Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet gör regelbundet avskrivningar på anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde för att ta hänsyn till värdeminskning i form av förslitning och föråldring.

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men är däremot föremål för nedskrivningsprövningar. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument.

Avskrivningar görs planenligt på anskaffningsvärdet ner till restvärdet fördelat över den beräknade nyttjandeperioden enligt den metod som bäst beskriver hur resurserna förbrukas i redovisningsenheten. En avskrivning är en kostnad på grund av att den motsvarar värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod.

Värdeminskningen för en anläggningstillgång bestäms av den ekonomiska livslängden som utgör det antal år, månader eller dagar då en tillgång genererar ekonomiska fördelar. Nyttjandeperioden är det antal år, månader eller dagar som en redovisningsenhet beräknar att behålla en anläggningstillgång och restvärdet är tillgångens värde vid nyttjandeperiodens slut.

En anläggningstillgång med en ekonomisk livslängd om 10 år som minskar i värde enligt ett linjärt mönster förlorar 10 % av sitt värde varje år och har inget restvärde kvar år 10. Om nyttjandeperioden för denna tillgång är 5 år så skrivs anläggningstillgången av med 10 % av anskaffningsvärdet per år ner till restvärdet år 5 som motsvarar 50 % av anskaffningsvärdet.

Den vanligaste metoden för avskrivningar är den linjära metoden som innebär att avskrivningen utgör en lika stor andel av anskaffningsvärdet under varje avskrivningsperiod. Andra metoder för avskrivningar är den progressiva metoden (ökade avskrivningar med tiden) och den degressiva metoden (minskade avskrivningar med tiden) men den linjära metoden skall användas om det inte på ett tillförlitligt sätt går att fastställa mönstret för värdeminskning.

En redovisningsenhet måste följa de skattemässiga reglerna för avskrivningar och det kan innebära att en redovisningsenhet får göra avskrivningar över plan (överavskrivningar) eller måste göra avskrivningar under plan (underavskrivningar). De skattemässiga överavskrivningarna eller underavskrivningarna utgör bokslutsdispositioner.

Klassificering
En planenlig avskrivning på en anläggningstillgång bokförs som en reducering av värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78. En skattemässig över- eller underavskrivning bokförs som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 och som en bokslutsdisposition i kontogrupp 88.

Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar
Kontogrupp 11 - Byggnader och mark
Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 21 - Obeskattade reserver
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en avskrivning i balansräkningen och resultaträkningen när resurser har förbrukats om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Det redovisade värdet för en anläggningstillgång skall bokas bort från balansräkningen vid avyttring, utrangering eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller försäljning av tillgången.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar avskrivningar för anläggningstillgångar i ett anläggningsregister och kan normalt beräkna avskrivningarna med hjälp av metoder i ett program för anläggningsregister. I ett anläggningsregister kan en redovisningsenhet få fram information om anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för varje enskild anläggningstillgång.

Avstämningar när det gäller anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar görs mellan en rapport från anläggningsregistret och tillgångskonton för anläggningstillgångar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En avskrivning värderas till det verkliga värdet av en värdeminskning i enlighet med den metod som har valts för avskrivning, nyttjandeperioden, restvärdet och anskaffningsvärdet.

En anläggningstillgång med en begränsad ekonomisk livslängd minskar i värde under den ekonomiska livslängden och skrivs av under nyttjandeperioden till det restvärde som återstår vid nyttjandeperiodens slut.

Avskrivningarna skall avspegla det mönster av framtida ekonomiska fördelar som förväntas förbrukas i en redovisningsenhet och detta mönster antas normalt vara linjärt. Om en redovisningsenhet väljer en annan metod än den linjära metoden för avskrivningar måste upplysningar lämnas om detta i årsredovisningen.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet ompröva den ekonomiska livslängden, nyttjandeperioden, restvärdet och avskrivningsmetoden för anläggningstillgångar minst en gång varje räkenskapsår.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) skall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses vara högst 5 år om det inte med rimlig grad av säkerhet går att fastställa en längre nyttjandeperiod.

