Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

21. Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar (K3)

21.1 Detta kapitel ska tillämpas på avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar med undantag av avsättningar i samband med
a) kontrakt som verkställs längre fram och som inte är förlustbringande,
b) leasingavtal (se kapitel 20),
c) entreprenadavtal (se kapitel 23),
d) förpliktelser avseende ersättningar till anställda (se kapitel 28), och
e) inkomstskatt (se kapitel 29).

Trots det som sägs i första stycket ska detta kapitel tillämpas på operationella leasingavtal som har blivit förlustkontrakt.

I punkt 21.21 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9)

21.2 Med kontrakt som verkställs längre fram avses kontrakt där inte någon av parterna har uppfyllt någon av sina förpliktelser, eller där båda parterna endast delvis, men i lika utsträckning, har uppfyllt sina förpliktelser.


21.3 Ett förlustkontrakt är ett kontrakt där företagets oundvikliga utgifter för att uppfylla sina förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna av kontraktet. Med oundvikliga utgifter avses det lägsta av å ena sidan utgifterna för att fullfölja kontraktet och å andra sidan skadestånd eller liknande ersättningar om kontraktet inte fullföljs.

21.4 Ett företag ska endast redovisa en avsättning om
a) företaget på balansdagen har en befintlig legal förpliktelse eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse,
b) det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och
c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

21.5 En legal förpliktelse är en förpliktelse till följd av
a) ett kontrakt,
b) lagstiftning, eller
c) annan laglig grund.


21.6 En informell förpliktelse är en förpliktelse till följd av att företaget
a) på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande har visat externa parter att det påtar sig vissa skyldigheter, samt
b) därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter att det kommer att fullgöra sina skyldigheter.

21.7 Vid omstrukturering av en verksamhet får en avsättning endast redovisas om företaget måste fullfölja omstruktureringen till följd av en legal förpliktelse eller informell förpliktelse. En informell förpliktelse innebär att företaget har en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och att de som berörs har en välgrundad uppfattning att omstruktureringen kommer att genomföras.

Av omstruktureringsplanen ska minst framgå
a) vilken verksamhet, eller del av verksamhet, som berörs,
b) vilka driftställen som främst berörs,
c) det ungefärliga antalet anställda som kommer att få avgångsvederlag samt deras placering och arbetsuppgifter,
d) de utgifter åtgärderna kommer att medföra, och
e) när planen kommer att genomföras.


En välgrundad uppfattning enligt första stycket innebär att företaget har påbörjat genomförandet av omstruktureringsplanen eller har tillkännagett huvuddragen till dem som berörs.

21.8 Vid omstrukturering av en verksamhet får avsättning inte göras för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.

21.9 Avsättningen ska redovisas till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen, om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig. Den diskonteringsränta som ska användas vid beräkningen av nuvärdet är den räntesats före skatt som avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte beaktats genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna.


Vinster vid förväntade avyttringar av tillgångar ska inte beaktas vid värderingen av en avsättning. (BFNAR 2016:9)

21.10 Om det belopp som krävs för att reglera en förpliktelse förväntas helt eller delvis bli ersatt av tredje part, t.ex. genom försäkringsersättning, ska gottgörelsen redovisas som en tillgång, om det är så gott som säkert att företaget kommer att erhålla gottgörelsen när förpliktelsen regleras. Det belopp som redovisas som tillgång får inte överstiga avsättningsbeloppet.

Tillgången enligt första stycket får inte kvittas mot avsättningen i balansräkningen. I resultaträkningen får däremot gottgörelsen kvittas mot den kostnad som motsvarar avsättningen.

21.11 En avsättning får tas i anspråk endast för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.

21.12 En avsättning ska omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den aktuella bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen.


Varje justering av tidigare redovisade avsättningsbelopp ska redovisas i resultaträkningen, med undantag för avsättningar som tidigare redovisats som del av utgiften för lager eller materiella anläggningstillgångar.

21.13 En förändring av det redovisade värdet på en avsättning till följd av att utbetalningstidpunkten närmar sig ska redovisas som räntekostnad.

21.14 En eventualförpliktelse är
a) en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
b) en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. (BFNAR 2016:9)


21.15 En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir.

21.16 Ett större företag ska för varje slag av avsättning specificera
a) det redovisade värdet vid räkenskapsårets början och slut,
b) de ytterligare avsättningar som gjorts under räkenskapsåret, inklusive justeringar till följd av förändring av nuvärdet,
c) belopp som tagits i anspråk under räkenskapsåret, samt
d) outnyttjade belopp som har återförts under räkenskapsåret.

Företaget ska även lämna en kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär. (BFNAR 2016:9)

21.16A Upplysningarna enligt 5 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska avse en uppskattning av förpliktelsernas finansiella effekt värderade enligt principerna i punkterna 21.9-21.13.


Är det praktiskt ogenomförbart att lämna upplysningar enligt första stycket, ska detta förhållande anges. (BFNAR 2016:9)

21.17 Ett större företag som på balansdagen har förpliktelser enligt 5 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554), ska för varje slag av eventualförpliktelse, lämna en kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär, om inte sannolikheten för en reglering är ytterst liten.

Följande upplysningar ska lämnas för varje slag av eventualförpliktelse om det inte är praktiskt ogenomförbart:
a) Beloppet enligt punkten 21.16A.
b) En indikation om osäkerheterna beträffande beloppet eller tidpunkten för dessa utflöden.
c) Möjligheten att eventuell gottgörelse erhålls.

Är det praktiskt ogenomförbart att lämna en eller flera upplysningar enligt andra stycket, ska detta förhållande anges. (BFNAR 2016:9)


21.17A Upplysningarna enligt punkterna 21.16A och 21.17 ska alltid lämnas om företaget har tecknat ett borgensåtagande eller liknande eller är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag även om sannolikheten för en reglering är ytterst liten. (BFNAR 2016:9)

21.18 Ett större företag ska lämna en beskrivning av karaktären på eventualtillgångar om ett inflöde av resurser är sannolikt. Dessutom ska upplysning lämnas om företagets uppskattning av eventualtillgångarnas finansiella effekt, om det inte är praktiskt ogenomförbart och det kan göras utan oskälig kostnad.

Är det praktiskt ogenomförbart att lämna upplysning enligt första stycket, ska detta förhållande anges. (BFNAR 2016:9)

21.19 Ett krav är praktiskt ogenomförbart om företaget inte kan uppfylla det trots varje rimlig ansträngning att göra det.


21.20 I ytterst sällsynta fall behöver upplysningar enligt punkterna 21.16- 21.18 inte lämnas, om det har en skadlig inverkan på företagets förhandlingsläge i en tvist med andra parter.

21.21 I juridisk person får en avsättning till följd av beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och återställande av plats redovisas successivt över tillgångens nyttjandeperiod.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2017-01-31

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2017-01-31

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se