Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avsättningar för pensioner och pensionsavsättningar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan finansiera en pensionsplan för anställda genom att göra avsättningar i balansräkningen och själva förvalta pensionskapitalet, andra lösningar är att teckna pensionsförsäkringar eller att göra avsättningar till en pensionsstiftelse.

Avsättningar till pension i balansräkningen görs enbart för anställda och kan inte göras för delägare i enskild firma, delägare i handelsbolag eller delägare i kommanditbolag eftersom de inte får vara anställda i egen firma eller eget bolag.

Anställda och delägare som bor och betalar skatt i Sverige har rätt till allmän pension som beror på den pensionsgrundande inkomsten (PGI) under hela arbetslivet fram till pensionen och tillväxten på de pengar som är avsatta i premiepensionssystemet. Personer med liten pensionsgrundande inkomst under arbetslivet som har bott i Sverige i minst 3 år har rätt att få garantipension vid 65 års ålder.

Avsättningar till den allmänna pensionen görs med 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) upp till 7,5 inkomstbasbelopp per inkomstår och därför finns det ett tak för hur mycket allmän pension en person kan få om man bortser från att medel avsatta i premiepensionssystemet kan växa till oändliga belopp.

Redovisningsenheter som enligt avtal måste eller vill ge anställda pension utöver den allmänna pensionen gör avsättningar till pension (tjänstepension) i enlighet med en pensionsplan. En pensionsplan kan antingen vara en avgiftsbestämd pensionsplan eller en förmånsbestämd pensionsplan.

En avgiftsbestämd pensionsplan finansieras av de avgifter som sätts av till pensionsplanen och den slutliga pensionen beror på de avsättningar som görs, avkastningen på avgifterna, pensionsförvaltarens kostnader och avkastningsskattens storlek.

En förmånsbestämd pensionsplan innebär att den slutliga pensionen bestäms av en formel med villkor och detta gör att det går att fastställa storleken på pensionen eftersom den bestäms av klart definierade regler. En förmånsbestämd pensionsplan finansieras genom avsättningar till pensionsplanen baserat på en beräkning av det försäkringstekniska nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar.

Avsättningar till pension i balansräkningen görs för att finansiera en avgiftsbestämd eller en förmånsbestämd pensionsplan. Avsättningar till en avgiftsbestämd pensionsplan bestäms av hur många som ingår i pensionsplanen och storleken på de avgifter som skall sättas av under varje period. Avsättningar till en förmånsbestämd pensionsplan bestäms av det beräknade försäkringstekniska nuvärdet för framtida pensionsutbetalningar i pensionsplanen.

En redovisningsenhet som gör avsättningar till en pensionsplan i balansräkningen måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta på inkomstårets ingående avsättning för pensioner. Avkastningsskatt betalas av pensionsförvaltaren och därför behöver en redovisningsenhet inte betala avkastningsskatt vid avsättningar till en pensionsförsäkring eller en pensionsstiftelse.

En redovisningsenhet som har pensionskostnader måste betala särskild löneskatt om 24,26 % (år 2024/2023) på inkomstårets pensionskostnader eftersom det inte betalas några sociala avgifter på pension när den betalas ut. Underlaget för särskild löneskatt och underlaget för avkastningsskatt tas upp i inkomstdeklarationen.

Pensionskostnader är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under ett inkomstår eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2024/2023). Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2024/2023) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden och avkastningsskatten är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Klassificering
En utgift för pensioner som avser ej intjänad pension redovisas som en tillgång fram tills dess att pensionen har blivit intjänad av de personer som ingår i pensionsplanen. När pension har blivit intjänad så omförs en tillgång av ej intjänad pension till en kostnad i resultaträkningen.

En avsättning till pensioner för anställda som görs i balansräkningen redovisas som en avsättning i kontogrupp 22. Pensionskostnader för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 74. Den särskilda löneskatten och avkastningsskatten bokförs i kontogrupp 75 avseende pension till anställda.

Kontogrupp 22 - Avsättningar
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 74 - Pensionskostnader
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en pensionskostnad i resultaträkningen när pension blivit intjänad om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för pension värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En pensionskostnad värderas till det verkliga värdet av intjänad pension under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för pension.

Moms och beskattning
Momsatsen för avsättningar till pension och pensionskostnader är 0 % då försäkringstjänster inte utgör momspliktig försäljning.

