eget kapital till bundet eget kapital i kontogrupp 20 och en användning av medel i en fond för yttre underhåll redovisas som en omföring från bundet eget kapital till fritt eget kapital i kontogrupp 20.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
En bostadsrättsförening kan i stadgarna ange hur en reservering till yttre underhåll skall beräknas och hur fonden för yttre underhåll skall användas.

En reservering av vinstmedel till en fond för yttre underhåll bokförs när ett beslut om reservering har fattats på en föreningsstämma eller vid bokslut om det i stadgarna framgår hur beloppet för reservering till fonden skall beräknas.


En användning av vinstmedel från en fond för yttre underhåll bokförs när ett beslut om användning har fattats på en föreningsstämma eller när styrelsen har fattat ett beslut om användning under förutsättning att åtgärderna ligger inom de ramar som anges i stadgarna och bostadsrättslagen (1991:614).

Sidoordnat register och avstämning
En fond för yttre underhåll avser att finansiera det framtida behovet av yttre underhåll enligt en underhållsplan och avstämningar kan göras mellan underhållsplanen och kontot för den yttre fonden i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En reservering till eller ett ianspråktagande av en fond för yttre underhåll värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som omförs mellan fritt eget kapital och bundet eget kapital.


Bokslut och årsredovisning
Ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) i förvaltningsberättelsen lämna förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening skall, om föreningen är moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra reservering till fond för yttre underhåll (stämmobeslut)
En föreningsstämma i en bostadsrättsförening har beslutat att av sparade resultatmedel om 500 000 SEK reservera 100 000 SEK till fonden för yttre underhåll och balansera resterande medel i ny räkning. De sparade resultatmedlen om 500 000 SEK består till 300 000 SEK av balanserade medel och till 200 000 SEK av årets resultat.


Konto Benämning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 200 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 300 000
2088 Fond för yttre underhåll 100 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 400 000

Exempel: bokföra användning av fond för yttre underhåll (bokslut)
En bostadsrättsförening har under räkenskapsåret 2009 tagit 500 000 SEK av fonden för yttre underhåll i anspråk för periodiskt underhåll.


Konto Benämning Debet Kredit
2088 Fond för yttre underhåll 500 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 500 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/11/23

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se