Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K3 Icke noterade företag

01. Tillämpning, vilka får tillämpa BFNAR 2012:1 (K3)

Detta allmänna råd ska, med undantag av IFRS-företag, tillämpas av alla företag som tillämpar årsredovisningslagen (1995:1554) när en finansiell rapport upprättas.

02. Definitioner och principer (K3)

Här presenteras definitioner av begrepp och vägledande principer för företag som tillämpar redovisningsnormen BFNAR 2012:1.

03. Utformning och presentation av finansiell rapport (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när de finansiella rapporterna utformas och när en förvaltningsberättelse upprättas enligt BFNAR 2012:1.

04. Balansräkning (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när balansräkningen i en finansiell rapport upprättas enligt BFNAR 2012:1.05. Resultaträkning (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när resultaträkningen i en finansiell rapport upprättas enligt BFNAR 2012:1.

06. Förändring i eget kapital (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när räkenskapsårets förändringar i eget kapital ska specificeras i den finansiella rapporten enligt BFNAR 2012:1.

07. Kassaflödesanalys (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas enligt BFNAR 2012:1.

08. Noter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på noter som ska lämnas i en finansiell rapport enligt BFNAR 2012:1.09. Koncernredovisning och andelar i dotterföretag (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när ett moderföretag redovisar andelar i dotterföretag enligt BFNAR 2012:1.

10. Byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel i tidigare finansiella rapporter enligt BFNAR 2012:1.

| Sida: 1 av 4 | Nästa