Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

07. Resultaträkningen (K1 IF)

7.1 En förening ska redovisa en medlemsavgift som intäkt när medlemsavgiften betalas till föreningen.

7.2 En förening ska redovisa en erhållen gåva som intäkt när gåvan överlämnas till föreningen på ett sakrättsligt bindande sätt.

Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde beräknat enligt reglerna i punkt 3.6 och kapitel 6.

Om det i föreningens varulager ingår erhållna gåvor som inte bokförts löpande och värdet enligt punkterna 6.41-6.47 på denna del av varulagret är högre vid räkenskapsårets utgång än ingång ska skillnaden redovisas som intäkt. (BFNAR 2013:4).

7.3 En förening får, om inte annat följer av punkterna 6.12, 6.22, 6.33 och 7.4, redovisa ett bidrag som intäkt
a) det räkenskapsår bidraget betalas till föreningen, eller
b) det eller de räkenskapsår bidraget hänför sig till.


Ett bidrag som hänför sig till räkenskapsåret men som inte betalats ut före räkenskapsårets utgång får redovisas som intäkt enligt första stycket b endast om det finns ett beslut och dokumentation om beloppets storlek innan det förenklade årsbokslutet är färdigställt.

7.4 Ett villkorat bidrag ska redovisas som intäkt endast om bidraget med hög grad av sannolikhet inte kommer att återkrävas.

7.5 Övriga verksamhetsintäkter är summan av följande:
a) sådana inbetalningar som föreningen fått med anledning av övriga verksamhetsinkomster,
b) skillnaden mellan föreningens fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på medlemmar och kunder med anledning av att den fakturerat eller borde ha fakturerat övriga verksamhetsinkomster, samt
c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets ingång och utgång till medlemmar och kunder för förskott enligt punkt 6.73 som avser övriga verksamhetsinkomster.


7.6 Försäljningsintäkter är summan av följande:
a) sådana inbetalningar som föreningen fått med anledning av försäljningsinkomster som avser varor och tjänster,
b) skillnaden mellan föreningens fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på medlemmar och kunder med anledning av att den fakturerat eller borde ha fakturerat försäljningsinkomster som avser varor och tjänster, samt
c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets ingång och utgång till medlemmar och kunder för förskott enligt punkt 6.73 med anledning av försäljningsinkomster som avser varor och tjänster.

7.7 En förening ska redovisa försäkringsersättning, skadestånd m.m. som intäkt när medlen kan disponeras eller föreningen på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.


7.8 Intäkt vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella placeringar redovisas för
a) byggnader och markanläggningar enligt punkt 6.15,
b) mark enligt punkt 6.24,
c) maskiner, inventarier och förvärvade immateriella anläggningstillgångar enligt punkt 6.36, och
d) finansiella placeringar enligt punkt 6.64.

7.9 En förening får redovisa ränteinkomst som intäkt det räkenskapsår som räntan erhålls eller beloppet hålls tillgängligt för föreningens räkning. Om de sammanlagda ej inbetalda räntorna överstiger 5 000 kronor ska de dock redovisas som intäkt det räkenskapsår de avser.

7.10 En förening ska redovisa utdelning som intäkt det räkenskapsår som utdelningen erhålls.

7.11 Intäkt till följd av omvärdering av finansiella placeringar är skillnaden mellan den finansiella placeringens värde på balansdagen enligt punkt 6.63 och dess bokförda värde, om värdet enligt punkt 6.63 är högre.


7.12 Kostnaderna för föreningens verksamhet är, med undantag av kostnader för personal, summan av följande:
a) sådana utbetalningar, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, som föreningen gjort med anledning av utgifter i verksamheten,
b) erhållna gåvor i form av varor som bokförts löpande,
c) skillnaden mellan föreningens skulder, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång till leverantörer med anledning av att föreningen erhållit faktura eller borde ha erhållit faktura,
d) skillnaden mellan föreningens fordringar på leverantörer för förskott, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, enligt punkt 6.51 vid räkenskapsårets ingång och utgång, samt
e) skillnaden mellan varulagrets värde enligt punkterna 6.41-6.47 vid räkenskapsårets ingång och utgång om inte annat följer av andra stycket.


Ingår det i varulagret gåvor som inte bokförts löpande och har värdet på denna del av varulagret ökat ska skillnaden för denna del istället redovisas som intäkt enligt punkt 7.2 tredje stycket. (BFNAR 2013:4).

7.13 Kostnaderna för personal är summan av följande:
a) sådana utbetalningar som föreningen gjort med anledning av utgifter för anställda och andra som erhåller ersättning för utfört arbete,
b) skillnaden mellan föreningens skulder vid räkenskapsårets utgång och ingång avseende ersättningar till anställda och andra med tillhörande lagstadgade arbetsgivaravgifter enligt punkt 6.74,
c) skillnaden mellan föreningens skulder vid räkenskapsårets utgång och ingång avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader enligt punkt 6.72, samt
d) belopp motsvarande punkt 7.12 c och d som avser personal.


7.14 Kostnad vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella placeringar redovisas för
a) byggnader och markanläggningar enligt punkt 6.15,
b) mark enligt punkt 6.24,
c) maskiner, inventarier och förvärvade immateriella anläggningstillgångar enligt punkt 6.36, och
d) finansiella placeringar enligt punkt 6.64.

7.15 En förening ska redovisa skadestånd m.m. som kostnad när utgiften betalas.

7.16 En förening får redovisa ränteutgifter som kostnad det räkenskapsår som räntan betalas. Om de sammanlagda ej utbetalda räntorna överstiger 5 000 kronor ska de dock redovisas som kostnad det räkenskapsår de avser.

7.17 Kostnad för avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar redovisas för
a) immateriella tillgångar enligt punkt 6.3,
b) byggnader och markanläggningar enligt punkterna 6.13 och 6.14 respektive 6.16,
c) mark enligt punkt 6.23 respektive 6.25, och
d) maskiner och inventarier enligt punkterna 6.34 och 6.35 respektive 6.37.


7.18 Kostnad till följd av utrangering av anläggningstillgångar redovisas för
a) byggnader och markanläggningar enligt punkt 6.15, och
b) maskiner och inventarier enligt punkt 6.36.

7.19 Kostnad till följd av omvärdering av finansiella placeringar är skillnaden mellan den finansiella placeringens värde på balansdagen enligt punkt 6.63 och dess bokförda värde, om värdet enligt punkt 6.63 är lägre.

7.20 Föreningens skattekostnad är summan av
a) beräknad skatt på räkenskapsårets överskott, och
b) justering av tidigare räkenskapsårs redovisade inkomstskatt.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2015-11-03

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/11/03

Kontakta bokforingstips.se