Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

37. Ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar (K3)

37.1 Detta kapitel ska tillämpas av företag som är ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar. Dessa företag benämns i detta kapitel förening.

En förening ska även tillämpa kapitel 1-35 om inte annat framgår av detta kapitel.

I punkterna 37.34-37.36 finns särskilda regler för juridisk person.

37.2 En förening ska i förvaltningsberättelsen lämna uppgift om hur föreningens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

37.3 Utöver de rubriker och poster som anges i uppställningsformen i bilaga 1 till årsredovisningslagen (1995:1554) och kapitel 4 i detta allmänna råd ska en förening redovisa ändamålsbestämda medel i egen post i eget kapital.

37.4 En förening ska i resultaträkningen särredovisa intäktsposterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag, Nettoomsättning och Övriga intäkter.


37.4A En förening ska i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning specificera förändringar i eget kapital i jämförelse med föregående års balansräkning i enlighet med punkt 6.3. (BFNAR 2016:9)

37.5 Räkenskapsårets kassaflöden får, utöver vad som anges i punkt 7.2, hänföras till kategorin bidragsverksamheten.

37.6 Kassaflöden från bidragsverksamheten utgörs av sådana bidrag som avses i punkt 37.19 och som är utbetalda eller återbetalda under räkenskapsåret.

37.7 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som en förening erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får redovisas som intäkt.

37.8 Med medlemsavgift avses avgift till den allmänna föreningsverksamheten.

37.9 En transaktion i vilken en förening tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.


Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.

37.10 Ett offentligt bidrag som en förening erhåller ska redovisas som ett erhållet bidrag enligt detta kapitel.

37.11 En förening ska redovisa en medlemsavgift som intäkt det räkenskapsår den avser.

37.12 En gåva i form av en tjänst får inte redovisas som intäkt.

37.13 En förening ska redovisa en gåva till det verkliga värdet när gåvan erhålls.

37.14 Är en gåva av sådant slag som avses i 5 kap. 1 § andra stycket bokföringslagen (1999:1078), får en förening uppskatta det verkliga värdet utifrån en sammanvägd bedömning av verkliga värdet på de erhållna gåvorna.

Har gåvorna inte bokförts löpande under räkenskapsåret, ska värderingen endast omfatta de gåvor som finns kvar på balansdagen.


37.15 En gåva ska redovisas som intäkt när den erhålls. Detta gäller inte för gåvor som avses i andra stycket.

En gåva som med stöd av 5 kap. 1 § andra stycket bokföringslagen (1999:1078) inte löpande har bokförts men som finns kvar i föreningen på balansdagen ska redovisas som intäkt per balansdagen.

37.16 Ett erhållet bidrag ska värderas till det verkliga värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få.

37.17 Ett erhållet bidrag får redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.

Intäkten får redovisas samma räkenskapsår som föreningen redovisar den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Bidrag som inte redovisas som intäkt ska redovisas som skuld.

37.18 Ett erhållet bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde eller redovisas som en förutbetald intäkt.


37.19 Med lämnade bidrag avses i detta kapitel en transaktion i vilken en förening lämnar en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte.

37.20 Ett lämnat bidrag ska redovisas som skuld när beslut om bidraget har fattats.

En bindande utfästelse som gjorts beroende av att bidraget ska lämnas ur framtida avkastning eller villkorats på annat sätt ska redovisas i takt med att villkoret uppfylls. Återstående utfäst belopp ska redovisas som en eventualförpliktelse. (BFNAR 2016:9)

37.21 En fysisk tillgång som en förening innehar för det ideella ändamålet är en materiell anläggningstillgång även om kriterierna i punkt 17.2 inte är uppfyllda. (BFNAR 2012:5)

37.22 Vid prövning av nedskrivningsbehov av materiella och immateriella anläggningstillgångar som innehas för föreningens ideella ändamål ska punkterna 37.23-37.27 tillämpas i stället för kapitel 27. Detta gäller inte för tillgångar som förväntas generera kassaflöden. (BFNAR 2012:5)


37.23 En förening ska per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en anläggningstillgång kan ha minskat i värde. Finns det en sådan indikation, ska föreningen beräkna tillgångens förlustvärde.

