Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avsättningar och återföringar för ersättningsfonder (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som har erhållit försäkringsersättning från en försäkring för tillgångar som har skadats eller förstörts har en möjlighet att göra en avsättning till en ersättningsfond för att skjuta upp beskattningstidpunkten för försäkringsersättningen.

Försäkringsersättning från en sakförsäkring är en skattepliktig intäkt för en redovisningsenhet under det inkomstår då ersättningen erhålls men det är inte säkert att redovisningsenheten har hunnit anskaffa en ny tillgång eller reparera skadorna under samma inkomstår.

En ersättningsfond syftar till att uppnå en matchning mellan den skattepliktiga försäkringsersättningen och utgifter för att anskaffa nya tillgångar eller för att reparera trasiga tillgångar. En avsättning till en ersättningsfond skall återföras när ersättningstillgångar har anskaffats eller då trasiga tillgångar har reparerats men måste återföras inom tre år.

En avsättning till en ersättningsfond kan maximalt göras med den erhållna försäkringsersättningen och avsättningen måste ha bokförts för att vara skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen.

Klassificering
En ersättningsfond redovisas som en obeskattad reserv i balansräkningen fram till dess att den återförs inom tre år. Det finns fyra olika ersättningsfonder och varje ersättningsfond bokförs normalt på ett eget konto i bokföringen. Det finns olika ersättningsfonder för inventarier, byggnader och markanläggning, mark och djurlager i jordbruk & renskötsel.

Obeskattade reserver är vinstmedel som ännu inte har tagits upp till beskattning och utgör därför en blandning av eget kapital och en skatteskuld. Obeskattade reserver redovisas mellan eget kapital och avsättningar i balansräkningen.

En avsättning till en ersättningsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från en ersättningsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Kontoklass 21 - Obeskattade reserver
Kontogrupp 88 - Bokslutsdispositioner

Erkännande
En redovisningsenhet bokför en avsättning till en ersättningsfond i samband med bokslutet när en redovisningsenhet vill utnyttja de skattemässiga avdragsmöjligheterna. En återföring av en ersättningsfond bokförs när en redovisningsenhet vill göra det eller när en redovisningsenhet måste göra det på grund av skattemässiga regler.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har behov av att särredovisa obeskattade reserver på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen kan registrera obeskattade reserver i ett sidoordnat register till bokföringen. Avstämningar för obeskattade reserver görs mellan en rapport från det sidoordnade registret och konton för obeskattade reserver i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En avsättning till eller en återföring från en ersättningsfond värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som har satts av eller återförts i enlighet med skattemässiga regler. Momssatsen på försäkringsersättningar är 0 % då försäljning av försäkringstjänster inte utgör momspliktig försäljning.

Moms och inkomstdeklaration
Avsättningar till och återföringar från ersättningsfonder är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning.

En redovisningsenhet som har fått ersättning från en försäkring avseende tillgångar som har skadats eller förstörts kan skjuta upp beskattningen av denna intäkt genom avsättning till en ersättningsfond. En avsättning till en ersättningsfond skall återföras när ersättningstillgångar har anskaffats eller då trasiga tillgångar har reparerats men måste återföras inom tre år.

En avsättning till en ersättningsfond får maximalt göras med det belopp som erhållits i försäkringsersättning och avsättningen måste bokföras. Det finns fyra olika slag av ersättningsfonder:

1. fond för inventarier
2. fond för byggnader och markanläggning
3. fond för mark
4. fond för djurlager i jordbruk och renskötsel.

En ersättningsfond skall tas upp till beskattning som skattepliktig intäkt med ett tillägg om 30 % på återfört belopp om:

- fonden använts för fel ändamål
- hela eller den största delen av näringsverksamheten överlåtits eller verksamheten upphört
- vid konkurs
- fonden inte använts inom den tid som gäller.

En avsättning till en ersättningsfond minskar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under inkomståret och en återföring från en ersättningsfond ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under inkomståret.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av obeskattade reserver i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utrangering av stulen tillgång (inbrott)
Ett redovisningsenhet har haft ett inbrott i sina lokaler och blivit bestulna på datorer och bildskärmar med ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 60 000 SEK. Redovisningsenheten bokför förlusten av datorerna som en försäljning där försäljningspriset är 0 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1251 Datorer, företaget 100 000
1259 Ack. avskrivningar på datorer 60 000
7973 Förlust maskiner och inventarier 40 000

Exempel: bokföra erhållen försäkringsersättning (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en försäkringsersättning om 60 000 SEK (momsfri) för förlorade tillgångar vid stöld. Försäkringsersättningen betalades till redovisningsenhetens bankgiro och bokförs som en intäkt.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 60 000
3994 Försäkringsersättningar 60 000

Exempel: bokföra avsättning till ersättningsfond (bokslut)
Ett redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 erhållit försäkringsersättning om 60 000 SEK avseende stulna datorer. Redovisningsenheten gör en avsättning med 20 000 SEK till en ersättningsfond eftersom nya datorer köps in först under räkenskapsåret 2010.

Konto Benämning Debet Kredit
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 20 000
8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier 20 000

Exempel: bokföra återföring från ersättningsfond (återföring)
Ett redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 gjort en avsättning till en ersättningsfond om 20 000 SEK som nu under räkenskapsåret 2010 återförs för att matchas mot avskrivningar på de nyinköpta datorerna.

Konto Benämning Debet Kredit
2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 20 000
8865 Ianspråktag. av ersättningsfond för avskr. 20 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/27

Kontakta bokforingstips.se