Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

06. Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2)

6.1 Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelseintäkter. Det ska även tillämpas vid redovisning av kostnader för sålda tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning och till fast pris.

Kapitlet behandlar inte
a) aktiverat arbete för egen räkning, se kapitel 10,
b) valutakursvinster av rörelsekaraktär, se kapitel 13 och 17, och
c) ackordsvinster av rörelsekaraktär, se kapitel 17.

Särskilda regler finns för
a) ekonomiska föreningar i punkt 6.33,
b) handelsbolag i punkterna 6.34-6.36,
c) stiftelser i punkterna 6.37-6.39,
d) ideella föreningar i punkterna 6.40 och 6.41, och
e) samfällighetsföreningar i punkterna 6.42 och 6.43.

6.2 En inkomst är det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning till följd av en transaktion och som ökar företagets eget kapital. Tillskott eller insättning från företagets ägare är inte en inkomst. Företaget ska redovisa varje transaktion för sig. En transaktion ska dock redovisas i delar om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden.

6.3 En erhållen gåva i form av en tjänst är inte en inkomst.

6.4 Vid betalning med likvida medel är inkomsten det belopp som angetts i en faktura, ett avtal eller liknande handling.

6.5 Vid förvärv genom testamente eller gåva är inkomsten tillgångens värde enligt punkterna 9.11 och 9.12.

6.6 Ett företag ska redovisa en inkomst som intäkt om
a) väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,
b) beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och
c) det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av detta kapitel.

6.7 Vid försäljning av varor övergår väsentliga risker och förmåner enligt punkt 6.6 första stycket enligt följande:

Varan hämtas av köparen
- väsentliga risker och förmåner övergår när varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk
- väsentliga risker och förmåner övergår när varan överlämnas till fraktföretaget

Varan transporteras till köparen på säljarens risk
- väsentliga risker och förmåner övergår när fraktföretaget överlämnar varan till köparen

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen
- väsentliga risker och förmåner övergår efter utförd installation

Varor som levereras genom delleveranser och varorna har funktionellt samband
- väsentliga risker och förmåner övergår när företaget utfört samtliga delleveranser

Varor som levereras genom delleveranser om
+ varorna i en delleverans saknar funktionellt samband med varor i en annan leverans, och
+ företaget inte har andra åtaganden än garanti avseende den levererade varan
- väsentliga risker och förmåner övergår efter varje utförd delleverans

Fastighet som är omsättningstillgång
- väsentliga risker och förmåner övergår normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager
- väsentliga risker och förmåner övergår på kontraktsdagen

6.8 Ett tjänsteuppdrag föreligger om det finns avtal som innebär att ett företag under en tidsperiod ska utföra en eller flera tjänster.

Ett entreprenaduppdrag föreligger om det finns avtal som avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning.

Ett avtal som avser tillverkning av produkter som företaget normalt har i lager eller tillverkar mot order är inte ett entreprenaduppdrag. Ett avtal om komplettering av ett tjänste- eller entreprenaduppdrag ska anses vara samma slag av uppdrag som det ursprungliga om avtalen sammantaget är att anse som samma slags uppdrag, se punkterna 6.9-6.12.

6.9 Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster.

Intäkten från ett provisionsbaserat uppdrag ska redovisas enligt punkt 6.26.

6.10 Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget.

Intäkten från och kostnaderna för ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas enligt punkterna 6.13 och 6.14.

6.11 Ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod är ett uppdrag
a) som inte är provisionsbaserat eller på löpande räkning,
b) som avser ett obestämt antal aktiviteter vilka ska utföras under en överenskommen tidsperiod, och
c) för vilket inkomsten utgår för denna tidsperiod.

Inkomsten från ett uppdrag enligt första stycket ska redovisas som intäkt linjärt över den överenskomna tidsperioden. Är en aktivitet dominerande ska intäkten redovisas när denna aktivitet har utförts.

6.12 Uppdrag till fast pris är andra uppdrag än sådana enligt punkterna 6.9- 6.11.

Intäkten från och kostnaderna för ett uppdrag till fast pris ska redovisas enligt punkterna 6.15-6.25.

6.13 En inkomst från ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden.

6.14 Uppdrag på löpande räkning ska redovisas i följande poster:

Nettoomsättning
- intäkt enligt punkt 6.13

Råvaror och förnödenheter
- uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen

Övriga externa kostnader
- andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Personalkostnader
- uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång)
- den del av den redovisade intäkten enligt punkt 6.13 som inte fakturerats

Förskott från kunder (skuld)
- belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats

6.15 Uppdrag till fast pris ska redovisas antingen enligt en huvudregel eller enligt en alternativregel. Ett företag ska använda samma metod vid redovisning av samtliga uppdrag till fast pris.

