Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

07. Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2)

7.1 Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelsekostnader.

Kapitlet behandlar inte
a) kostnad för tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris, se kapitel 6,
b) avskrivningar, se kapitel 10,
c) nedskrivningar av anläggningstillgångar, se kapitel 10 och 11,
d) utgifter som ska aktiveras, se kapitel 10 och 12,
e) kostnad för sålda varor, se kapitel 12,
f) kostnad för kundförluster, se kapitel 13,
g) valutakursförluster av rörelsekaraktär, se kapitel 13 och 17, och
h) kostnad för avsättningar, se kapitel 16.

Särskilda regler finns för
a) handelsbolag i punkterna 7.15-7.17,
b) stiftelser i punkterna 7.18 och 7.19, och
c) ideella föreningar i punkt 7.20

7.2 En utgift är det som ett företag lämnar eller kommer att lämna till följd av en transaktion och som minskar företagets eget kapital. En överföring till företagets ägare som direkt minskar företagets eget kapital är inte en utgift.

Företaget ska redovisa varje transaktion för sig. En transaktion ska dock redovisas i delar om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden.

7.3 Vid betalning med likvida medel är utgiften det belopp som anges i en faktura, ett avtal eller liknande handling.

7.4 Ett företag ska redovisa en utgift som kostnad om inte en tillgång ska redovisas.

Endast den del av utgiften som enligt punkterna 7.5-7.8 hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en kostnad det räkenskapsåret.

7.5 En utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt.

7.6 En utgift som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad det räkenskapsår eller de räkenskapsår företaget tagit emot den förbrukningsvara, tjänst eller övriga prestation som utgiften avser, om inte något annat följer av punkt 7.7, 7.8 eller 7.10.

7.7 En utgift för en tjänst eller annan prestation som utförs eller på annat sätt tillhandahålls efter det räkenskapsår den avser ska redovisas som kostnad det räkenskapsår tjänsten eller prestationen avser.

7.8 En utgift som inte kan hänföras till någon vara eller annan prestation ska redovisas som kostnad direkt.

7.9 Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften redovisas som kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om
a) utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och
b) varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.

Första stycket b gäller inte det första året regeln tillämpas på en utgift.

7.10 Nedan angivna slag av utgifter som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad enligt följande, om inte förenklingsregeln i punkt 7.9 tillämpas:

Utgift för hyra av tillgång eller tjänst (inklusive förhöjd leasingavgift)
- kostnaden redovisas fördelad över den avtalade hyres- eller leasingperioden

Utgift för hyra av mässplats eller liknande
- kostnaden redovisas när det hyrda disponeras

Utgift för förbrukningsvara
- kostnaden redovisas när varan erhålls

Utgift för frakt
- kostnaden redovisas när frakten utförs

Utgift för reparation
- kostnaden redovisas när reparationen utförs

Utgift för avbrotts- eller sakförsäkringspremie och liknande
- kostnaden redovisas linjärt över försäkringsperioden

Utgift för reklamannons
- kostnaden redovisas när annonsen publiceras

Utgift för service
- kostnaden redovisas när tjänsten utförs

Utgift för utbildning
- kostnaden redovisas när utbildningen genomförs

Utgift för konsultarvode
- kostnaden redovisas när tjänsten utförs

Utgift för revisionsarvode
- kostnaden redovisas det räkenskapsår revisionen avser

Utgift för löpande redovisningstjänster
- kostnaden redovisas det räkenskapsår redovisningen avser

Utgift för redovisningstjänster avseende en årsredovisning
- kostnaden redovisas det räkenskapsår årsredovisningen avser

Utgift för royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning
- kostnaden redovisas linjärt över den avtalade perioden

7.11 Utgifter för personal ska normalt redovisas som kostnad enligt följande:

Utgift för lön
- kostnaden redovisas när arbetsprestationen utförs

Utgift för lagstadgade och avtalade arbetsgivaravgifter samt särskild löneskatt på förvärvsinkomster
- kostnaden redovisas när lönekostnaden, som arbetsgivaravgifterna och den särskilda löneskatten baseras på, redovisas

Utgift för bonus, provision eller gratifikation
- kostnaden redovisas det räkenskapsår bonusen, provisionen eller gratifikationen avser

Utgift för premier på individuell pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring
- kostnaden redovisas när pensionspremien betalas

Utgift för preliminära premier på pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring där avräkning baseras på utbetald lön
- kostnaden redovisas när lönekostnaden redovisas

Utgift för särskild löneskatt på pensionskostnader
- kostnaden redovisas när pensionskostnaden redovisas

7.12 Vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar övergår väsentliga risker och förmåner enligt punkt 6.6 första stycket enligt följande:

Försäljning av immateriell tillgång
- väsentliga risker och förmåner övergår när äganderätten övergår civilrättsligt

Försäljning av fastighet
- väsentliga risker och förmåner övergår normalt vid tillträdet

Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar som hämtas av köparen
- väsentliga risker och förmåner övergår när tillgången hämtas

Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar som transporteras till köparen på köparens risk
- väsentliga risker och förmåner övergår när tillgången överlämnas till fraktföretaget

Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar som transporteras till köparen på säljarens risk
- väsentliga risker och förmåner övergår när fraktföretaget överlämnar tillgången till köparen

Försäljning av installation av en övrig materiell anläggningstillgång som utgör en väsentlig del av försäljningen
- väsentliga risker och förmåner övergår efter utförd installation

Realisationsförlust vid försäljning av en fastighet som är anläggningstillgång får redovisas på kontraktsdagen.

7.13 Vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ska intäkten minskas med tillgångens redovisade värde.

Avser försäljningen en fastighet ska intäkten även minskas med direkta försäljningskostnader.

7.14 En utrangering av en immateriell eller en materiell anläggningstillgång ska redovisas som kostnad när tillgången inte längre kan brukas och företaget inte avser reparera eller sälja tillgången.

7.15 I ett handelsbolag får användningen av en fysisk delägares privata tillgång i näringsverksamheten redovisas som utgift.

Redovisas användning av en privat tillgång i näringsverksamheten är utgiften en skälig del av delägarens utgifter för tillgången. Om det finns ett värde som ska användas vid beskattningen får detta värde användas.

7.16 I ett handelsbolag får delägarens ökade levnadskostnader i samband med resor i näringsverksamheten redovisas som utgift i bolaget.

De ökade levnadskostnaderna ska redovisas till det belopp som delägaren ska dra av enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

7.17 I ett handelsbolag får den del av en ersättning för arbete till en delägares make eller barn som delägaren ska beskattas för enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte redovisas som en kostnad.

7.18 Överlåter en stiftelse en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte är transaktionen ett lämnat bidrag. Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om att lämna bidraget har fattats.

En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt ska redovisas som kostnad i takt med att villkoret uppfylls.

7.19 I avkastningsstiftelser, pensionsstiftelser, personalstiftelser och vinstandelsstiftelser får ett lämnat bidrag inte redovisas som en kostnad.

7.20 Överlåter en ideell förening en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte är transaktionen ett lämnat bidrag. Ett lämnat bidrag ska redovisas som kostnad när beslut om att lämna bidraget har fattats.

En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt ska redovisas som kostnad i takt med att villkoret uppfylls.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2018-01-04

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/04

Kontakta bokforingstips.se