Förlustvärdet för en tillgång är det lägsta av återanskaffningsvärdet och återvinningsvärdet.

37.24 När verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader ska fastställas ska alla restriktioner för att nyttja tillgången beaktas. Försäljningskostnader omfattar även kostnaden för att upphäva restriktionerna om detta är nödvändigt för att tillgången ska kunna säljas.

37.25 Förlustvärdet för en tillgång får bestämmas till tillgångens försäkringsvärde.

Tillgångens försäkringsvärde är det högsta värde en försäkringsgivare skulle ersätta tillgången med, oberoende av vilket värde tillgången faktiskt försäkrats för.


37.26 En tillgång ska endast skrivas ned om förlustvärdet är lägre än tillgångens redovisade värde. I det fallet ska det redovisade värdet minskas till förlustvärdet.

37.27 En förening ska per varje balansdag bedöma om det finns någon indikation på att en tidigare nedskrivning, helt eller delvis, inte längre är motiverad.

En tidigare nedskrivning ska endast återföras om de skäl som låg till grund för beräkningen av en tillgångs förlustvärde när den senast skrevs ned har förändrats.

En återföring får inte leda till att det redovisade värdet överstiger vad tillgången skulle ha redovisats till efter avskrivningar, om den inte hade skrivits ned.

37.28 En förening som är ett större företag ska lämna upplysningar om tillgångar som enligt punkt 2.18 inte får redovisas i balansräkningen. Upplysningen ska avse vad för slag av tillgångar som inte har redovisats och skälen till detta. (BFNAR 2016:9)


37.29 En förening som är ett större företag ska lämna upplysningar om
a) karaktären på och omfattningen av gåvor och erhållna bidrag som har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen,
b) villkor som inte uppfyllts avseende offentliga bidrag som har redovisats som skuld, samt
c) eventualförpliktelser och eventualtillgångar som är förknippade med erhållna bidrag som inte har redovisats som intäkt. (BFNAR 2016:9)

37.30 En förening som är ett större företag ska lämna upplysning om gåvor som inte har redovisats i balansräkningen och resultaträkningen. Detta gäller dock inte de gåvor som med stöd av 5 kap. 1 § andra stycket bokföringslagen (1999:1078) inte löpande har bokförts.

Består gåvan av en tjänst i form av ideellt arbete, ska omfattningen av ideellt arbete framgå. (BFNAR 2016:9)


37.31 Om en förening som är ett större företag erhåller bidrag som vidareförmedlas till annan, ska upplysning lämnas om storleken på erhållna och vidareförmedlade bidrag. (BFNAR 2016:9)

37.32 Har tillgångar anskaffats med erhållna bidrag, ska uppgift om anskaffningsvärde enligt 5 kap. 8 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde. (BFNAR 2016:9)

37.32A En förening som är ett större företag och som lämnar uppgift enligt punkt 37.32 ska även lämna uppgift om bidragets storlek. Uppgiften ska lämnas samtliga år som föreningen nyttjar tillgången. (BFNAR 2016:9)

37.33 Vid tillämpningen av punkt 8.9 ska med verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses sådan anställd i en förening som har samma eller i huvudsak samma befogenheter som en verkställande direktör i ett aktiebolag.


37.34 En förening som med stöd av 4 kap. 5 § bokföringslagen (1999:1078) har en gemensam bokföring med andra föreningar ska redovisa sin andel enligt punkt 15.7.

37.35 I juridisk person får i en skattepliktig verksamhet anskaffningsvärdet för en tillgång som förvärvats genom gåva bestämmas till det värde som används vid beskattningen.

37.36 I juridisk person får ett offentligt bidrag som avser förvärv av en omsättningstillgång minska tillgångens anskaffningsvärde.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2017-01-31

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/01/31

Kontakta bokforingstips.se