Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

35. Första gången detta allmänna råd tillämpas (K3)

35.1 Detta kapitel ska endast tillämpas första gången en finansiell rapport upprättas enligt detta allmänna råd.

Väljer ett företag att, efter en period då annan normgivning tillämpats, åter tillämpa detta allmänna råd, får inte kapitel 35 tillämpas ytterligare en gång.

I punkt 35.34 finns särskilda regler för juridisk person.

35.2 En förstagångstillämpare ska vid tidpunkten för övergång räkna om posterna i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och noterna enligt detta kapitel. (BFNAR 2012:5)

35.3 En förstagångstillämpare är ett företag som första gången tillämpar detta allmänna råd vid upprättandet av en finansiell rapport.

35.3A En förstagångstillämpare som räknar om uppgifter i en flerårsöversikt i förvaltningsberättelsen ska upplysa om detta förhållande i förvaltningsberättelsen. (BFNAR 2016:9)


35.4 Jämförelsetal avseende upplysningar av verkligt värde på förvaltningsfastigheter behöver inte lämnas första gången detta allmänna råd tillämpas.

35.5 En förstagångstillämpare ska upprätta en ingångsbalansräkning.

35.6 En ingångsbalansräkning är en balansräkning per tidpunkten för övergång.

35.7 Tidpunkten för övergång är första dagen på det tidigaste räkenskapsår för vilket ett företag upprättar fullständig jämförande information enligt detta allmänna råd.

För ett mindre företag som med stöd av 3 kap. 5 § fjärde stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte räknar om jämförelsetalen, är tidpunkten för övergång i stället första dagen på det räkenskapsår som detta allmänna råd tillämpas. (BFNAR 2012:5)

35.8 Posterna i ingångsbalansräkningen ska redovisas med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper och värderingsregler i detta allmänna råd om inte annat framgår av punkterna 35.11-35.30.


35.9 Ett företag ska, om inte annat framgår av punkterna 35.11-35.30, i ingångsbalansräkningen
a) redovisa alla tillgångar och skulder som ska redovisas enligt detta allmänna råd,
b) omklassificera poster som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats som ett visst slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital men som enligt detta allmänna råd utgör ett annat slag av tillgång, skuld eller komponent i eget kapital, samt
c) värdera alla tillgångar och skulder enligt detta allmänna råd.

35.10 Ett företag får inte redovisa poster i ingångsbalansräkningen som tillgång eller skuld, om de inte uppfyller kriterierna i punkt 2.18 såvida inte annat framgår av punkterna 35.11-35.30.

35.11 Finns det skillnader mellan de redovisningsprinciper som ett företag tidigare har tillämpat och principerna enligt detta allmänna råd, ska de skillnadsbelopp som uppkommer redovisas direkt mot eget kapital i ingångsbalansräkningen.


35.12 Finansiella tillgångar och finansiella skulder som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har tagits bort från balansräkningen får inte redovisas i ingångsbalansräkningen, om det är fråga om transaktioner som skett före tidpunkten för övergång.

35.13 Säkringsredovisning avseende säkringsförhållanden som inte längre föreligger vid tidpunkten för övergång får inte ändras.

35.14 Föreligger ett säkringsförhållande vid tidpunkten för övergång, ska detta fortsätta redovisas till dess säkringsförhållandet upphör.

35.15 Uppskattningar och bedömningar som gjorts före tidpunkten för övergång får inte ändras.

35.16 Utgifter som avser en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som tillgång om utgifterna har kostnadsförts i tidigare finansiella rapporter.


35.17 Avskrivning på goodwill som gjorts före tidpunkten för övergång får inte räknas om.

Första stycket gäller inte om företaget tillämpar punkt 35.24 andra stycket. I det fallet får avskrivning på goodwill räknas om. (BFNAR 2016:9)

35.18 Materiella anläggningstillgångar, som enligt punkt 17.4 ska delas upp på komponenter, får inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet för dessa tillgångar ska, per tidpunkten för övergång, delas upp på betydande komponenter.

35.19 Har ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång inte redovisats som en minskning av tillgångens anskaffningsvärde före tidpunkten för övergång får det redovisade värdet inte räknas om.

35.20 Låneutgifter får inte räknas in i anskaffningsvärdet för en tillgång om utgifterna har kostnadsförts i tidigare finansiella rapporter.


35.21 Finansiella tillgångar och finansiella skulder, som enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har redovisats i balansräkningen och som enligt detta allmänna råd skulle ha tagits bort från balansräkningen, får fortsätta att redovisas fram till avyttring eller reglering om de avser transaktioner före tidpunkten för övergång.

35.22 Koncernbidrag som inte redovisats som bokslutsdisposition före tidpunkten för övergång behöver inte klassificeras om.

35.23 Indirekta tillverkningskostnader som inte räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång före tidpunkten för övergång behöver inte räknas in i anskaffningsvärdet för tillgången.

35.24 Kapitel 19 behöver inte tillämpas på rörelseförvärv som gjorts före tidpunkten för övergång.

Väljer ett företag att räkna om ett rörelseförvärv, ska alla rörelseförvärv som gjorts efter det omräknade rörelseförvärvet räknas om enligt kapitel 19.


Detsamma gäller förvärv som avser intresseföretag och joint venture.

35.25 Kapitel 26 behöver inte tillämpas på egetkapitalinstrument som företaget tilldelat före tidpunkten för övergång.

35.26 Vid omräkning av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet får ett företag bestämma att alla ackumulerade valutakursdifferenser vid tidpunkten för övergång är noll.

35.27 En uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran som hänför sig till temporära skillnader mellan skattemässigt värde och redovisat värde på tillgångar respektive skulder behöver inte redovisas i ingångsbalansräkningen, om uppgifterna inte kan tas fram utan oskälig kostnad.

35.28 Finansiella leasingavtal, som före tidpunkten för övergång har redovisats som operationella leasingavtal, får i ingångsbalansräkningen värderas till det återstående värde de har enligt leasingavtalet vid tidpunkten för övergång i stället för att räknas om.


35.29 Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats som enligt punkt 17.7 ingår i anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång får beräknas vid tidpunkten för övergång i stället för den dag då förpliktelsen uppkom.

35.30 Är det praktiskt ogenomförbart att räkna om en eller flera poster i ingångsbalansräkningen, ska omräkningen göras vid ingången av räkenskapsåret.

Tillämpas första stycket, ska upplysning lämnas om vilka poster som inte räknats om i ingångsbalansräkningen. (BFNAR 2016:9)

35.31 En förstagångstillämpare ska lämna upplysning om att det är första gången detta allmänna råd tillämpas. Upplysning ska även lämnas om vilka lättnadsregler enligt punkterna 35.21-35.30 som har tillämpats.

35.32 Har upphävts. (BFNAR 2016:9)

35.33 En förstagångstillämpare ska i not upplysa om vilka redovisningsprinciper som har ändrats. (BFNAR 2016:9)


35.33A Ett större företag ska vid tillämpning av punkten 35.33 presentera en avstämning genom att specificera förändringar vilka har redovisats direkt mot eget kapital i ingångsbalansräkningen med varje korrigering på egen rad.

Avstämningen ska innefatta förändringen i eget kapital enligt fastställd balansräkning från året före tidpunkten för övergång till utgående omräknad balansräkning för jämförelseåret. (BFNAR 2016:9)

35.34 Värdet på andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag får i ingångsbalansräkningen bestämmas till det redovisade värdet i den årsredovisning som omfattar perioden som avslutas närmast före tidpunkten för övergång.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2015-11-03

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/01/31

Kontakta bokforingstips.se