Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra insättning av aktiekapital i aktiebolag (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag skall enligt aktiebolagslagen (2005:551) ha ett aktiekapital och därför måste aktieägarna vid bolagets bildande göra en insättning av aktiekapital i aktiebolaget.

Ett aktiebolag är en juridisk person där ägarna (aktieägarna) inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det begränsade personliga betalningsansvaret för ett aktiebolags ägare uppvägs av kravet på aktiekapital som skall utgöra en säkerhet för andra intressenter till aktiebolaget än aktieägarna.

I ett aktiebolag är aktieägarna helt fria från personligt betalningsansvar om aktiebolaget går i konkurs och inte kan betala sina skulder men styrelsen i ett aktiebolag kan bli personligt betalningsansvariga om inte vissa åtgärder enligt aktiebolagslagen (2005:551) vidtas vid en konkurs. Ett aktiebolag går i konkurs då eget kapital är mindre än 50% av aktiekapitalet.


Enligt aktiebolagslagen (2005:551) måste aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 SEK i ett privat aktiebolag och till minst 500 000 SEK i ett publikt aktiebolag. Den första insättningen av aktiekapital görs när ett aktiebolag bildas och därefter kan ytterligare insättningar av aktiekapital göras av befintliga eller nya aktieägare.

Ett aktiebolag bildas genom att en eller flera stiftare upprättar en stiftelseurkund, tecknar sig för samtliga aktier i aktiebolaget, betalar för samtliga aktier och skriver under stiftelseurkunden. Styrelsen i ett nybildat aktiebolag måste anmäla aktiebolaget för registrering till Bolagsverket inom 6 månader efter det att stiftelseurkunden har undertecknats.

Vid ett aktiebolags bildande sker aktieteckningen i stiftelseurkunden och betalningen för aktierna kan ske med pengar eller med apportegendom. Betalning i pengar skall göras till ett bankkonto som stiftarna har öppnat för aktiebolaget och betalning i egendom (apportegendom) sker genom att egendomen tillförs aktiebolaget.


När insättning av aktiekapital görs med pengar så måste stiftarna få ett intyg från banken som visar hur mycket pengar som har tillgodoförts aktiebolagets bankkonto. När insättning av aktiekapital görs med apportegendom måste egendomen värderas och en revisor lämna ett intyg på att egendomen tillförts aktiebolaget, att egendomen är till nytta för bolaget och egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för aktiebolaget.

När ett aktiebolag är bildat kan ytterligare insättningar av aktiekapital göras via olika emissioner såsom nyemission, fondemission, uttnyttjande av tekningsoptioner och utnyttjande av konvertibler.

Klassificering
En insättning av aktiekapital ökar aktiekapitalet till den del som motsvarar antalet nya aktier multiplicerat med kvotvärdet och ökar överkursfonden till den del som motsvarar antalet nya aktier multiplicerat med den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet. En insättning av aktiekapital bokförs i kontogrupp 20.


Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
En insättning av aktiekapital bokförs när det är sannolikt att en redovisningsenhet kommer att erhålla betalning för tecknade aktier.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En insättning av aktiekapital värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas i samband med en insättning av aktiekapital.


Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) i förvaltningsberättelsen lämna förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust. I en ekonomisk förening skall, om föreningen är moderföretag, dessutom lämnas uppgift om belopp som enligt årsredovisningarna för företag inom koncernen skall föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra insättning av aktiekapital i kontanter (kontantemission)
En privat aktiebolag har bildats och ett aktiekapital om 100 000 SEK har satts in på bolagets bankkonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2081 Aktiekapital 100 000

Exempel: bokföra insättning av aktiekapital i apportegendom (apportemission)
En privat aktiebolag har bildats och stiftarna har tecknat aktier i bolaget genom att sätta in maskiner till ett värde om 100 000 SEK i aktiebolaget.


Konto Benämning Debet Kredit
1211 Maskiner 100 000
2081 Aktiekapital 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/01/04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se