Ett företag som tillämpar alternativregeln får byta till huvudregeln. Byte från huvudregeln till alternativregeln är endast tillåtet om det finns särskilda skäl.

6.16 Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag till fast pris redovisas som intäkt om företaget på ett tillförlitligt sätt kan beräkna
a) uppdragsinkomsten,
b) färdigställandegraden på balansdagen, och
c) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget.

Intäkten ska redovisas även om punkt 6.6 första stycket a inte är uppfylld.

Räkenskapsårets intäkt ska baseras på färdigställandegraden på balansdagen, minskad med under tidigare räkenskapsår redovisade intäkter från uppdraget.

6.17 Färdigställandegraden beräknas normalt som nedlagda utgifter på balansdagen i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget.

6.18 Metoden att beräkna färdigställandegraden ska tillämpas konsekvent på alla uppdrag.

6.19 Är det sannolikt att ett avtal kommer att leda till förlust ska förlusten redovisas som kostnad oavsett om uppdraget påbörjats eller inte.

6.20 Kan företaget inte beräkna utfallet av uppdraget på ett tillförlitligt sätt, ska en intäkt redovisas som motsvarar de uppdragsutgifter som uppkommit och som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.

6.21 Uppdrag till fast pris som redovisas enligt huvudregeln ska redovisas i följande poster:

Nettoomsättning
- intäkt enligt punkt 6.16 eller, i förekommande fall, enligt punkt 6.20

Råvaror och förnödenheter
- uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen samt kostnad för material enligt punkt 6.19

Övriga externa kostnader
- andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt kostnad för annat än material och personal enligt punkt 6.19

Personalkostnader
- uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt kostnad för personal enligt punkt 6.19

Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång)
- redovisad intäkt minskad med det belopp som har fakturerats om skillnaden är positiv

Fakturerad men ej upparbetad intäkt (skuld)
- redovisad intäkt minskad med det belopp som har fakturerats om skillnaden är negativ

6.22 Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag till fast pris
redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort.

6.23 Ett företag som redovisar ett uppdrag till fast pris enligt alternativregeln och där uppdraget inte väsentligen är fullgjort ska redovisa en positiv justeringspost i resultaträkningen.

Justeringsposten ska bestå av de uppdragsutgifter under räkenskapsåret som hade kunnat läggas till anskaffningsvärdet för lager av egentillverkade varor, se 4 kap. 3 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och punkt 12.10. Posten får värderas enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Är det sannolikt att ett avtal kommer att leda till förlust ska förlusten minska postens värde oavsett om uppdraget påbörjats eller inte.

När uppdraget redovisas som intäkt enligt punkt 6.22 ska de poster som redovisats som positiva justeringsposter i tidigare års resultaträkningar redovisas som en negativ justeringspost i resultaträkningen.

6.24 Uppdrag till fast pris som inte är fullgjorda och som redovisas enligt alternativregeln ska redovisas i följande poster:

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
- justeringspost enligt punkt 6.23 andra stycket

Råvaror och förnödenheter
- uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen

Övriga externa kostnader
- andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Personalkostnader
- uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Pågående arbete för annans räkning (tillgång eller skuld)
- totala aktiverade utgifter minskat med det belopp som fakturerats. Är skillnaden positiv är posten en tillgång. Är den negativ är posten en skuld

6.25 Uppdrag till fast pris som är fullgjorda och som redovisas enligt alternativregeln ska redovisas i följande poster:

Nettoomsättning
- intäkt enligt punkt 6.22

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning - justeringspost enligt punkt 6.23 tredje stycket

Råvaror och förnödenheter
- uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen samt uppdragsutgifter för ännu ej levererat eller förbrukat material

Övriga externa kostnader
- andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt uppdragsutgifter för återstående arbete

Personalkostnader
- uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt uppdragsutgifter för återstående arbete

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (skuld)
- uppdragsutgifter för återstående arbete, material och annat

6.26 Nedanstående inkomster ska redovisas som intäkt enligt följande:

Inkomst från hyra och leasing
- fördelad över den avtalade hyres- eller leasingperioden

Inkomst från förhöjd förstagångshyra
- linjärt över den avtalade leasingperioden

Inkomst från royalty som baseras på mängden av försäljning eller användning
- löpande i takt med försäljning eller användning om företaget har, eller kan få, tillgång till de uppgifter som krävs i form av försäljningsstatistik, statistik över användande, etc.

