Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra koncernbidrag (bokföring med exempel)

Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får lämnas och erhållas av koncernföretag, detta för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag i en koncern.

Koncernbidrag får lämnas mellan ett moderföretag och ett helägt dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Ett koncernbidrag innebär att likvida medel överförs mellan koncernföretag och ett koncernbidrag får inte avse ersättning för att förvärva eller bibehålla inkomster.

Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdispositioner men utgör inte obeskattade reserver då lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren. Detta gäller om vissa förutsättningar är uppfyllda. Koncernbidrag behöver inte återföras i ett senare skede och är därför inte obeskattade reserver.

Koncernbidrag får lämnas i en koncern där moderföretaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank, ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag, en svensk skatteskyldig stiftelse eller en svensk skatteskyldig ideell förening. Ett helägt dotterföretag är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som till mer än 90 % av andelarna ägs av moderföretaget.

Klassificering
Lämnade och mottagna koncernbidrag utgör en kapitalöverföring mellan koncernföretag som görs i syfte att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag för att minska koncernens totala skatt under räkenskapsåret.

Lämnade och mottagna koncernbidrag skall enligt rekommendationerna för K2- och K3-företag redovisas som bokslutsdispositioner. Företag som tillämpar IFRS kan välja att bokföra koncernbidrag som bokslutsdispositioner eller välja mer komplicerade redovisningsregler.

Lämnade koncernbidrag redovisas genom att ett konto i kontogrupp 28 eller 19 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 88 debeteras. Mottagna koncernbidrag redovisas genom att ett konto i kontogrupp 16 eller 19 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 88 krediteras.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner

Erkännande
En redovisningsenhet bokför lämnade och erhållna koncernbidrag i samband med bokslutet när styrelsen för moderföretaget i en koncern har beslutat att överföra medel mellan två koncernföretag för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretagen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har behov av att särredovisa koncernbidrag på ett mer detaljerat sätt jämfört redovisningen i bokföringen kan registrera koncernbidrag i ett sidoordnat register till bokföringen.

Värdering
Ett koncernbidrag värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som har lämnat till eller erhållits från ett annat koncernföretag.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på koncernbidrag eftersom de lämnas enbart med syfte att utjämna skattemässigt resultat mellan koncernföretag. Lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla hos givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga hos mottagaren, om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Lämnade koncernbidrag mellan moderföretag och helägda dotterföretag är avdragsgilla om varken givaren eller mottagaren är ett privatbostadsföretag eller ett investmentföretag, om givaren och mottagaren öppet redovisar koncernbidraget i inkomstdeklarationen vid samma års taxering, om dotterföretaget har varit helägt under hela inkomståret och om dotterföretaget är skatteskyldigt i Sverige. Om koncernbidrag lämnas från ett helägt dotterföretag till ett moderföretag krävs det dessutom att en utdelning från dotterföretaget skulle ha varit skattefri hos moderföretaget (näringsbetingade andelar).

Om koncernbidrag lämnas mellan helägda dotterföretag krävs antingen att moderföretaget är ett investmentföretag, att utdelning från det dotterföretag som lämnar koncernbidraget inte beskattas i moderföretaget eller att utdelning från det dotterföretag som tar emot koncernbidraget beskattas i moderföretaget.

Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening förvärvar ett bestämmande inflytande (>50 % av rösterna) i svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, ömsesidiga försäkringsföretag, stiftelser, ideella föreningar eller utländska bolag som inte tidigare ingick i koncernen som har sparade underskott så begränsas underskottsavdragen av beloppsspärren och koncernbidragsspärren.

Beloppsspärren och koncernbidragsspärren gäller endast sparade underskottskottsavdrag i det förvärvade bolaget innan förvärvstidpunkten och tillämpas inte på underskottsavdrag som uppstår efter förvärvstidpunkten.

Beloppsspärren innebär att underskottsföretaget inte får dra av sparade underskott till den del de överstiger 200 % av den nya ägarens utgift för att få det bestämmande inflytandet i företaget. Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet ska minskas med kapitaltillskott som har lämnats till underskottsföretaget före ägarförändringen under det innevarande beskattningsåret och de två tidigare beskattningsåren.

Beloppsspärren träder även in när flera delägare under en femårsperiod tillsammans förvärvat mer än 50 % av rösterna och var och en förvärvat andelar med minst 5 % av rösterna i underskottsföretaget.

Koncernbidragsspärren innebär att underskottsföretaget under förvärvsåret och de följande fem åren inte kan kvitta sparade underskott som uppkommit före det beskattningsår ägarförändringen skedde mot erhållna koncernbidrag.

Om både beloppsspärren och koncernbidragsspärren är tillämplig skall sparat underskott först reduceras genom beloppspärren. Koncernbidragsspärren är även tillämplig när ett underskottsföretag, eller moderföretag till underskottsföretag, får bestämmande inflytande över ett annat företag.

Bokslut och årsredovisning
Styrelsen för ett moderföretag i en koncern tar normalt beslut om koncernbidrag i samband med bokslutsarbetet för att utjämna skattemässigt resultat och måste då ta hänsyn till de skattemässiga regler som rör koncernbidrag.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Om en redovisningsenhet innehar andelar i ett dotterföretag skall den enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om det andra företagets namn, organisationsnummer, säte, eget kapital, resultat för det senaste räkenskapsår, redovisningsenhetens kapitalandel i det andra företaget och antalet andelar som företaget äger och dessas värde enligt företagets balansräkning.

Exempel: bokföra lämnade koncernbidrag (bokslut)
I en koncern har det i samband med bokslutsarbetet beslutats att moderföretaget skall lämna ett koncernbidrag till ett helägt dotterföretag om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 100 000
8830 Lämnade koncernbidrag 100 000

Exempel: bokföra utbetalning av lämnat koncernbidrag (bankgiro)
Ett moderföretag lämnade under det föregående räkenskapsåret ett koncernbidrag till ett dotterföretag som nu har utbetalas till dotterföretaget.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 100 000

Exempel: bokföra mottagna koncernbidrag (bokslut)
I en koncern har det i samband med bokslutsarbetet beslutats att ett helägt dotterföretag skall erhålla ett koncernbidrag från moderföretaget om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 100 000
8820 Mottagna koncernbidrag 100 000

Exempel: bokföra inbetalning av mottaget koncernbidrag (bankgiro)
Ett moderföretag lämnade under det föregående räkenskapsåret ett koncernbidrag till ett dotterföretag som nu har inbetalats till dotterföretaget.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/02/05

Kontakta bokforingstips.se