Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avkastningsskatt (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som förvaltar pensionsmedel, förvaltar kapitalförsäkringar, innehar utländska pensionsförsäkringar eller innehar utländska kapitalförsäkringar måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta.

Pensionskapital förvaltas bland annat av pensionsstiftelser och försäkringsföretag men en redovisningsenhet kan också välja att själv förvalta pensionsmedel. Avkastningsskatten på pensionsmedel och utländska pensionsförsäkringar är 15 % (år 2024/2023) av en schablonmässigt beräknad ränta på kapitalunderlaget. Kapitalförsäkringar förvaltas av försäkringsföretag och avkastningsskatten på kapitalförsäkringar är 30 % (år 2024/2023) av en schablonmässigt beräknad ränta på kapitalunderlaget.

Kapitalunderlaget för pensionsmedel är värdet av tillgångarna minus värdet av de finansiella skulderna vid ingången av beskattningsåret i en pensionsstiftelse och inkomstårets ingående balans för avsättningar till pensioner hos en arbetsgivare som själv förvaltar pensionsmedel.


Kapitalunderlaget för en pensionsförsäkring utgörs av inkomstårets (kalenderårets) ingående verkliga värde för försäkringen. Kapitalunderlaget för en kapitalförsäkring utgörs av inkomstårets (kalenderårets) ingående verkliga värde för försäkringen ökat med premieinbetalningarna under det första halvåret och hälften av premieinbetalningarna under det andra halvåret. En redovisningsenhet som har tecknat en svensk kapitalförsäkring, tecknat en svensk pensionsförsäkring eller gjort avsättningar till en svensk pensionsstiftelse behöver inte betala avkastningsskatt då detta görs av försäkringsföretaget respektive pensionsstiftelsen.

Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende en pensionsförsäkring utgörs av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende en kapitalförsäkring utgörs av statslåneräntan den 30 november under kalenderåret närmast före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Om en redovisningsenhet skall deklarera för inkomståret 2023 (taxeringsåret 2024) skall statslåneräntan under kalenderåret 2022 användas för att beräkna beskattningsunderlaget för avkastningsskatt.


Klassificering
Avsättningar till pension i balansräkningen görs enbart för anställda och kan inte göras för delägare i enskild firma, delägare i handelsbolag eller delägare i kommanditbolag eftersom de inte får vara anställda i egen firma eller eget bolag.

Den beräknade avkastningsskatten på avsatta pensionsmedel och utländska pensionsförsäkringar avseende anställda bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en personalkostnad i kontogrupp 75. Den beräknade avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en räntekostnad i kontogrupp 84.

Den beräknade avkastningsskatten en utländsk pensionsförsäkring som avser en delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en kostnad i kontogrupp 69.


När avkastningsskatten i en juridisk person har debiteras på skattekontot enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiteras kontot för avkastningsskatt i kontogrupp 25 samtidigt som skattekontot i kontogrupp 16 krediteras. När avkastningsskatten i en enskild firma har debiteras på skattekontot enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiteras kontot för avkastningsskatt i kontogrupp 25 samtidigt som kontot för egna skatter i kontogrupp 20 krediteras.

Juridiska personer såsom aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag har ett eget skattekonto hos skatteverket medan enskilda näringsidkare inte har något eget skattekonto för sin näringsverksamhet. Ett skattekonto används för att registrera debiterade skatter och inbetalningar avseende skatter för en juridisk eller fysisk person.


Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa avkastningsskatt i balansräkningen och resultaträkningen när en skyldighet att betala avkastningsskatt har uppstått om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Avkastningsskatt bokförs normalt i samband med bokslutet vid räkenskapsårets slut men om utgiften för avkastningsskatt är väsentlig bör avkastningsskatten fördelas ut över räkenskapsåret och bokföras vid varje månadsbokslut.

Debiterad avkastningsskatt bokförs när avkastningsskatten har debiterats på skattekontot enligt ett kontoutdrag från skattekontot.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet använder normalt excel eller ett annat kalkylprogram för att beräkna avkastningsskatten och då utgör denna fil ett sidoordnat register till bokföringen som avstämningar kan göras mot. I juridiska personer görs även avstämningar mellan skattekontot och det bokförda saldot på skattekontot i bokföringen enligt utskrift från huvudboken. Inkomstdeklarationen upprättas i ett skatteprogram eller på deklarationsblanketter och denna information används också för avstämningar.

Värdering
En skatteskuld och en kostnad för avkastningsskatt skall värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som förväntas utbetalas till skatteverket med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen.


En skatteskuld och en kostnad för avkastningsskatt under ett inkomstår värderas till den gällande avkastningsskatten i procent multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på avkastningsskatt och beskattningsunderlaget för avkastningsskatt skall tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen. Beskattningsunderlaget för pensionsmedel och utländska pensionsförsäkringar redovisas separat från beskattningsunderlaget för kapitalförsäkringar och utländska kapitalförsäkringar då skattesatsen skiljer sig åt.

Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende en pensionsförsäkring beräknas som den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Beskattningsunderlaget för avkastningsskatt avseende en kapitalförsäkring beräknas som statslåneräntan den 30 november under kalenderåret närmast före inkomståret multiplicerat med kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas per den första dagen i kalenderåret (1/1) för inkomståret oberoende av om en redovisningsenhet har brutet räkenskapsår eller inte.


Kapitalunderlaget för pensionsmedel är värdet av tillgångarna minus värdet av de finansiella skulderna vid ingången av inkomståret i en pensionsstiftelse och inkomstårets ingående balans för avsättningar till pensioner hos en arbetsgivare som själv förvaltar pensionsmedel. Kapitalunderlaget för en pensionsförsäkring utgörs av inkomstårets (kalenderårets) ingående verkliga värde för försäkringen. Kapitalunderlaget för en kapitalförsäkring utgörs av inkomstårets (kalenderårets) ingående verkliga värde för försäkringen ökat med premieinbetalningarna under det första halvåret och hälften av premieinbetalningarna under det andra halvåret.

Juridiska personer såsom aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är egna skattesubjekt avseende avkastningsskatt och redovisar därför beskattningsunderlaget för avkastningsskatt i den juridiska personens inkomstdeklaration.


I ett aktiebolag och en ekonomisk förening tas beskattningsunderlaget för avkastningsskatt upp i inkomstdeklaration 2 (INK2). I ett handelsbolag och ett kommanditbolag tas beskattningsunderlaget för avkastningskatt upp i inkomstdeklaration 4 (INK4).

En enskild firma är inte eget skattsubjekt avseende avkastningsskatt och redovisar därför beskattningsunderlaget för avkastningsskatt i den enskilda näringsidkarens privata inkomstdeklartion (INK1).

Kostnaden för avkastningsskatt är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen under förutsättning att avkastningsskatten avser pension och kapitalförsäkringar i näringsverksamheten.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder och kostnader i årsredovisningen.


Exempel: bokföra avkastningsskatt på avsatta pensionsmedel till anställda (bokslut)
En redovisningsenhet har en ingående balans för avsättningar till pensioner om 100 000 SEK för inkomståret 2009. Den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret 2008 var 3,88 % och beskattningsunderlaget för avkastningsskatt är därför 3 880 SEK (100000*3,88 %). Avkastningsskatten på pensionsmedel är 15 % och kostnaden för avkastningsskatt är därför 582 SEK (3880*15 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2515 Beräknad avkastningsskatt 582
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel 582

Exempel: bokföra avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar till anställda (bokslut)
En redovisningsenhet har utländska pensionsförsäkringar med ett ingående verkligt värde om 100 000 SEK per den 1 januari under inkomståret 2009. Den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret 2008 var 3,88 % och beskattningsunderlaget för avkastningsskatt är därför 3 880 SEK (100000*3,88 %). Avkastningsskatten på pensionsmedel är 15 % och kostnaden för avkastningsskatt är därför 582 SEK (3880*15 %).


Konto Benämning Debet Kredit
2515 Beräknad avkastningsskatt 582
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel 582

Exempel: bokföra avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar till delägare (bokslut)
En redovisningsenhet har utländska pensionsförsäkringar med ett ingående verkligt värde om 100 000 SEK per den 1 januari under inkomståret 2009 avseende delägare (delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag). Den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret 2008 var 3,88 % och beskattningsunderlaget för avkastningsskatt är därför 3 880 SEK (100000*3,88 %). Avkastningsskatten på pensionsmedel är 15 % och kostnaden för avkastningsskatt är därför 582 SEK (3880*15 %).


Konto Benämning Debet Kredit
2515 Beräknad avkastningsskatt 582
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 582

Exempel: bokföra avkastningsskatt på utländsk kapitalförsäkring (bokslut)
En redovisningsenhet har en utländsk kapitalförsäkring med ett ingående verkligt värde om 100 000 SEK per den 1 januari under inkomståret 2015. Redovisningsenheten har gjort insättningar om 20 000 SEK till kapitalförsäkringen under det första halvåret år 2015 och insättningar om 60 000 SEK under det andra halvåret år 2015. Statslåneräntan per den 30 november år 2014 var 0,90 % och beskattningsunderlaget för avkastningsskatt är därför 1 350 SEK (150000*0,9 %). Avkastningsskatten på utländska kapitalförsäkringar är 30 % och kostnaden för avkastningsskatt är därför 405 SEK (1350*30 %).


Konto Benämning Debet Kredit
2515 Beräknad avkastningsskatt 405
8492 Avkastningsskatt på kapitalförsäkringar 405

Exempel: bokföra debiterad avkastningsskatt på skattekontot (juridisk person)
En redovisningsenhet har enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats avkastningsskatt om 405 SEK på skattekontot avseende den juridiska personen.


Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 405
2515 Beräknad avkastningsskatt 405

Exempel: bokföra debiterad avkastningsskatt på skattekontot (enskild firma)
En redovisningsenhet har enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats avkastningsskatt om 405 SEK på det privata skattekontot.


Konto Benämning Debet Kredit
2012 Egna skatter 405
2515 Beräknad avkastningsskatt 405Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se