Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K3 Icke noterade företag

11. Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på finansiella instrument som värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2012:1.

12. Finansiella instrument värderade till verkligt värde (K3)

Detta kapitel ska tillämpas av företag som med stöd av 4 kap. 14 a-14 e §§ årsredovisningslagen (1995:1554) valt att värdera vissa finansiella instrument till verkligt värde enligt BFNAR 2012:1.

13. Varulager (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid värdering av varor i lager enligt BFNAR 2012:1.

14. Intresseföretag (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när ett ägarföretag redovisar andelar i intresseföretag enligt BFNAR 2012:1.15. Joint venture (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid samägarens redovisning av joint venture enligt BFNAR 2012:1.

16. Upplysningar om förvaltningsfastigheter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på upplysningar om förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1.

17. Materiella anläggningstillgångar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av materiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2012:1.

18. Immateriella tillgångar utom goodwill (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på identifierbara immateriella tillgångar enligt BFNAR 2012:1.19. Rörelseförvärv och goodwill (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelseförvärv enligt BFNAR 2012:1.

20. Leasingavtal (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av samtliga leasingavtal enligt BFNAR 2012:1.

Föregående | Sida: 2 av 4 | Nästa