Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avsättningar och avsättning (bokföring med exempel)

Avsättningar är förpliktelser som är osäkra med avseende på förfallotidpunkt och/eller belopp men som med hög sannolikhet kommer att leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden.

En redovisningsenhet redovisar en avsättning när en händelse har inträffat som medför en förpliktelse att utbetala ett belopp i framtiden för att reglera förpliktelsen. Exempel på avsättningar är semesteravsättningar för semesterlön, pensionsavsättningar, avsättningar för garantier, avsättningar för bokslutsdispositioner och avsättningar för uppskjutna skatter.

Semesteravsättningar görs avseende personalens intjänade semesterlön, pensionsavsättningar görs avseende personalens intjänade pension och avsättningar för garantier görs avseende garantiåtaganden till kunder.

Klassificering
Avsättningar redovisas skilt från skulder i balansräkningen och bokförs normalt i kontogrupp 22 även om semesteravsättningar bokförs i kontogrupp 29 och avsättningar för bokslutsdispositioner bokförs i kontogrupp 21.

En avsättning bokförs genom att ett konto i kontogrupp 22 krediteras samtidigt som ett kostnadskonto eller ett intäktskonto i resultaträkningen debiteras. En återföring av en avsättning bokförs genom att ett konto i kontogrupp 22 debiteras samtidigt som ett kostnadskonto eller ett intäktskonto i resultaträkningen krediteras.

En förväntad gottgörelse för en avsättning redovisas som en tillgång i kontogrupp 13 och som en kreditering av den redovisade kostnaden eller intäkten för avsättningen i resultaträkningen. En gottgörelse är en förbindelse från en annan part att ersätta en viss del av en redovisningsenhets förpliktelse.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 21 - Obeskattade reserver
Kontogrupp 22 - Avsättningar
Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Erkännande
En avsättning skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när en redovisningsenhet har en förpliktelse till följd av en tidigare händelse om det är troligt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att ske och om det går att uppskatta förpliktelsens belopp på ett tillförlitligt sätt.

En gottgörelse för en avsättning innebär att en annan part förväntas ersätta en del av en förpliktelse och en gottgörelse skall redovisas i balansräkningen om det är relativt säkert att gottgörelsen kommer att erhållas när förpliktelsen skall regleras. Det belopp som redovisas för en gottgörelse får aldrig vara större än det redovisade beloppet för avsättningen.

En avsättning skall återföras när den förpliktelse som den avser har reglerats eller när det inte längre är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag tillåter inte en redovisningsenhet att redovisa några avsättningar i balansräkningen.

Bokföringsnämndens allmänna råd för K2-företag tillåter inte en redovisningsenhet att redovisa avsättningar för uppskjutna skatteskulder och inte heller för terminskontrakt som utgör säkringsinstrument.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har ett behov av att redovisa avsättningar på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen kan registrera avsättningar i ett sidoordnat register till bokföringen. Avstämningar görs mellan det sidoordnade registret och konton för avsättningar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En avsättning skall värderas till det belopp i redovisningsvalutan som utgör den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen med hänsyn tagen till risker och osäkerhetsfaktorer. Om effekten av tidsvärdet för pengar är väsentlig skall storleken på en avsättning beräknas som nuvärdet av de framtida utbetalningar som väntas krävas för att reglera förpliktelsen.

Diskonteringsräntan skall avse det avkastningskrav före skatt som återspeglar den gällande marknadsbedömningen av tidsvärdet för pengar och de risker som är specifika för de framtida utbetalningarna avseende förpliktelsen. Diskonteringsräntan skall inte återspegla risker vilka redan hänsyn tagits till vid uppskattningarna av de framtida utbetalningarna.

Avsättningar skall omprövas per balansdagen vid varje ny bokslutstidpunkt och justeras så att avsättningarna återspeglar den för tillfället bästa uppskattningen. En välgrundad uppskattning av en avsättning kan grundas på avtal, tidigare utgifter eller historiska data från andra källor gällande förpliktelser för olika typer av åtaganden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på avsättningar då dessa utgör interna periodiseringar som inte är förknippade med momspliktiga inköp eller momspliktig försäljning.

Kostnader avseende avsättningar för semesterlön och avsättningar för garantier är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader avseende avsättningar för uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla och följaktligen är inte återföringar av sådan avsättningar skattepliktiga.

En redovisningsenhet som gör avsättningar till en pensionsplan i balansräkningen måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta på inkomstårets ingående avsättning för pensioner. Inkomstårets pensionskostnader är skattepliktiga med en särskild löneskatt om 24,26 % (år 2024/2023).

Underlaget för avkastningsskatt och underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen. Avkastningsskatt måste betalas av den person som förvaltar pensionskapital.

Pensionskostnader för anställda är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret, men maximalt med 10 prisbasbelopp (år 2024/2023).

Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2024/2023) på pensionskostnaden och avkastningsskatt på pensionsmedel är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av avsättningar, gottgörelser för avsättningar och återföringar av avsättningar.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av avsättningar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall lämna upplysningar om pensionsplaner i årsredovisningen när det gäller gjorda utfästelser om pension och hur pensionsplanerna är finansierade i enlighet med tillämpade redovisningsrekommendationer och enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser.

Exempel: bokföra avsättning för garantier i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av årsomsättningen motsvarade kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på konto 2220 är 350 000 SEK varför en ökning om 150 000 SEK bokförs avseende avsättningar för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 150 000
6361 Förändring av garantiavsättning 150 000

Exempel: bokföra gottgörelser för garantier i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av årsomsättningen motsvarade kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Redovisningsenheten får ersättning från leverantörerna avseende hälften av kostnaden för garantiärenden och har därför beräknat den totala gottgörelsen till 250 000 SEK. Den ingående balansen på konto 1387 är 150 000 SEK varför en ökning om 100 000 SEK bokförs avseende gottgörelser för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
1387 Gottgörelse för garantier 100 000
6361 Förändring av garantiavsättning 100 000

Exempel: bokföra återföring av avsättning för garantier i balansräkningen (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beräknat förpliktelsen avseende garantier för sålda produkter till 500 000 SEK. Förpliktelsen avseende garantier har beräknats utifrån tidigare erfarenheter då cirka 3 % av årsomsättningen motsvarade kostnaden för att åtgärda garantiärenden. Den ingående balansen på konto 2220 är 650 000 SEK varför en minskning om 150 000 SEK bokförs avseende avsättningar för garantier.

Konto Benämning Debet Kredit
2220 Avsättningar för garantier 150 000
6361 Förändring av garantiavsättning 150 000

Exempel: bokföra avsättning till pensioner i balansräkningen för anställda (bokslut)
En redovisningsenhet har i samband med bokslutet beslutat om en avsättning för pensioner i balansräkningen med 100 000 SEK för de anställda som ingår i pensionsplanen. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader avseende avsättningen uppgår till 24 260 SEK (100000*24,26 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2210 Avsättningar för pensioner tryggandelagen 100 000
7420 Förändring av pensionsskuld 100 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24 260
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 24 260

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se