Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra förutbetalda intäkter och förutbetald intäkt (bokföring med exempel)

Förutbetalda intäkter är inkomster för ej levererade varor och ej utförda tjänster i enlighet med kundfakturor eller förskottsbetalningar som utgör skulder av ej utförda prestationer i en redovisningsenhet.

Förutbetalda intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att varor och tjänster faktureras i förskott eller förskottsbetalas innan prestationer har utförts. En intäkt motsvarar det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod och förskottsfakturor eller förskottsbetalningar måste därför periodiseras som förutbetalda intäkter under en redovisningsperiod till den del de inte avser utförda prestationer.

En redovisningsenhet gör löpande under bokföringsåret eller i samband med bokslutet periodiseringar för förutbetalda intäkter så att resultaträkningen enbart omfattar intäkter för levererade varor och utförda tjänster.


Förutbetalda intäkter kallas också för interimsskulder då förutbetalda intäkter utgör tillfälliga periodiseringar av inkomster. Exempel på förutbetalda intäkter är hyresinkomster, inkomster från försäkringspremier och inkomster från tidningsprenumeration som normalt faktureras i förskott.

Klassificering
En förutbetald intäkt avser en inkomst för ej levererade varor eller ej utförda tjänster som normalt kommer att omvandlas till en intäkt inom ett år. En förutbetald intäkt är en skuld om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten i framtiden.

En förutbetald intäkt klassificeras på grund av sin kortfristiga natur som en kortfristig skuld och bokförs normalt i kontogrupp 29. En förutbetald intäkt intäktsförs i takt med att prestationer utförs och då reduceras den förutbetalda intäkten i kontogrupp 29.


Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Erkännande
En förutbetald intäkt skall redovisas som en skuld i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Förutbetalda intäkter redovisas som intäkter i resultaträkningen i takt med att prestationer utförs. En förutbetald intäkt bokas bort från balansräkningen när den förutbetalda intäkten inte längre kan anses utgöra en skuld.

Sidoordnat register och avstämning
Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera förutbetalda intäkter i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för förutbetalda intäkter på delposter. Ett sådant sidoordnat register kan upprättas i en excelfil och kan underlätta arbetet att återföra förutbetalda intäkter på rätt intäktsslag.


Värdering
En inkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas. Förutbetalda intäkter värderas till det verkliga värdet av ej utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av inkomsten för förskottsfakturerade eller förskottsbetalade varor och tjänster.

Förutbetalda intäkter i utländsk valuta omräknas initialt till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per datumet för den underliggande affärshändelsen. Förutbetalda intäkter i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen. Konstaterade valutakursvinster eller valutakursförluster på förutbetalda intäkter bokförs när kundfakturan har betalats.


Moms och inkomstdeklaration
Momsen på inkomster som redovisas som upplupna intäkter kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % och en momsregistrerad person måste redovisa utgående moms avseende förskottsfakturor och förskottsbetalningar. En fysisk eller juridisk person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning.

En intäkt i en näringsverksamhet är normalt alltid skattepliktig som en intäkt i inkomstdeklarationen och en förutbetald intäkt är skattepliktig först när skulden har intäktsförts. Ränteintäkter på skattekontot är skattefria och ideella föreningar kan ha skattefria intäkter som inte behöver tas upp som intäkter i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
Förutbetalda intäkter bokförs normalt löpande i samband med det att inkomster som behöver periodiseras bokförs men kan också bokföras i samband med bokslutet när redovisningsperiodens intäkter beräknas och uppskattas.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra förutbetald intäkt för försäkringar (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skapat en kundfaktura om 12 000 SEK som avser en företagsförsäkring för perioden från den 1 juni år 2009 till den 31 maj år 2010. Under år 2009 kommer endast 7 utav 12 månader att utnyttjas av kunden avseende försäkringsskyddet och 5 000 SEK (12000*(5/12)) utgör därför en förutbetald intäkt.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 12 000
3004 Försäljning inom Sverige, 0 % 7 000
2970 Förutbetalda intäkter 5 000

Exempel: bokföra förutbetalda intäkter (bokslut)
En redovisningsenhet har skapat förskottsfakturor om 125 000 SEK inklusive moms som löpande har bokförts som vanliga kundfakturor. Momsen är 25 000 SEK (25 %) och har tidigare redovisats som utgående moms. Varuvärdet om 100 000 SEK är en förutbetald intäkt i redovisningsenheten eftersom varorna i dessa förskottsfakturor kommer att levereras först under nästkommande räkenskapsår.


Konto Benämning Debet Kredit
2970 Förutbetalda intäkter 100 000
3499 Justering försäljning, ej moms 100 000

Exempel: bokföra återföring av förutbetald intäkt (återföring)
En redovisningsenhet har under det föregående räkenskapsåret bokfört en förutbetald intäkt om 100 000 SEK för varor som under det här räkenskapsåret återförs i sin helhet.


Konto Benämning Debet Kredit
2970 Förutbetalda intäkter 100 000
3499 Justering försäljning, ej moms 100 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2020-03-30

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se