Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

04. Uppställningsformer för årsredovisningen (K2)

4.1 Detta kapitel ska tillämpas när förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen upprättas.

Särskilda regler finns för
a) aktiebolag i punkterna 4.9-4.12,
b) ekonomiska föreningar i punkterna 4.13-4.16,
c) handelsbolag i punkterna 4.17-4.19,
d) stiftelser i punkterna 4.20-4.27,
e) ideella föreningar i punkterna 4.28-4.33,
f) samfällighetsföreningar i punkterna 4.34-4.36, och
g) filialer i punkt 4.37.

4.2 Ett företag ska upprätta en förvaltningsberättelse med de rubriker och underrubriker som anges i de särskilda reglerna för den företagsform som företaget tillhör.

4.3 Ett företag ska i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående räkenskapsårs början och slut.

Poster som påverkar resultatet negativt ska anges med minustecken.

4.4 Resultaträkningen ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket.

Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.5 tillämpas

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag gemensamt styrda företag
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatter
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

ÅRETS RESULTAT

4.5 En resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Bruttoresultat
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatter
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

ÅRETS RESULTAT

4.6 Ett företag ska i balansräkningen ange räkenskapsårets och föregående räkenskapsårs balansdag.

4.7 Balansräkningen ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform, om inte annat anges i andra stycket.

Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.8 tillämpas.

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Övriga materiella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Ägarintressen i övriga företag
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Obligationslån
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Pågående arbete för annans räkning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4.8 En balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4.9 Ett aktiebolag ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Allmänt om verksamheten
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Egna aktier
Flerårsöversikt
Förändringar i eget kapital
Resultatdisposition

4.10 Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående

Tecknat men ej inbetalt kapital

4.11 Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Lån till delägare eller närstående

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

4.12 Ett aktiebolag ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Bunden överkursfond
Uppskrivningsfond
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

4.13 En ekonomiska förening ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Allmänt om verksamheten
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Medlemsinformation
Förlagsinsatser
Flerårsöversikt
Förändringar i eget kapital
Resultatdisposition

4.14 En ekonomisk förening ska upprätta resultaträkning med tillägg av nedanstående post under rubriken Bokslutsdispositioner:

Lämnad gottgörelse

4.15 En ekonomisk förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Lån till delägare eller närstående

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

4.16 En ekonomisk förening ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital:

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Förlagsinsatser
Uppskrivningsfond
Reservfond
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Upprättar föreningen balansräkning i förkortad form enligt punkt 4.8 ska posterna Medlemsinsatser och Förlagsinsatser slås samman till en post. Den posten ska benämnas Medlemsinsatser och förlagsinsatser. På motsvarande sätt ska posterna Reservfond och Fond för yttre underhåll slås samman till en post. Den posten ska benämnas Reservfond och fond för yttre underhåll.

4.17 Ett handelsbolag ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Allmänt om verksamheten
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Flerårsöversikt

4.18 Ett handelsbolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav.

Lån till delägare eller närstående

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lån till delägare eller närstående ingå i posten Finansiella anläggningstillgångar.

4.19 Ett handelsbolag ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

4.20 En stiftelse ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Allmänt om verksamheten
Främjande av ändamålet
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Flerårsöversikt

4.21 En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken, med undantag för poster som ska redovisas enligt punkt 4.22.

Gåvor
Bidrag

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

4.22 En stiftelse vars huvudsakliga verksamhet är att lämna bidrag ur stiftelsens avkastning eller eget kapital ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

4.23 En stiftelse ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Lämnade bidrag

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lämnade bidrag ingå i posten Bruttoresultat.

4.24 En stiftelse ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital, om inte annat anges i punkt 4.25.

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel
Lämnade och återförda bidrag
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

4.25 En stiftelse som enligt punkt 15.20 ska dela in eget kapital i bundet och fritt, ska upprätta balansräkningen med nedanstående underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital:

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återförda bidrag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

4.26 En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

Mottagna ej använda bidrag

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Mottagna ej använda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

4.27 En stiftelse ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

Beviljade ej utbetalda bidrag

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Beviljade ej utbetalda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

4.28 En ideell förening ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Allmänt om verksamheten
Främjande av ändamålet
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Flerårsöversikt

4.29 En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras överst under rubriken.

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag

Församlingar och kyrkliga samfälligheter i Svenska kyrkan får lägga till en post för begravningsavgifter.

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första och andra stycket ingå i posten Bruttoresultat.

4.30 En ideell förening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående post under rubriken Rörelsekostnader. Posten ska placeras före posten Övriga externa kostnader.

Lämnade bidrag

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Lämnade bidrag ingå i posten Bruttoresultat.

4.31 En ideell förening ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Församlingar och kyrkliga samfälligheter i Svenska kyrkan får lägga till poster och summeringsrader för redovisning av församlingskyrkas fastighetsfond.

4.32 En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder:

Mottagna ej använda bidrag

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Mottagna ej använda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

4.33 En ideell förening ska upprätta balansräkningen med tillägg av nedanstående post under rubrikerna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder:

Beviljade ej utbetalda bidrag

I en balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posten Beviljade ej utbetalda bidrag ingå i posterna Långfristiga skulder respektive Kortfristiga skulder.

4.34 En samfällighetsförening ska upprätta förvaltningsberättelsen med nedanstående rubriker och underrubriker:

Allmänt om verksamheten
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Flerårsöversikt

4.35 En samfällighetsförening ska upprätta resultaträkningen med tillägg av nedanstående poster under rubriken Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Posterna ska placeras före övriga poster under rubriken.

Uttaxerade bidrag
Övriga bidrag

I en resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska posterna i första stycket ingå i posten Bruttoresultat.

4.36 En samfällighetsförening ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Utdelning
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Häradsallmänningar med sådan kapitalinkomst som anges i 18 § lagen (1952:166) om häradsallmänningar, ska i stället upprätta balansräkningen med de underrubriker, poster och summeringsrader under rubriken Eget kapital som anges i punkt 4.25 med undantag för posterna Inbetalda medel och Lämnade och återförda bidrag. Posten Utdelning ska läggas till efter posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början.

Det som anges i andra stycket gäller även för allmänningsskogar med sådan kapitalinkomst som anges i 17 § lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.

4.37 En filial ska upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Filialens kapital vid räkenskapsårets början
Insättningar eller uttag under året
Årets resultat
Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2021-10-28

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/10/28

Kontakta bokforingstips.se