Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avsättningar till pensionsstiftelse (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan finansiera en pensionsplan för anställda genom att göra avsättningar till en pensionsstiftelse som förvaltar pensionskapitalet och senare även betalar ut pensioner.

Anställda och delägare som bor och betalar skatt i Sverige har rätt till allmän pension som beror på den pensionsgrundande inkomsten (PGI) under hela arbetslivet fram till pensionen och tillväxten på de pengar som är avsatta i premiepensionssystemet. Personer med liten pensionsgrundande inkomst under arbetslivet som har bott i Sverige i minst 3 år har rätt att få garantipension vid 65 års ålder.

Avsättningar till den allmänna pensionen görs med 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) upp till 7,5 inkomstbasbelopp per inkomstår och därför finns det ett tak för hur mycket allmän pension en person kan få om man bortser från att medel avsatta i premiepensionssystemet kan växa till oändliga belopp.


Redovisningsenheter som enligt avtal måste eller vill ge anställda pension utöver den allmänna pensionen gör avsättningar till pension (tjänstepension) i enlighet med en pensionsplan. En pensionsplan kan antingen vara en avgiftsbestämd pensionsplan eller en förmånsbestämd pensionsplan.

En avgiftsbestämd pensionsplan finansieras av de avgifter som sätts av till pensionsplanen och den slutliga pensionen beror på de avsättningar som görs, avkastningen på avgifterna, pensionsförvaltarens kostnader och avkastningsskattens storlek.

En förmånsbestämd pensionsplan innebär att den slutliga pensionen bestäms av en formel med villkor och detta gör att det går att fastställa storleken på pensionen eftersom den bestäms av klart definierade regler. En förmånsbestämd pensionsplan finansieras genom avsättningar till pensionsplanen baserat på en beräkning av det försäkringstekniska nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar.


Avsättningar till en pensionsstiftelse görs för att finansiera en avgiftsbestämd eller en förmånsbestämd pensionsplan. Avsättningar till en avgiftsbestämd pensionsplan bestäms av hur många som ingår i pensionsplanen och storleken på de avgifter som skall sättas av under varje period. Avsättningar till en förmånsbestämd pensionsplan bestäms av det beräknade försäkringstekniska nuvärdet för framtida pensionsutbetalningar i pensionsplanen.

En redovisningsenhet som gör avsättningar till en pensionsstiftelse behöver inte redovisa och betala avkastningsskatt eftersom det är pensionsstiftelsen som förvaltar pensionskapitalet. En redovisningsenhet som har pensionskostnader måste betala särskild löneskatt om 24,26 % (år 2024/2023) på inkomstårets pensionskostnader eftersom det inte betalas några sociala avgifter på pension när den betalas ut. Underlaget för särskild löneskatt tas upp i inkomstdeklarationen.


Pensionskostnader är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under ett inkomstår eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2024/2023).

Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2024/2023) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som kostnad i inkomstdeklarationen.

Klassificering
En utgift för pensioner som avser ej intjänad pension redovisas som en tillgång fram tills dess att pensionen har blivit intjänad av de personer som ingår i pensionsplanen. När pension har blivit intjänad så omförs en tillgång av ej intjänad pension till en kostnad i resultaträkningen.

Pensionskostnader för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 74. En gottgörelse från en pensionsstiftelse redovisas som en negativ kostnad i kontogrupp 74 för anställda.


Den särskilda löneskatten bokförs som en skatteskuld i kontogrupp 25 och som en personalkostnad i kontogrupp 75.

Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 74 - Pensionskostnader
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en pensionskostnad i resultaträkningen när pension blivit intjänad om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En utgift för pension värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En pensionskostnad värderas till det verkliga värdet av intjänad pension under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för pension.

Moms och beskattning
Momsatsen för avsättningar till pension och pensionskostnader är 0 % då försäkringstjänster inte utgör momspliktig försäljning.

En redovisningsenhet som gör avsättningar till en pensionsstiftelse behöver inte betala avkastningsskatt eftersom det är pensionsstiftelsen som förvaltar pensionskapitalet. Inkomstårets pensionskostnader är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2024/2023). Underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen.


Pensionskostnader för anställda är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2024/2023).

Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2024/2023) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de pensionskostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.


Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar om pensionsplaner i årsredovisningen när det gäller gjorda utfästelser om pension och hur pensionsplanerna är finansierade i enlighet med tillämpade redovisningsrekommendationer och enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser.

Exempel: bokföra avsättning till pensionsstiftelse för anställda (kontantbetalning)
En redovisningsenhet gör varje månad en avsättning till en pensionsstiftelse för sina anställda baserat på bruttolönerna för de anställda som ingår i pensionsplanen. Under mars år 2010 görs en avsättning om 40 000 SEK till pensionsstiftelsen genom utbetalning från företagets bankkonto. Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden är 9 704 SEK (40000*24,26 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 40 000
7441 Avsättning till pensionsstiftelse 40 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 9 704
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 9 704

Exempel: bokföra gottgörelse från pensionsstiftelse avseende anställda (kontantbetalning)
En redovisningsenhet har erhållit en gottgörelse från en pensionsstiftelse under april år 2010 om 40 000 SEK som inbetalats till företagets bankkonto. Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden är 9 704 SEK (40000*24,26 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 40 000
7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse 40 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 9 704
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 9 704Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se