Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra uppskjuten skatteskuld och uppskjutna skatteskulder (bokföring med exempel)

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.

Uppskjutna skatteskulder redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt och i koncernredovisningen för en koncern. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt medan en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag inte är ett eget skattesubjekt avseende inkomstskatt.

Om en redovisningsenhet värderar en tillgång enligt redovisningsmässiga principer till ett värde som överstiger det skattemässigt tillåtna värdet för en tillgång, ej skattepliktiga uppskrivningar, så finns det en skuld i form av en uppskjuten skatteskuld motsvarande värdeskillnaden multiplicerat med den gällande skattesatsen för inkomstskatt.

Om en redovisningsenhet värderar en skuld enligt redovisningsmässiga principer till ett värde som understiger det skattemässigt tillåtna värdet för en skuld, ej skattepliktiga uppskrivningar, så finns det en skuld i form av en uppskjuten skatteskuld motsvarande värdeskillnaden multiplicerat med den gällande skattesatsen för inkomstskatt.

En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 20,6 % (år 2024/2023) av det skattemässiga resultatet före skatt.

Klassificering
En uppskjuten skatteskuld klassificeras normalt som en avsättning i kontogrupp 22 på grund av att det finns osäkerhet gällande skuldens förfallotidpunkt och belopp.

En uppskjuten skatteskuld beror på en uppskrivning som inte är skattepliktig och uppskrivningen kan antingen ha redovisats i resultaträkningen eller i balansräkningen. En uppskjuten skatteskuld som beror på en uppskrivning som har redovisats i resultaträkningen redovisas mot ett konto i kontogrupp 89. En uppskjuten skatteskuld som beror på en uppskrivning som har redovisats i eget kapital i balansräkningen redovisas mot ett konto i kontogrupp 20.

En upplösning av en uppskjuten skatteskuld redovisas genom att avsättningen i kontogrupp 22 debeteras och att ett konto i kontogrupp 89 eller i kontogrupp 20 krediteras beroende på hur den uppskjutna skatteskulden har bokförts från början.

Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 22 - Avsättningar
Kontogrupp 89 - Skatter och årets resultat

Erkännande
En uppskjuten skatteskuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom i den mån att den uppskjutna skatteskulden beror på den initiala redovisningen av goodwill.

En uppskjuten skatteskuld skall lösas upp när det inte längre finns skäl för den på grund av skulden har blivit realiserad eller på grund av att den temporära värdeskillnaden har minskat.

Bokföringsnämndens rekommendation för K2-företag tillåter inte en redovisningsenhet att redovisa en uppskjuten skatteskuld oavsett omständigheter.

Enligt K3-rekommendationen skall en redovisningsenhet redovisa en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader utom för en temporär skillnad som härrör från den första redovisningen av goodwill. Ett företag får inte redovisa en uppskjuten skatteskuld för temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna, och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Sidoordnat register och avstämning
Uppskjutna skatteskulder kan behöva registreras i ett sidoordnat register till bokföringen för att det skall vara möjligt att upprätta årsredovisningen och för att dessa uppskjutna skatteskulder skall kunna upplösas i ett senare skede. Avstämningar görs mellan det sidoordnade registret för uppskjutna skatteskulder och konton för uppskjutna skatteskulder i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Uppskjutna skatteskulder skall enligt IFRS värderas till den temporära värdeskillnaden i redovisningsvalutan multiplicerat med den skattesats som förväntas gälla för den period då skatteskulden skall realiseras baserat på de skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Uppskjutna skatteskulder får enligt IFRS inte diskonteras utan värderingen utgår ifrån nominella belopp utan hänsyn tagen till tidsvärdet för pengar.

Moms och beskattning
En uppskjuten skatteskuld utgörs av skattesatsen för inkomstskatt multiplicerat med ett förväntat skattemässigt överskott i framtiden. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 20,6 % (år 2024/2023) av det skattemässiga resultatet före skatt. Skattekostnader avseende uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av inkomstskatter i årsredovisningen.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen enligt K3-rekommendationen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år om skillnaden inte är obetydlig. Större företag skall lämna uppgift om hur den för räkenskapsåret redovisade inkomstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.

Exempel: bokföra uppskjuten skatteskuld i resultaträkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 gjort en uppskrivning för sina marknadsnoterade aktier med 100 000 SEK. Uppskrivningen har gjorts enligt värderingsprincipen "verkligt värde via resultaträkningen" och en uppskjuten skatteskuld om 26 300 SEK (100000*26,3 %) redovisas därför i resultaträkningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 26 300
8940 Uppskjuten skatt 26 300

Exempel: bokföra uppskjuten skatteskuld i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 gjort en uppskrivning av en maskin med 100 000 SEK. Uppskrivningen har redovisats i uppskrivningsfonden under eget kapital i balansräkningen och en uppskjuten skatteskuld om 26 300 SEK redovisas därför i balansräkningen.

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 26 300
2085 Uppskrivningsfond 26 300

Exempel: bokföra upplösning av uppskjuten skatteskuld (bokslut)
En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 redovisat en uppskjuten skatteskuld om 26 300 SEK avseende en uppskrivning av en maskin. Under år 2010 har det uppskrivna värdet om 100 000 SEK skrivits av med 20 000 SEK och redovisningsenheten redovisar därför en upplösning av den uppskjutna skatteskulden med 5 260 SEK (20000*26,3 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 5 260
2085 Uppskrivningsfond 5 260

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se