Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

K3 Icke noterade företag

11. Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på finansiella instrument som värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2012:1.

12. Finansiella instrument värderade till verkligt värde (K3)

Detta kapitel ska tillämpas av företag som med stöd av 4 kap. 14 a-14 e §§ årsredovisningslagen (1995:1554) valt att värdera vissa finansiella instrument till verkligt värde enligt BFNAR 2012:1.

13. Varulager (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid värdering av varor i lager enligt BFNAR 2012:1.

14. Intresseföretag (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när ett ägarföretag redovisar andelar i intresseföretag enligt BFNAR 2012:1.


15. Joint venture (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid samägarens redovisning av joint venture enligt BFNAR 2012:1.

16. Upplysningar om förvaltningsfastigheter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på upplysningar om förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1.

17. Materiella anläggningstillgångar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av materiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2012:1.

18. Immateriella tillgångar utom goodwill (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på identifierbara immateriella tillgångar enligt BFNAR 2012:1.


19. Rörelseförvärv och goodwill (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelseförvärv enligt BFNAR 2012:1.

20. Leasingavtal (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av samtliga leasingavtal enligt BFNAR 2012:1.

Föregående | Sida: 2 av 4 | Nästa