Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra förvärv och försäljning av egna aktier (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag får inte teckna egna aktier men får i vissa fall i enlighet med bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551) förvärva egna aktier. Med egna aktier avses aktier i det egna aktiebolaget.

Ett aktiebolag får enligt aktiebolagslagen (2005:551) förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas, förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital, lösa in egna aktier, på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran och överta egna aktier.

Ett publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad får enligt aktiebolagslagen (2005:551) förvärva egna aktier på en reglerad marknad, på en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen eller i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.


Ett aktiebolag som har förvärvat egna aktier kan efter beslut från en bolagsstämma få tillåtelse att sälja de egna aktierna. Ett aktiebolag kan även efter beslut från en bolagsstämma använda de egna aktierna för att sätta ned aktiekapitalet i aktiebolaget. Vid en försäljning av egna aktier har de befintliga aktieägarna företrädesrätt till att köpa de aktier som skall avyttras.

Klassificering
Ett förvärv av egna aktier i ett aktiebolag skall inte bokföras som en tillgång utan ett sådant förvärv skall bokföras till anskaffningsvärdet i fritt eget kapital. En försäljning av egna aktier skall också bokföras i fritt eget kapital vilket innebär att varken inköpet eller försäljningen av egna aktier påverkar resultaträkningen. Man brukar bokföra förvärv och försäljning av egna aktier i kontogrupp 20.


Kontogrupp 20 - Eget kapital

Värdering
Egna aktier skall initialt och därefter alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde i fritt eget kapital. Egna aktier får inte bokföras som tillgång. Anskaffningsvärdet för egna aktier utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet inklusive transaktionsavgifter.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av egna aktier. En kapitalvinst som uppstår vid försäljning av egna aktier är skattefri och en kapitalförlust som uppstår vid försäljning av egna aktier är inte skattemässigt avdragsgill då egna aktier räknas som näringsbetingade andelar.

Näringsbetingade andelar kan endast innehas av aktiebolag och ekonomiska föreningar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och onoterade ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.


Bokslut och årsredovisning
Ett aktiebolag som har förvärvat egna aktier skall i årsredovisningen lämna upplysningar om de egna aktierna i förvaltningsberättelsen. De egna aktierna skall beskrivas med angivande av antal, kvotvärde och anskaffningsvärde..

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av obligationer i årsredovisningen.

Exempel: bokföra förvärv av egna aktier (kontobetalning)
Ett aktiebolag har förvärvat egna aktier till ett totalt anskaffningsvärde om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2094 Egna aktier 100 000

Exempel: bokföra försäljning av egna aktier (kontobetalning)
Ett aktiebolag har sålt egna aktier till ett försäljningspris om 110 000 SEK och därmed gjort en vinst om 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 110 000
2094 Egna aktier 100 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 10 000

Exempel: bokföra nedsättning av aktiekapital (bolagsstämmobeslut)
En bolagsstämma i ett aktiebolag har enligt ett bolagsstämmoprotokoll beslutat att sätta ned aktiekapitalet med de egna aktierna som har anskaffats för 100 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2094 Egna aktier 100 000
2081 Aktiekapital 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se