Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bokslutsdispositioner och skattemässiga avsättningar (bokföring med exempel)

Bokslutsdispositioner är avsättningar och reserveringar som en redovisningsenhet i enlighet med skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle.

Bokslutsdispositioner är tillfälliga skattemässiga periodiseringar som minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under det inkomstår då bokslutsdispositionerna görs. En bokslutsdisposition innebär att en redovisningsenhet gör avsättningar till eller återföringar från obeskattade reserver.

Avsättningar till obeskattade reserver måste förr eller senare återföras till beskattning men en redovisningsenhet kan bygga upp obeskattade reserver som aldrig behöver tas upp till beskattning så länge avsättningarna är större än återföringarna.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar redovisar bokslutsdispositioner för periodiseringsfonder, ersättningsfonder, överavskrivningar och underavskrivningar som obeskattade reserver i bokföringen. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag redovisar ersättningsfonder, överavskrivningar och underavskrivningar i bokföringen men inte periodiseringsfonder.

Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag gör avsättningar till periodiseringsfonder i inkomstdeklarationen och har även möjlighet att göra räntefördelning och avsättning till expansionsfond i inkomstdeklarationen.

Koncernbidrag klassificeras också som bokslutsdispositioner men koncernbidrag är inte obeskattade reserver då de är skattepliktiga hos mottagaren och skattemässigt avdragsgilla hos givaren.

Klassificering
Obeskattade reserver är vinstmedel som ännu inte har tagits upp till beskattning och utgör därför en blandning av eget kapital och en skatteskuld. Obeskattade reserver redovisas mellan eget kapital och avsättningar i balansräkningen.

En avsättning till obeskattade reserver bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från obeskattade reserver bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Kontoklass 21 - Obeskattade reserver
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner

Erkännande
En redovisningsenhet bokför en bokslutsdisposition i samband med bokslutet när en redovisningsenhet vill det för att utnyttja skattmässiga avdragsmöjligheter eller när en redovisningsenhet måste det på grund av skattemässiga regler.

En återföring av en bokslutsdisposition bokförs när en redovisningsenhet vill göra det eller när en redovisningsenhet måste göra det på grund av skattemässiga regler.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har behov av att särredovisa obeskattade reserver på ett mer detaljerat sätt jämfört redovisningen i bokföringen kan registrera obeskattade reserver i ett sidoordnat register till bokföringen. Avstämningar för obeskattade reserver görs mellan en rapport från det sidoordnade registret och konton för obeskattade reserver i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En bokslutsdisposition värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som får sättas av till eller måste återföras från obeskattade reserver enligt skattemässiga regler.

Moms och inkomstdeklaration
Bokslutsdispositioner är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning.

Bokslutsdispositioner får exempelvis göras avseende periodiseringsfonder, koncernbidrag, överavskrivningar, ersättningsfonder, upphovsmannakonto och skogskonto. Periodiseringsfonder bokförs enbart i aktiebolag och ekonomiska föreningar medan enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag redovisar periodiseringsfonder i inkomstdeklarationen.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar får under varje inkomstår göra en avsättning till en periodiseringsfond med 25 % av vinsten före avsättning till periodiseringsfond under förutsättning av avsättningen bokförs. En enskild näringsidkare, en delägare i ett handelsbolag eller en delägare i ett kommanditbolag får maximalt sätta av 30 % av vinsten före avsättning till periodiseringsfond till en periodiseringsfond i inkomstdeklarationen.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som vid beskattningsårets ingång har avsättningar i periodiseringsfonder måste i inkomstdeklarationen redovisa och beskattas för en schablonintäkt avseende det ingående värdet av periodiseringsfonder.

En periodiseringsfond måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret. Periodiseringsfonder får återföras när som helst men den äldsta periodiseringsfonden måste återföras först.

Koncernbidrag är överföringar av intäkter mellan koncernföretag utan krav på motprestation som syftar till att jämna ut resultatet mellan koncernföretag. Koncernbidrag bokförs som en kostnad hos givaren och som en intäkt hos mottagaren.

En redovisningsenhet som har fått ersättning från en försäkring för tillgångar som skadats eller förstörts kan skjuta upp beskattningen av denna intäkt genom avsättning till ersättningsfond tills dess att nya tillgångar anskaffats, ersättningsfonden måste dock återföras inom tre år.

En redovisningsenhet som driver skogsbruk har rätt till uppskov med beskattning av skogsinkomster genom insättning på ett skogskonto (särskilt bankkonto). Pengar som har satts in på skogskonto beskattas först när de tas ut. En insättning på skogskontot redovisas som en kostnad och ett uttag från skogskontot redovisas som en intäkt i näringsverksamheten.

Fria kulturarbetare som fått ersättning för upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk kan få uppskov med beskattning genom insättningar på ett upphovsmannakonto (särskilt bankkonto). Vid insättning till upphovsmannakonto redovisas en kostnad och vid uttag från upphovsmannakonto redovisas en intäkt.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av obeskattade reserver i årsredovisningen.

Exempel: bokföra återföring från och avsättning till periodiseringsfond (bokslut)
Ett aktiebolag har under räkenskapsåret 2009 (taxeringsåret 2010) en skattemässig vinst före avsättning till periodiseringsfond om 100 000 SEK och har beslutat att göra en avsättning om 25 000 SEK (100000*25 %). Den äldsta periodiseringsfonden som avser inkomståret 2003 (taxeringsåret 2004) om 10 000 SEK återförs.

Konto Benämning Debet Kredit
2124 Periodiseringsfond vid 2004 års taxering 10 000
8819 Återföring från periodiseringsfond 10 000
2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 25 000
8811 Avsättning till periodiseringsfond 25 000

Exempel: bokföra lämnade koncernbidrag (bokslut)
Ett aktiebolag har under räkenskapsåret 2009 lämnat ett koncernbidrag till sitt moderföretag (100 % ägande) om 100 000 SEK som har överförts från bolagets bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
8830 Lämnade koncernbidrag 100 000

Exempel: bokföra avsättning till ersättningsfond (bokslut)
Ett redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 erhållit försäkringsersättning om 100 000 SEK avseende skadade maskiner. Redovisningsenheten gör en avsättning till en ersättningsfond eftersom kostnaden för reparationen av maskinen uppstår först under räkenskapsåret 2010.

Konto Benämning Debet Kredit
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 100 000
8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier 100 000

Exempel: bokföra skattemässig överavskrivning (bokslut)
En redovisningsenhet har under det första räkenskapsåret 2009 anskaffat maskiner för 100 000 SEK som planenligt skrivs av över 10 år. Under det här första räkenskapsåret har planenlig avskrivning gjorts med 10 000 SEK (100000/10) och redovisningsenheten har möjlighet att skattemässigt göra en avskrivning om 30 000 SEK (100000*30 %) enligt huvudregeln. Redovisningsenheten beslutar sig för att göra en överavskrivning med 20 000 SEK (30000-10000) och bokför en bokslutsdispostion för att minska det skattemässiga resultatet.

Konto Benämning Debet Kredit
2153 Ack. överavskr. på maskiner och inventarier 20 000
8853 Förändr. överavskr. maskiner och inventarier 20 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/27

Kontakta bokforingstips.se