En redovisningsenhet som gör avsättningar till en pensionsplan i balansräkningen måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta på inkomstårets ingående avsättning för pensioner. Inkomstårets pensionskostnader är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2024/2023).

Underlaget för avkastningsskatt och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen. Avkastningsskatt måste betalas av den person som förvaltar pensionskapital.

Pensionskostnader för anställda är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2024/2023).

Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2024/2023) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden och avkastningsskatt på pensionsmedel är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Kostnaden avseende en pensionsavsättning är skattemässigt avdragsgill enbart om de kvalitativa villkor som i 58 kap. IL ställs på en pensionsförsäkring är uppfyllda. Om dessa villkor inte är uppfyllda så är pensionskostnaden skattemässigt avdragsgill först när pensionen betalas ut, exempelvis pensionsutfästelse via kapitalförsäkring.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de pensionskostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. En avsättning för pensioner utgör en upplupen kostnad och beräkningen av pensionskostnader görs utifrån de villkor som framgår av pensionsplanen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar om pensionsplaner i årsredovisningen när det gäller gjorda utfästelser om pension och hur pensionsplanerna är finansierade i enlighet med tillämpade redovisningsrekommendationer och enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser.

Exempel: bokföra avsättning till pensioner i balansräkningen för anställda (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beslutat om en avsättning för pensioner i balansräkningen med 100 000 SEK för de anställda som ingår i pensionsplanen. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader avseende avsättningen uppgår till 24 260 SEK (100000*24,26 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2210 Avsättningar för pensioner tryggandelagen 100 000
7420 Förändring av pensionsskuld 100 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24 260
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 24 260

Exempel: bokföra avkastningsskatt på pensionsavsättningar i balansräkningen för anställda (bokslut)
En redovisningsenhet har under år 2009 en ingående balans för avsättningar till pensioner i balansräkningen om 1 000 000 SEK och måste ta upp en beräknad schablonränta på detta belopp som underlag för avkastningsskatt i inkomstdeklarationen. Schablonräntan beräknas med hjälp av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret för inkomståret och den genomsnittliga statslåneräntan år 2008 var 3,88 %. Schablonräntan är 38 800 SEK får år 2009 och avkastningsskatten är 5 820 SEK (38800*15 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2515 Beräknad avkastningsskatt 5 820
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel 5 820

Exempel: bokföra pensionsutfästelse i kapitalförsäkring (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat en svensk kapitalförsäkring för 100 000 SEK och gjort en pensionsutfästelse till en anställd om att pension skall betalas ut från kapitalförsäkringen. Redovisningsenheten bokför en pensionsavsättning som motsvarar det insatta beloppet, kostnaden avseende pensionsavsättningen är dock inte skattemässigt avdragsgill. Kostnaden avseende pensionen blir skattemässigt avdragsgill först när pensionen betalas ut.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 100 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 100 000
2230 Övriga avsättningar för pensioner 100 000
7420 Förändring av pensionsskuld 100 000

Exempel: bokföra pensionsutbetalning från kapitalförsäkring (depåkonto)
En redovisningsenhet har gjort en pensionsutfästelse till en anställd som innebär att pension skall utbetalas från en kapitalförsäkring. Redovisningsenheten har tidigare gjort en pensionsavsättning om 100 000 SEK avseende denna pensionsutfästelse. Kapitalförsäkringen har nu ökat till 120 000 SEK och redovisningsenheten tar ut hela beloppet för att betala detta som pension till den anställde. Först bokförs den skattefria vinsten om 20 000 SEK (120000-100000) och sedan bokförs pensionsutbetalningen. Vi antar att den preliminär a-skatten är 20 %.

Pensionskostnaden blir 96 571 SEK (120000/1,2426) och den särskilda löneskatten (24,26 %) uppgår till 23 428 SEK (96571*0,2426). Den preliminära a-skatten uppgår till 19 314 SEK (96571*0,2) och nettolönen blir 77 257 SEK (96571-19314). Den tidigare bokförda pensionsavsättningen om 100 000 SEK återförs, förändringen på konto 7420 är inte skattepliktig medan pensionskostnaden på konto 7460 är skattemässigt avdragsgill.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 120 000
1385 Svenska kapitalförsäkringar 100 000
8226 Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig 20 000
2230 Övriga avsättningar för pensioner 100 000
7420 Förändring av pensionsskuld 100 000
1942 Depåkonto, affärsbanken 77 257
2710 Personalskatt 19 314
7460 Pensionsutbetalningar 96 571
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 23 428
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 23 428

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se