Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

30. Effekter av ändrade valutakurser (K3)

30.1 Detta kapitel ska tillämpas vid omräkning av
a) poster i utländsk valuta,
b) nettoinvesteringar i utlandsverksamhet, och
c) tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader i svenska dotterföretag och utlandsverksamheter som rapporterar i utländsk valuta.

Kapitlet ska inte tillämpas på poster som säkringsredovisas (se kapitel 11 och 12).

I punkterna 30.14 och 30.15 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9)

30.2 Utländsk valuta är annan valuta än företagets redovisningsvaluta.

30.3 Monetära poster i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs.

30.4 Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om.


30.5 Monetära poster är kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp.

30.6 Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster ska redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer. För omräkning av poster som ingår i företagets nettoinvestering i utlandsverksamhet gäller i stället punkterna 30.9- 30.11 eller 4 kap. 14 d § andra stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554).

30.7 Valutakursdifferensen ska redovisas antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

30.8 Den del av en realisations- eller omräkningsvinst (eller -förlust) från en icke-monetär post som är hänförlig till valutakursförändringar ska redovisas på samma sätt som vinsten eller förlusten.


30.9 En monetär post som är en fordran på eller skuld till en utlandsverksamhet ska anses som en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten, om en reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

30.10 En utlandsverksamhet är ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet.

30.11 En valutakursdifferens avseende en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen i en utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde ska
a) i juridisk person redovisas i resultaträkningen i det företag där differensen uppstår, och
b) i koncernredovisningen redovisas som en separat komponent direkt i eget kapital.

Avyttras en nettoinvestering i en utlandsverksamhet ska valutakursdifferenser enligt första stycket b redovisas i resultaträkningen. (BFNAR 2012:5)


30.12 Rapporterar ett svenskt dotterföretag eller en utlandsverksamhet i utländsk valuta ska intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder räknas om till redovisningsvalutan på följande sätt:
a) Tillgångar och skulder, inklusive jämförelsetal, till respektive balansdagskurs.
b) Intäkter och kostnader, inklusive jämförelsetal, till avistakursen per varje dag för affärshändelserna, om inte företaget använder en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen ska redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras det svenska dotterföretaget eller utlandsverksamheten ska de ackumulerade valutakursdifferenserna redovisas i resultaträkningen.

Härrör valutakursdifferenserna från ett delägt svenskt dotterföretag eller en delägd utlandsverksamhet som omfattas av koncernredovisningen, ska de ackumulerade kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen och som är hänförbara till minoritetsandelarna fördelas på och redovisas som en del av minoritetsintresset i koncernbalansräkningen. (BFNAR 2012:5)


30.13 Rapporterar ett dotterföretag eller en utlandsverksamhet i en valuta i ett höginflationsland, ska intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder räknas om enligt den av EU-kommissionen antagna internationella redovisningsstandarden IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer.

30.14 I juridisk person får utländska filialers tillgångar och skulder räknas om enligt punkterna 30.3 och 30.4. (BFNAR 2016:9)

30.15 Tillämpar ett företag punkt 30.14, ska upplysning lämnas om att utländska filialers tillgångar och skulder har räknats om i enlighet med punkterna 30.3 och 30.4. (BFNAR 2016:9)

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2017-01-31

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/01/31

Kontakta bokforingstips.se