Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra förlagsinsats i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

En förlagsinsats är ett kapitaltillskott till en ekonomisk förening som bevisas av ett förlagsandelsbevis eller en börsnoterad förlagsandel med företrädesrätt till vinstutdelning i den ekonomiska föreningen framför medlemsinsatserna.

En ekonomisk förening får i stadgarna enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) föreskriva att medel får tillskjutas genom förlagsinsatser av medlemmar och andra personer än medlemmar. Förlagsinsatser från andra än medlemmar får dock högst uppgå till summan av andra än förlagsinsatser inbetalda samt genom insatsemission tillgodoförda insatser.

Beslut om förlagsinsatser fattas normalt av styrelsen i en ekonomisk förening och föreningen måste utfärda ett förlagsandelsbevis för varje förlagsinsats. Ett förlagsandelsbevis måste ställas till viss man, till innehavaren eller till order och innehålla uppgift om föreningens firma, nummer eller annan beteckning för beviset, insatsens storlek, den rätt till utdelning som insatsen medför, det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och det sätt på vilket inlösen ske.


Ett förlagsandelsbevis ska undertecknas av föreningen och styrelseledamöternas eller firmatecknarens namnteckning får återges genom tryckning eller på annat liknande sätt. En ekonomisk förening får börsnotera förlagsandelar i stället för att utfärda förlagsandelsbevis.

Styrelsen måste enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. Förteckningen skall hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av den och skall innehålla uppgift om storleken på varje förlagsinsats, om tidpunkten för varje insats och om den rätt till utdelning som insatsen medför.

Den som innehar en förlagsandel har enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) rätt att få förlagsinsatsen inlöst tidigast efter fem år från tillskottet eller efter uppsägning om han skriftligen säger upp beloppet minst två år i förväg. Föreningen får lösa in en förlagsinsats tidigast efter fem år från tillskottet eller efter uppsägning om föreningen skriftligen säger upp beloppet minst sex månader i förväg.


En förlagsandel inlöses till det belopp som utgör insatsens storlek enligt förlagsandelsbevis eller enligt registrering för börsnoterade förlagsandelar. Beloppet får dock inte överstiga andelen av föreningens egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen, utan hänsyn tagen till reservfonden eller uppskrivningsfonden, som belöper på förlagsandelen i förhållande till övriga förlagsinsatser.

Klassificering
Förlagsinsatser i en ekonomisk förening är kapitaltillskott som klassificeras som bundet eget kapital och som skall redovisas skilt från medlemsinsatser. Förlagsinsatser och återbetalningar av förlagsinsatser redovisas i kontogrupp 20 i baskontoplanen.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
Förlagsinsatser bokförs när en ekonomisk förening har fått teckning för förlagsinsatser efter det att styrelsen har fattat ett beslut om att ta in kapital via förlagsinsatser.


Sidoordnat register och avstämning
En ekonomisk förening skall enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. En avstämning för förlagsinsatser kan göras mellan en rapport från förteckningen över förlagsinsatser och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En förlagsinsats värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas i samband med en förlagsinsats baserat på värdet för tillförda likvida medel.

Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i en annan valuta än redovisningsvalutan skall förlagsinsatsen omräknas i enlighet med valutakursen på balansdagen och valutakursdifferensen skall redovisas mot balanserad vinst eller förlust i balansräkningen.


Bokslut och årsredovisning
Ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför och summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra förlagsinsats i ekonomisk förening (kontobetalning)
En ekonomisk förening har i enlighet med ett beslut från styrelsen erhållit 200 000 SEK i förlagsinsatser och utfärdat förlagsandelsbevis för dessa förlagsandelar.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 200 000
2089 Förlagsinsatser 200 000

Exempel: bokföra utdelning på förlagsinsatser i ekonomisk förening (stämmobeslut)
En ekonomisk förening har i enlighet med ett stämmoprotokoll från den ordinarie föreningsstämman utbetalat 10 000 SEK av de disponibla resultatmedlen i vinstutdelning på förlagsinsatser. De vinstmedel som fanns till förfogande bestod till 70 000 SEK av balanserade vinstmedel och till 30 000 SEK av årets resultat.


Konto Benämning Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 70 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 30 000
1941 Bankkonto, affärsbanken 5 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 95 000

Exempel: bokföra återbetalning av förlagsinsats i ekonomisk förening (kontobetalning)
En ekonomisk förening har återbetalat förlagsinsatser om 100 000 SEK till innehavare av förlagsandelsbevis som har löst in sina förlagsandelsbevis.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 100 000
2089 Förlagsinsatser 100 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/31

Kontakta bokforingstips.se