Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K1 Enskilda näringsidkare

06. Avsättningar (K1 EN)

Företaget ska inte göra några avsättningar för åtaganden som medför framtida utgifter.

06. Byggnader och markanläggningar (K1 EN)

En byggnad ska tas upp i balansräkningen när företaget har fått tillträde till byggnaden eller, om den är egentillverkad, när den har färdigställts. En markanläggning ska tas upp i balansräkningen när den har färdigställts.

06. Eget kapital (K1 EN)

Eget kapital utgörs av skillnaden mellan företagets summerade tillgångar och summerade skulder.

06. Förteckning över anläggningstillgångar (K1 EN)

En immateriell eller materiell anläggningstillgång som tas upp i balansräkningen ska förtecknas i en särskild förteckning.06. Immateriella anläggningstillgångar (K1 EN)

En förvärvad immateriell tillgång ska tas upp i balansräkningen, om det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar och den har ett bestående värde.

06. Kassa och bank (K1 EN)

Företagets tillgodohavanden på bank- och girokonton ska tas upp till det belopp som framgår av kontoutdrag eller liknande vid årets slut.

06. Kundfordringar (K1 EN)

Kundfordringar ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad företaget fakturerat eller utifrån affärsmässiga skäl borde då fakturerat och vid räkenskapsårets utgång inte fått betalt för.

06. Leverantörsskulder (K1 EN)

Leverantörsskulder ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad företaget fakturerats eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerats för inköp m.m. och som vid räkenskapsårets utgång inte var betalt.06. Låneskulder (K1 EN)

Ett företag ska i balansräkningen ta upp sina skulder till det belopp som anges på kontoutdrag, avtal eller liknande handling.

06. Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av (K1 EN)

Mark ska tas upp i balansräkningen när företaget har fått tillträde till marken. För mark som skattemässigt är lagertillgång gäller punkterna 6.45-6.52.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa