Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avsättningar för garantier och garantiåtaganden (bokföring med exempel)

Avsättningar för garantier är reserveringar motsvarande den beräknade kostnaden eller det beräknade intäktsavdraget för garantier som en redovisningsenhet gör avseende garantiåtaganden gentemot externa kunder.

Garantiåtaganden är förpliktelser som är osäkra med avseende på förfallotidpunkt och/eller belopp men som med hög sannolikhet kommer att leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden och därför får en redovisningsenhet göra avsättningar för garantier.

En redovisningsenhet redovisar en avsättning för garantier när en händelse har inträffat som medför en förpliktelse att åtgärda fel och skador på produkter i framtiden eller att anullera ingångna avtal. Avsättningar för garantier kan exempelvis avse produkter som säljs med garanti eller försäljning som sker med anullationsrätt.

Klassificering
Avsättningar för garantier redovisas i kontogrupp 22 i balansräkningen och förväntade gottgörelser för garantier redovisas normalt i kontogrupp 13 i balansräkningen.

En avsättning för garantier bokförs genom att ett konto i kontogrupp 22 krediteras samtidigt som ett kostnadskonto eller ett intäktskonto i resultaträkningen debeteras. En återföring av en avsättning för garantier bokförs genom att ett konto i kontogrupp 22 debeteras samtidigt som ett kostnadskonto eller ett intäktskonto i resultaträkningen krediteras.

En förväntad gottgörelse för en avsättning redovisas som en tillgång i kontogrupp 13 och som en kreditering av den redovisade kostnaden eller intäkten för avsättningen i resultaträkningen. En gottgörelse är en förbindelse från en annan part att ersätta en viss del av en redovisningsenhets förpliktelse.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 22 - Avsättningar

Erkännande
En avsättning för garantier skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när en redovisningsenhet har en förpliktelse till följd av en tidigare händelse om det är troligt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att ske och om det går att uppskatta förpliktelsens belopp på ett tillförlitligt sätt.

En gottgörelse för en avsättning innebär att en annan part förväntas ersätta en del av en förpliktelse och en gottgörelse skall redovisas i balansräkningen om det är relativt säkert att gottgörelsen kommer att erhållas när förpliktelsen skall regleras. Det belopp som redovisas för en gottgörelse får aldrig vara större än det redovisade beloppet för avsättningen.

En avsättning för garantier skall återföras när den förpliktelse som den avser har reglerats eller när det inte längre är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag tillåter inte en redovisningsenhet att redovisa några avsättningar i balansräkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har ett behov av att redovisa avsättningar på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen kan registrera avsättningar i ett sidoordnat register till bokföringen. Avstämningar görs mellan det sidoordnade registret och konton för avsättningar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En avsättning för garantier skall värderas till det belopp i redovisningsvalutan som utgör den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen med hänsyn tagen till risker och osäkerhetsfaktorer. Om effekten av tidsvärdet för pengar är väsentlig skall storleken på en avsättning beräknas som nuvärdet av de framtida utbetalningar som väntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Diskonteringsräntan skall avse det avkastningskrav före skatt som återspeglar den gällande marknadsbedömningen av tidsvärdet för pengar och de risker som är specifika för de framtida utbetalningarna avseende förpliktelsen. Diskonteringsräntan skall inte återspegla risker vilka redan hänsyn tagits till vid uppskattningarna av de framtida utbetalningarna.

Avsättningar för garantier skall omprövas per balansdagen vid varje ny bokslutstidpunkt och justeras så att avsättningarna återspeglar den för tillfället bästa uppskattningen. En välgrundad uppskattning av en avsättning kan grundas på avtal, tidigare utgifter eller historiska data från andra källor gällande förpliktelser för olika typer av garantiåtaganden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på avsättningar för garantier då dessa utgör interna periodiseringar som inte är förknippade med momspliktiga inköp eller momspliktig försäljning.

Kostnader för avsättningar till garantier är skattemässigt avdragsgilla i enlighet med schablonregeln eller utredningsregeln enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Schablonregeln innebär att avdraget för framtida garantiutgifter inte får överstiga räkenskapsåret konstaterade garantikostnader. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska avdraget justeras i motsvarande mån.

Utredningsregeln innebär att avdraget får vara högre än beloppet enligt schablonregeln om det är motiverat med hänsyn till att

- näringsverksamheten är nystartad,
- garantiåtagandena avser ett eller ett fåtal mycket stora tillverkningsobjekt eller arbeten,
- en betydande ökning av garantiåtagandenas omfattning skett under beskattningsåret,
- produktsammansättningen avsevärt ändrats under året,
- en väsentlig del av garantiåtagandena avser en tid som betydligt överstiger två år, eller
- någon annan liknande omständighet finns.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av avsättningar och gottgörelser för garantier.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av avsättningar för garantier i årsredovisningen.

Exempel: bokföra avsättning för garantier i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av den sammanlagda årsomsättningen under 3 år motsvarar kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på konto 2220 är 350 000 SEK varför en ökning om 150 000 SEK bokförs avseende avsättningar för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 150 000
6361 Förändring av garantiavsättning 150 000

Exempel: bokföra gottgörelser för garantier i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av den sammanlagda årsomsättningen under 3 år motsvarade kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Redovisningsenheten får ersättning från leverantörerna avseende hälften av kostnaden för garantiärenden och har därför beräknat den totala gottgörelsen till 250 000 SEK. Den ingående balansen på konto 1387 är 150 000 SEK varför en ökning om 100 000 SEK bokförs avseende gottgörelser för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
1387 Gottgörelse för garantier 100 000
6361 Förändring av garantiavsättning 100 000

Exempel: bokföra återföring av avsättning för garantier i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av årsomsättningen motsvarade kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på konto 2220 är 650 000 SEK varför en minskning om 150 000 SEK bokförs avseende avsättningar för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 150 000
6361 Förändring av garantiavsättning 150 000

Exempel: bokföra avsättning för annulationer i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet säljer på provision åt en annan redovisningsenhet och har enligt avtal åtagit sig att justera sin provision om slutkunden anullerar avtalet. Under bokslutet har redovisningsenheten beräknat avsättningen för annulationer till 600 000 SEK grundat på tidigare erfarenheter av storleken på konstaterade anullationer i förhållande till omsättningen. Den ingående balansen på konto 2222 är 400 000 SEK varför en ökad avsättning om 200 000 SEK bokförs.

Konto Benämning Debet Kredit
2222 Avsättningar för annulationer 200 000
3928 Avsättningar för annulationer 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/07

Kontakta bokforingstips.se