Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K1 Enskilda näringsidkare

00. Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1 EN)

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de redovisningsregler som gäller för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut.

01. Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2006:1 (K1 EN)

Detta allmänna råd ska tillämpas av fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (1999:1078). Fysisk person som är moderföretag i en koncern får dock inte tillämpa detta allmänna råd.

02. Definitioner och begrepp (K1 EN)

Här presenteras definitioner av begrepp i vägledningen till BFNAR 2006:1 för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

03. Eget kapital som ska bokföras i företaget (K1 EN)

Företagarens egna uttag av medel ur företaget ska bokföras som minskning av eget kapital, oavsett om det betecknas som lön eller något liknande vid uttagstillfället.03. Inkomster som ska bokföras i företaget (K1 EN)

Inkomst är endast det som företaget tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte inkomst.

03. Skulder som ska bokföras i företaget (K1 EN)

Alla skulder som uppstått i företaget ska bokföras i företaget. Däremot ska företagarens privata skulder inte bokföras i företaget.

03. Tillgångar som ska bokföras i företaget (K1 EN)

En tillgång ska bokföras antingen i sin helhet eller inte alls i företaget. Särskilda regler finns i punkterna 3.5-3.8 för bilar, byggnader och mark, vissa tillgångar enligt 13 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt kontanta medel. För övriga tillgångar gäller de allmänna bestämmelserna i punkterna 3.2-3.4.

03. Utgifter som ska bokföras i företaget (K1 EN)

Utgift är endast det som företaget ger ut för det som tillkommer företaget. Belopp som ges ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte utgift.04. Kontantmetoden eller faktureringsmetoden (K1 EN)

Ett företag som bokför enligt kontantmetoden ska utöver bestämmelserna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring tillämpa detta kapitel.

05. Det förenklade årsbokslutets utformning (K1 EN)

Balansräkningen och resultaträkningen ska upprättas enligt uppställningsformen i bilaga 2.

| Sida: 1 av 3 | Nästa