Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra avsättningar och återföringar för periodiseringsfonder (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan göra en avsättning till en periodiseringsfond för att minska det skattepliktiga resultatet under inkomståret men måste återföra samma periodiseringsfond till beskattning under det sjätte året efter avsättningsåret.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar redovisar avsättningar till och återföringar från periodiseringsfonder som bokslutsdispositioner i bokföringen medan enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag enbart redovisar periodiseringsfonder i inkomstdeklarationen.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar får under varje inkomstår göra en avsättning till en periodiseringsfond med 25 % av det skattepliktiga resultatet före avsättning till periodiseringsfond under förutsättning att avsättningen bokförs. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag får i inkomstdeklarationen göra en avsättning med 30% av det skattemässiga resultatet före avsättning till periodiseringsfond.


En avsättning till en periodiseringsfond måste återföras till beskattning under det sjätte året efter avsättningsåret men det återförda beloppet får utgöra underlag för inkomstårets avsättning till periodiseringsfond och en redovisningsenhet kan bygga upp obeskattade reserver som aldrig behöver tas upp till beskattning så länge avsättningarna är större än återföringarna.

Klassificering
En periodiseringsfond redovisas som en obeskattad reserv i balansräkningen fram till dess att den återförs under det sjätte året efter avsättningsåret och det innebär att en redovisningsenhet kan ha maximalt 6 periodiseringsfonder under ett inkomstår. Varje års avsättning till periodiseringsfonder görs normalt på ett eget konto i kontoplanen.

Obeskattade reserver är vinstmedel som ännu inte har tagits upp till beskattning och utgör därför en blandning av eget kapital och en skatteskuld. Obeskattade reserver redovisas mellan eget kapital och avsättningar i balansräkningen.


En avsättning till en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Kontoklass 21 - Obeskattade reserver
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner

Erkännande
En redovisningsenhet bokför en avsättning till en periodiseringsfond i samband med bokslutet när en redovisningsenhet vill utnyttja de skattemässiga avdragsmöjligheterna. En återföring av en periodiseringsfond bokförs när en redovisningsenhet vill göra det eller när en redovisningsenhet måste göra det på grund av skattemässiga regler.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har behov av att särredovisa obeskattade reserver på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen kan registrera obeskattade reserver i ett sidoordnat register till bokföringen. Avstämningar för obeskattade reserver görs mellan en rapport från det sidoordnade registret och konton för obeskattade reserver i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En avsättning till eller en återföring från en periodiseringsfond värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som har satts av eller återförts i enlighet med skattemässiga regler.

Moms och inkomstdeklaration
Avsättningar till och återföringar från periodiseringsfonder är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning.

En avsättning till en periodiseringsfond minskar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under inkomståret och en återföring från en periodiseringsfond ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under inkomståret.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar får under varje inkomstår göra en avsättning till en periodiseringsfond med 25 % av det skattepliktiga resultatet före avsättning till periodiseringsfond under förutsättning att avsättningen bokförs. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag får i inkomstdeklarationen göra en avsättning med 30% av det skattemässiga resultatet före avsättning till periodiseringsfond.


En periodiseringsfond måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret och det återförda beloppet får utgöra underlag för inkomstårets avsättning till periodiseringsfond. En periodiseringsfond får återföras när som helst men periodiseringsfonder måste återföras i åldersordning från den äldsta till den yngsta.

En fysisk eller juridisk person måste även återföra periodiseringsfonder om:

1. den upphör att bedriva näringsverksamhet,
2. skattskyldigheten för näringsverksamhet upphör,
3. näringsverksamheten inte längre beskattas i Sverige p.g.a. skatteavtal,
4. den upplöses genom fusion eller fission och fonden inte har övertagits,
5. vid beslut om likvidation eller konkurs.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som vid beskattningsårets ingång har avsättningar i periodiseringsfonder måste ta upp en schablonintäkt till beskattning avseende det ingående värdet av periodiseringsfonder. Schablonintäkten som inte skall bokföras (tas endast med i inkomstdeklarationen) beräknas som det ingående värdet av periodiseringsfonder multiplicerat med 72 % av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret (andra året innan taxeringsåret).


Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av obeskattade reserver i årsredovisningen.

Exempel: bokföra avsättning till periodiseringsfond (bokslut)
Ett aktiebolag har under räkenskapsåret 2009 (taxeringsåret 2010) en skattemässig vinst före avsättning till periodiseringsfond om 100 000 SEK och har beslutat att göra en avsättning om 25 000 SEK (100000*25 %). När det skattemässiga resultatet beräknas tas hänsyn till återföringar av periodiseringsfonder, schablonintäkt på periodiseringsfonder, ej skattepliktiga intäkter och ej skattemässigt avdragsgilla kostnader.

Konto Benämning Debet Kredit
2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 25 000
8811 Avsättning till periodiseringsfond 25 000

Exempel: bokföra återföring från periodiseringsfond (bokslut)
Ett aktiebolag har i samband med bokslutet för räkenskapsåret 2009 (taxeringsåret 2010) beslutat att återföra den äldsta periodiseringsfonden om 50 000 SEK från inkomståret 2007 (taxeringsåret 2008) på grund av att redovisningsenheten redovisar en förlust.


Konto Benämning Debet Kredit
2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 50 000
8819 Återföring från periodiseringsfond 50 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-04-27

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se