Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra fondemission och fondemissioner i aktiebolag (bokföring med exempel)

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) får ett aktiebolag genom beslut från aktieägarna på en bolagsstämma öka aktiekapitalet i en fondemission.

En fondemission kan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ske genom att aktiekapitalet ökas genom en överföring från reservfond, uppskrivningsfond och fritt eget kapital eller genom att värdet för en anläggningstillgång skrivs upp.

En fondemission kan enligt aktiebolagslagen (2005:551) genomföras med utgivning av nya aktier eller utan utgivning av nya aktier. Om nya aktier ges ut har de befintliga aktieägarna enligt aktiebolagslagen rätt till nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. En fondemission på 1:3 innebär att aktieägarna får 1 teckningsrätt för varje gammal aktie och att det krävs 3 teckningsrätter för att teckna en ny aktie.


En fondemission kan genomföras för att öka säkerhetskapitalet för andra intressenter till aktiebolaget än aktieägarna. Om en fondemission genomförs genom en överföring av kapital från fritt eget kapital till aktiekapital så minskar det utdelningsbara egna kapitalet i aktiebolaget. Aktiekapitalet tillhör bundet eget kapital och ett aktiebolag får inte dela ut medel som tillhör bundet eget kapital till aktieägarna.

En fondemission måste enligt aktiebolagslagen (2005:551) beslutas av aktieägarna på en bolagsstämma. Beslutet om en fondemission skall ange det belopp som aktiekapitalet skall ökas med, det antal nya aktier som skall ges ut, hur många nya aktier varje gammal aktie ger rätt till, när aktierna skall ge rätt till utdelning och varifrån ökningsbeloppet skall tas.

En fondemission kan innebära att bolagsordningen måste ändras på grund av ändrat kvotvärde och/eller ändrat antal aktier i aktiebolaget och då måste även den nya bolagsordningen godkännas på bolagsstämman för fondemissionen.


Klassificering
I en fondemission kan eget kapital flyttas från reservfond, balanserade vinstmedel, uppskrivningsfond eller övrigt fritt eget kapital till aktiekapitalet. En fondemission bokförs som en omföring av eget kapital i kontogrupp 20.

Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
En fondemission bokförs när ett beslut om en fondemssion har fattats på en bolagstämma eller när ett beslut om fondemission har fattats med bemyndigande från ett beslut som har fattats på en bolagsstämma.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En fondemission värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som skall omföras till aktiekapitalet i en fondemission.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra fondemission i aktiebolag (bolagsstämmobeslut)
En bolagsstämma i ett aktiebolag har enligt ett bolagsstämmoprotokoll beslutat att genomföra en fondemission (1:1) som innebär att 100 000 SEK skall flyttas från balanserade resultatmedel till aktiekapitalet.

Konto Benämning Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000
2081 Aktiekapital 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se