Inkomst från royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning
- linjärt över avtalets löptid

Inkomst från provision som baseras på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster
- löpande om den provisionsgrundande försäljningen har skett eller den provisionsgrundande tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor för provisionen är uppfyllda

Inkomst från inträdesavgift i ett franchisesystem
- vid avtalets tecknande

Inkomst från löpande avgifter i ett franchisesystem
- löpande i takt med försäljning eller användning

Inkomst från försäkringsersättning
- när en händelse har inträffat som omfattas av ett försäkringsavtal och försäkringsföretaget har fattat beslut om ersättning

Inkomst från skadestånd
- när överenskommelse om belopp har träffats med motparten eller när beloppet är fastställt i en lagakraftvunnen dom eller dom i överinstans med samma utfall som i underinstans

6.27 Ett bidrag ska redovisas som intäkt, om företaget senast på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget och inte annat anges i punkt 6.28.

6.28 Ett bidrag får inte redovisas som intäkt om bidraget ska
a) minska anskaffningsvärdet vid förvärv av en tillgång enligt punkt 9.14, eller
b) redovisas som skuld enligt punkt 17.4.

Ett bidrag som redovisats som skuld och som efterskänks eller av annan anledning inte ska återbetalas ska redovisas som intäkt.

6.29 Ett bidrag som avser att täcka kostnader ska redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser.

Avser bidraget kostnader under flera räkenskapsår ska bidraget fördelas och redovisas som intäkt under dessa räkenskapsår.

Avser bidraget att täcka uppkomna förluster ska hela bidraget redovisas som intäkt under räkenskapsåret.

6.30 Bidrag som avser att täcka rörelsekostnader ska redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Bidrag som avser att täcka finansiella kostnader ska redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

6.31 Vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar övergår väsentliga risker och förmåner enligt punkt 6.6 första stycket enligt följande:

Försäljning av immateriell tillgång
- väsentliga risker och förmåner övergår när äganderätten övergår civilrättsligt

Försäljning av fastighet
- väsentliga risker och förmåner övergår normalt vid tillträdet

Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar som hämtas av köparen
- väsentliga risker och förmåner övergår när tillgången hämtas

Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar som transporteras till köparen på köparens risk
- väsentliga risker och förmåner övergår när tillgången överlämnas till fraktföretaget

Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar som transporteras till köparen på säljarens risk
- väsentliga risker och förmåner övergår när fraktföretaget överlämnar tillgången till köparen

Försäljning av installation av en övrig materiell anläggningstillgång som utgör en väsentlig del av försäljningen
- väsentliga risker och förmåner övergår efter utförd installation

Realisationsvinst vid försäljning av fastighet som är anläggningstillgång får redovisas på kontraktsdagen.

6.32 Vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ska intäkten minskas med tillgångens redovisade värde.

Avser försäljningen en fastighet ska intäkten även minskas med direkta försäljningskostnader.

6.33 Nedanstående inkomster i en ekonomisk förening ska redovisas som intäkt enligt följande:

Inkomst från årsavgift och medlemsavgift, intäkten redovisas fördelad över den period den avser.

6.34 Uttag ur näringsverksamheten av en tillgång eller en tjänst som ska tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) hos en delägare i ett handelsbolag ska redovisas som inkomst i handelsbolaget. Delägarens uttag i form av användande av bil behöver inte redovisas som inkomst i handelsbolaget.

6.35 Vid uttag ur näringsverksamheten av tillgångar eller tjänster är inkomsten marknadsvärdet på den uttagna tillgången eller tjänsten exklusive sådan mervärdesskatt som motsvarar utgående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Om det finns ett värde som ska användas vid beskattningen får detta värde användas.

6.36 En inkomst som kan hänföras till delägares uttag ska redovisas som intäkt för det år delägaren gjort uttaget av tillgången eller tjänsten.

6.37 I pensionsstiftelser, personalstiftelser och vinstandelsstiftelser får inbetalda medel till stiftelsen inte redovisas som en intäkt.

6.38 I en avkastningsstiftelse får en erhållen gåva som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt.

6.39 Bidrag som erhålls till en stiftelses verksamhet och som ska redovisas som intäkt, redovisas i posten Bidrag.

6.40 Nedanstående inkomster i en ideell förening ska redovisas som intäkt enligt följande:

Inkomst från medlemsavgift, intäkten redovisas fördelad över den period den avser.

6.41 Bidrag som erhålls till en ideell förenings verksamhet och som ska redovisas som intäkt, redovisas i posten Bidrag.

6.42 Nedanstående inkomster i en samfällighetsförening ska redovisas som intäkt enligt följande:

Inkomst från uttaxerat bidrag, intäkten redovisas fördelad över den period den avser.

6.43 Andra bidrag än uttaxerade bidrag som erhålls till en samfällighetsförenings verksamhet och som ska redovisas som intäkt, redovisas i posten Övriga bidrag.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2018-01-04

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/04

Kontakta bokforingstips.se