Avskrivningar skall göras post för post (för varje enskild anläggningstillgång) från och med det datum då anläggningstillgången är tillgänglig för användning. Bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåter att avskrivningar görs från och med datumet för första dagen i det räkenskapsår då anläggningstillgången anskaffades.

Moms och inkomstdeklaration
Momssatsen vid inköp av anläggningstillgångar kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % och en icke momsregistrerad person måste redovisa hela utgiften inklusive moms som en anläggningstillgång i balansräkningen medan en momsregistrerad person gör avdrag för momsen som ingående moms.

En redovisningsenhet har möjlighet att tillämpa tre olika metoder för skattemässiga avskrivningar avseende maskiner och inventarier i inkomstdeklarationen, två metoder för immateriella anläggningstillgångar och en metod för byggnader.

Maskiner och inventarier med en ekonomisk livslängd som understiger 3 år eller som har ett anskaffningsvärde om mindre än ett halvt prisbasbelopp exklusive moms får skrivas av omedelbart.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar får skrivas av med tillämpning av metoden för räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att avskrivningen bokförs i räkenskaperna och att bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Räkenskapsenlig avskrivning kan göras enligt huvudregeln eller kompletteringsregeln som tillämpas kollektivt för alla anläggningstillgångar under året och om bokföringsåret inte är 12 månader skall avskrivningen justeras i motsvarande mån.

Enligt huvudregeln får en redovisningsenhet dra av högst 30 % av
- tillgångarnas bokförda värde vid årets början ( = förra årets utgående värde ),
- ökat med värdet av de tillgångar som anskaffats under året som fortfarande finns kvar vid årets slut,
- minskat med betalning för tillgångar som sålts under året som anskaffats till verksamheten tidigare år än detta år,
- minskat med försäkringsersättning som erhållits för tillgångar som anskaffats tidigare år än detta,
- minskat med ersättningsfond som använts.

Kompletteringsregeln innebär att anläggningstillgångar skrivs av över 5 år med 20 % av anskaffningsvärdet per år och då kompletteringsregeln tillämpas kollektivt för alla anläggningstillgångar görs avskrivning för hela räkenskapsår även om vissa anläggningstillgångar bara använts i några dagar under det första räkenskapsåret.

Restvärdesavskrivning tillämpas för de redovisningsenheter som inte uppfyller kraven för att få göra räkenskapsenliga avskrivningar. En restvärdesavskrivning redovisas enbart i inkomstdeklarationen och innebär en avskrivning om 25 % på det skattemässiga avskrivningsunderlaget. Det skattemässiga avskrivningsunderlaget är oavskrivet skattemässigt värde från föregående inkomstår plus anskaffningsvärdet för anskaffade tillgångar minus försäljningsintäkten för sålda tillgångar under inkomståret.

Räkenskapsenliga avskrivningar enligt huvudregeln och restvärdesavskrivningar innebär att anläggningstillgångar aldrig blir fullständigt avskrivna. En redovisningsenhet får dock göra en avskrivning till ett lägre värde om det skattemässiga värdet överstiger det verkliga värdet och en redovisningsenhet som gör räkenskapsenliga avskrivningar kan byta till kompletteringsregeln.

Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år:

Småhus 2 %
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 %
Kiosk 5 %
Övriga hyreshus 2 %
Växthus, silor, kylhus 5 %
Övriga ekonomibyggnader 4 %
Industribyggnader, som inte är inrättade för speciell användning 4 %
Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk 5 %
Värmekraftsbyggnader 4 %
Vattenkraftsbyggnader 2 %
Specialbyggnader 3 %
Övriga byggnader behandlas som industribyggnader

De skattemässiga avskrivningsreglerna anger de maximala avskrivningarna som får göras och det finns därför inget som förhindrar att en redovisningsenhet gör avskrivningar som är mindre än de skattemässigt tillåtna.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall lämna upplysning om tillämpade avskrivningstider för olika kategorier av anläggningstillgångar och om en annan avskrivningsmetod än den linjära tillämpas skall detta anges samt skälen till att tillämpad avskrivningsmetod används.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för varje kategori av anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra planenlig avskrivning på immateriella tillgångar (bokslut)
En redovisningsenhet anskaffade ett varumärke för 100 000 SEK per den 1 juni år 2009 och tillämpar en avskrivningstid om 5 år för immateriella anläggningstillgångar. Enligt en avskrivningsjournal från anläggningsregistret skall en planenlig avskrivning om 10 000 SEK (100000*(6/(5*12))) göras för räkenksapsåret 2009.

Konto Benämning Debet Kredit
1059 Ack. avskrivningar på varumärken 10 000
7815 Avskrivningar på varumärken 10 000

Exempel: bokföra planenlig avskrivning på byggnader (bokslut)
En redovisningsenhet innehar byggnader som används som hotell i näringsverksamheten och gör varje år planenliga avskrivningar med 3 % av anskaffningsvärdet. Enligt ett avskrivningsunderlag från anläggningsregistret skall byggnaderna skrivas av med 300 000 SEK under räkenskapsåret 2009. Redovisningsenheten gör planenliga avskrivningar i enlighet med vad som är skattemässigt tillåtet och behöver därför inte göra några skattemässiga justeringar.

Konto Benämning Debet Kredit
1119 Ack. avskrivningar på byggnader 300 000
7821 Avskrivningar på byggnader 300 000

Exempel: bokföra planenlig avskrivning på inventarier (bokslut)
En redovisningsenhet innehar inventarier i form av kontorsmöbler och har registrerat varje enskild inventarie i sitt anläggningsregister. Under räkenskapsåret 2009 skall avskrivningar göras med 20 000 SEK enligt ett avskrivningsunderlag från anläggningsregistret. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina inventarier och gör avskrivning från och med anskaffningsdatumet för varje enskild inventarie.

Konto Benämning Debet Kredit
1229 Ack. avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 20 000

Exempel: bokföra skattemässig avskrivning på inventarier (bokslut)
En redovisningsenhet innehar inventarier i form av kontorsmöbler och har registrerat varje enskild inventarie i sitt anläggningsregister. Under räkenskapsåret 2009 gjordes planenliga avskrivningar med 20 000 SEK enligt ett avskrivningsunderlag från anläggningsregistret. Redovisningsenheten har beräknat att det är möjligt att göra en ytterligare avskrivning om 10 000 SEK under räkenskapsåret. Under det föregående räkenskapsåret gjordes en överavskrivning om 5 000 SEK som nu återjusteras.

Konto Benämning Debet Kredit
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 5 000
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 5 000
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 10 000
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra förbrukningsinventarie som tillgång (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en dator för 12 500 SEK inklusive moms som dels är en inventarie av mindre värde och dels en korttidsinventarie. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och datorvärdet är 10 000 SEK. Datorn bokförs som en materiell anläggningstillgång med en planenlig avskrivningstid om tre år. I samband med anskaffningen av datorn görs en skattemässig avskrivning på hela utgiften exklusive moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms sv 2 500
1251 Datorer, företaget 10 000
8853 Överavskrivning maskiner och inventarier 10 000
2153 Ack överavskrivning maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra avskrivning på förbrukningsinventarie (bokslut)
En dator som är en förbrukningsinventarie har bokförts som en tillgång till värdet 10 000 SEK. Denna förbrukningsinventarie skall skrivas av över 3 år med 3 333 SEK (10000/3) per år eller med 278 SEK (10000/36) per månad. Under det här räkenskapsåret har datorn innehafts i 4 månader och skall därför skrivas av med 1 111 SEK (10000*(4/36)). Den planenliga avskrivningen tas ut av en återföring av en bokslutsdisposition för överavskrivning eftersom en skattemässig avskrivning gjordes när datorn anskaffades.

Konto Benämning Debet Kredit
1259 Ack avskrivningar på datorer 1 111
7835 Avskrivningar på datorer 1 111
8853 Överavskrivning maskiner och inventarier 1 111
2153 Ack överavskrivning maskiner och inventarier 1 111

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/26

Kontakta bokforingstips.se