Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

20. Första gången årsredovisning upprättas enligt BFNAR 2016:10 (K2)

20.1 Detta kapitel behandlar vad som särskilt gäller första gången ett företag som tillämpat annan normgivning upprättar årsredovisning enligt detta allmänna råd.

Särskilda regler finns för
a) aktiebolag i punkt 20.11,
b) ekonomiska föreningar i punkt 20.12,
c) handelsbolag i punkt 20.13,
d) stiftelser i punkt 20.14,
e) ideella föreningar i punkt 20.15,
f) samfällighetsföreningar i punkt 20.16, och
g) filialer i punkt 20.17.

20.2 Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har en tillgång, skuld eller avsättning enligt nedan, ska redovisa följande korrigeringar mot ingående eget kapital.

Egenupparbetad immateriell anläggningstillgång
- Tillgångens ingående redovisade värde mot Fond för utvecklingsutgifter, Balanserat resultat, till den del fonden för utvecklingsutgifter inte täcker korrigeringen för kvarvarande redovisat värde eller i det fall det inte finns någon fond för utvecklingsutgifter.


Materiell anläggningstillgång till följd av att ett leasingavtal redovisats som finansiell leasing
- Tillgångens ingående redovisade värde mot Balanserat resultat.

Skuld till följd av att ett leasingavtal redovisats som finansiell leasing
- Skuldens ingående redovisade värde mot Balanserat resultat.

Uppskjuten skattefordran
- Tillgångens ingående redovisade värde mot Balanserat resultat.

Uppskjuten skatteskuld till följd av att en anläggningstillgång tidigare har skrivits upp
- Avsättningens ingående redovisade värde mot Uppskrivningsfond.

Uppskjuten skatteskuld i andra fall än ovan
- Avsättningens ingående redovisade värde mot Balanserat resultat.

Andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar ska inte redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat. Inte heller filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat. Korrigeringarna ska i stället redovisas på följande sätt:
a) Stiftelser som delar upp eget kapital i bundet och fritt ska redovisa korrigeringarna mot posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början.
b) Övriga företag ska redovisa korrigeringarna mot posten Eget kapital vid räkenskapsårets början.
c) Filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början.


20.3 Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret inte har redovisat en tillgång, skuld eller avsättning som skulle ha redovisats enligt detta allmänna råd, ska redovisa följande korrigering mot ingående eget kapital.

Finansiell anläggningstillgång
- Tillgångens värde beräknat enligt kapitel 11 mot Balanserat resultat.

Åtagande
- Avsättningens värde beräknat enligt kapitel 16 mot Balanserat resultat.

Andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar ska inte redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat. Inte heller filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat.

Korrigeringarna ska i stället redovisas på följande sätt:
a) Stiftelser som delar upp eget kapital i bundet och fritt ska redovisa korrigeringarna mot posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början.
b) Övriga företag ska redovisa korrigeringarna mot posten Eget kapital vid räkenskapsårets början.
c) Filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början.


20.4 Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har tillgångar eller skulder värderade enligt nedan, ska redovisa följande korrigeringar mot ingående eget kapital.

Andra uppskrivna anläggningstillgångar än byggnad och mark
- Kvarvarande uppskrivning mot Uppskrivningsfond, till den del den avser den uppskrivna tillgången. Balanserat resultat, till den del uppskrivningsfonden inte täcker korrigeringen för kvarvarande uppskrivning.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554)
- Skillnaden mellan verklig värde och värde enligt kapitel 11, 14 respektive 17 mot Balanserat resultat eller i förekommande fall Fond för verkligt värde.

Andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar ska inte redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat. Inte heller filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Balanserat resultat.


Korrigeringarna ska i stället redovisas på följande sätt:
a) Stiftelser som delar upp eget kapital i bundet och fritt ska redovisa korrigeringarna
a. mot posten Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början om korrigeringen avser transaktioner som tidigare redovisats mot fritt eget kapital, eller
b. mot posten Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början om korrigeringen avser transaktioner som tidigare redovisats mot bundet eget kapital.
b) Övriga företag ska redovisa korrigeringarna mot posten Eget kapital vid räkenskapsårets början.
c) Filialer ska redovisa korrigeringarna mot posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början.

20.5 Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har tillgångar värderade enligt nedan, ska inte redovisa några korrigeringar:
a) egentillverkade materiella anläggningstillgångar vilkas anskaffningsvärden inkluderar sådana utgifter som inte får räknas in i anskaffningsvärdet enligt punkt 10.15,
b) byggnad och mark som tidigare har skrivits upp, eller
c) varulager med anskaffningsvärden som inkluderar sådana utgifter som inte får räknas in i anskaffningsvärdet enligt punkt 12.12.


Anskaffningsvärdena respektive de uppskrivna värdena är även fortsättningsvis grund för värderingen av tillgångarna i första stycket.

20.6 Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har andra tillgångar, skulder eller avsättningar än sådana som anges i punkterna 20.2-20.5, ska inte redovisa några korrigeringar för dessa. Sådana tillgångar, skulder eller avsättningar ska värderas enligt reglerna i detta allmänna råd.

20.7 Ett företag, som det närmast föregående räkenskapsåret har en uppställningsform för resultaträkningen och balansräkningen som stämmer överens med detta allmänna råd och som inte ska redovisa korrigering enligt punkterna 20.2-20.4, ska lämna jämförelsetalen enligt 3 kap. 5 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och punkt 3.10 på sätt som anges i samma punkt.


20.8 Andra företag än de som omfattas av punkt 20.7 behöver inte räkna om jämförelsetalen enligt 3 kap. 5 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och punkt 3.10.

Väljer företaget att inte räkna om jämförelsetalen ska årsredovisningen, eller i förekommande fall årsbokslutet, för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga till årsredovisningen.

Väljer företaget att räkna om jämförelsetalen ska dessa lämnas på sätt som anges i punkt 3.10.

20.9 De uppgifter som ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt punkt 5.5 första stycket, 5.14 första stycket, 5.17 första stycket eller 5.18 första stycket och som avser tidigare räkenskapsår behöver inte räknas om.

20.10 Ett företag ska upplysa om att det allmänna rådet tillämpas första gången och att detta kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.


Ett företag som lämnar årsredovisningen, eller i förekommande fall årsbokslutet, för det närmast föregående räkenskapsåret som bilaga ska, utöver det som anges i första stycket, upplysa om att jämförelsetalen inte har räknats om och att årsredovisningen eller årsbokslutet för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.

20.11 Ett aktiebolag ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering på egen rad i specifikationen av förändringar i eget kapital.

20.12 En ekonomisk förening ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering på egen rad i specifikationen av förändringar i eget kapital.

20.13 Ett handelsbolag ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering i egen post under rubriken Eget kapital.


20.14 En stiftelse ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering i egen post under rubriken Eget kapital.

En stiftelse som delar upp eget kapital i bundet och fritt ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering i egen post a) under rubriken Fritt eget kapital för korrigeringar som avser transaktioner som tidigare redovisats mot fritt eget kapital, och b) under rubriken Bundet eget kapital för korrigeringar som avser transaktioner som tidigare redovisats mot bundet eget kapital.

20.15 En ideell förening ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering i egen post under rubriken Eget kapital.


20.16 En samfällighetsförening ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering i egen post under rubriken Eget kapital.

20.17 En filial ska ange förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 20.2-20.4 med varje korrigering i egen post under rubriken Eget kapital.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2018-01-04

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2018-01-04

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se