Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K2 Mindre företag

10. Immateriella och materiella anläggningstillgångar (K2)

I detta kapitel beskrivs de bestämmelser som gäller för redovisning och värdering av immateriella och materiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

11. Finansiella anläggningstillgångar (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

12. Varulager och lager av varor (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid värdering av varulager enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

13. Kortfristiga fordringar (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av kortfristiga fordringar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.14. Kortfristiga placeringar, kassa och bank (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av kortfristiga placeringar samt kassa och bank enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

15. Eget kapital och obeskattade reserver (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av eget kapital och obeskattade reserver enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

16. Avsättningar (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av avsättningar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

17. Skulder, lån och andra förpliktelser (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av skulder enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.18. Tilläggsupplysningar och noter (K2)

Detta kapitel ska tillämpas på noter som ska lämnas i årsredovisningen enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

19. Koncernföretag och företag som äger andelar i intresseföretag (K2)

Detta kapitel ska tillämpas när ett företag redovisar andelar i ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag enligt BFNAR 2016:10.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa