Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K1 Enskilda näringsidkare

06. Maskiner och inventarier (K1 EN)

Maskiner och inventarier ska tas upp i balansräkningen när de har levererats till företaget eller, om de är egentillverkade, när de har färdigställts.

06. Skatteskulder (K1 EN)

Företagets skatteskulder är de som ska redovisas i företaget enligt punkt 3.15.

06. Varulager (K1 EN)

En vara ska tas upp som varulager hos köparen när varan har levererats. Varan anses levererad när den har kommit till köparen.

06. Övriga anläggningstillgångar (K1 EN)

En övrig anläggningstillgång ska tas upp till det värde som anges i den handling som legat till grund för anskaffningen.06. Övriga fordringar (K1 EN)

Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats.

06. Övriga skulder (K1 EN)

Ett mottaget eller fakturerat belopp är ett förskott om leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller en delleverans eller delprestation uppenbarligen inte har påbörjats.

07. Vad ska redovisas som intäkt? (K1 EN)

Intäkt från försäljning av varor eller tjänster är summan av följande sådana inbetalningar som företaget fått med anledning av försäljningsinkomster, skillnaden mellan företagets fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på kunder med anledning av att det fakturerat eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerat försäljningsinkomster, samt skillnaden...

07. Vad ska redovisas som kostnad? (K1 EN)

Kostnaderna för försäljning av varor eller tjänster är summan av följande sådana utbetalningar, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, som företaget gjort med anledning av utgifter för inköp, skillnaden mellan ...08. Upplysningar om obeskattade reserver (K1 EN)

Ett företag ska upplysa om summan av alla eventuella periodiseringsfonder samt expansionsfond, ersättningsfond, skogskonto, insatsemissioner, upphovsmannakonto och betalningsplan på skog i det förenklade årsbokslutet.

Föregående | Sida: 3 av 3 |