Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera försäljning av skalbolag | Inkomstdeklaration

När en fysisk person eller ett dödsbo har avyttrat andelar i ett skalbolag eller när en juridisk person har avyttrat näringsbetingade andelar i ett skalbolag skall en särskild skalbolagsdeklaration lämnas till Skatteverket. Skalbolag som är aktiebolag eller ekonomiska föreningar deklareras på blankett SKV 2010 och skalbolag som är handelsbolag eller kommanditbolag deklareras på blankett SKV 2011.

Skalbolagsreglerna innebär att säljaren hålls betalningsansvarig för den skatteskuld som finns i skalbolaget fram till avyttringstidpunkten, detta om inte skalbolagsdeklaration lämnats eller inte säkerhet i form av en bankgaranti ställts.

Ett avyttrat företag är ett skalbolag om marknadsvärdet av dess likvida tillgångar vid avyttringstidpunkten överstiger halva företagsvärdet beräknat utifrån ersättningen för andelarna.

Med likvida tillgångar avses kontanter, värdepapper och liknande tillgångar. Värdepapper som är lager i värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersrörelse (1991:981) och andelar i intresseföretag räknas inte som likvida tillgångar. Likvida tillgångar som innehas indirekt genom ägarandel (> 50 % av rösterna) eller genom annat väsentligt inflytande skall också beaktas och medräknas som likvida tillgångar. Tillgångar som anskaffats tidigast två år före avyttringen, som saknar affärsmässigt samband med verksamheten under två år före avyttringen och som inte anskaffats i annat syfte än att lätt kunna avyttras skall också anses vara likvida tillgångar.

Om inte skalbolagsdeklaration lämnas och säkerhet i form av bankgaranti ställts för skatteskulden så skall:
- den kapitalvinst som uppkommer när en fysisk person eller ett dödsbo avyttrar andelar i ett skalbolag tas upp som överskott i egen passiv näringsverksamhet (kan inte kvittas mot underskott i annan näringsverksamhet).
- ersättningen utan avdrag för omkostnadsbelopp som uppkommer när en juridisk person avyttrat näringsbetingade andelar eller delägarrätter i ett skalbolag tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skalbolagsreglerna gäller inte andel i företag som har marknadsnoterade andelar eller avyttring på grund av likvidation eller konkurs. Skalbolagsreglerna gäller inte om en fysisk person avyttrat andel i handelsbolag eller kommanditbolag:
1. på grund av att bolaget upplösts,
2. genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt och den justerade anskaffningsutgiften är negativ, eller
3. när kapitalvinsten skall tas upp som överskott av aktiv näringsverksamhet enligt kapitel 51 i inkomstskattelagen.

Om ett återköp av ett företag sker skall säljaren beskattas det inkomstår då andelarna avyttrades enligt skalbolagsreglerna. Ett återköp innebär att företaget säljs med inkråmet och att tillgångarna, helt eller delvis, köps av säljaren eller någon till honom närstående inom två år efter avyttringen. Om säljaren är en fysisk person kan Skatteverket ta upp kapitalvinsten som inkomst av egen passiv näringsverksamhet genom ett eftertaxeringsbeslut. Om säljaren är en juridisk person kan Skatteverket öka den beskattningsbara vinsten med ersättningen för de avyttrade andelarna.

Den (säljaren eller närstående) som direkt eller indirekt har återköpt tillgångar från ett avyttrat företag skall lämna uppgift om detta i inkomstdeklarationen. Ett handelsbolag som gjort ett återköp av tillgångar från ett avyttrat företag skall lämna uppgift om detta till delägarna för deras deklaration.

Skalbolagsreglerna ska inte tillämpas om säljaren kan visa att särskilda skäl talar emot det, exempelvis generationsskifte, utlösen av delägare, konjunkturnedgång eller omstruktureringar (ventilen). Skalbolagsdeklaration skall dock lämnas ändå.

En skalbolagsdeklaration skall lämnas in till Skatteverket inom 30 dagar efter det att andelen eller delägarrätten i ett skalbolag har avyttrats. Skalbolagsdeklarationen används av Skatteverket för att beräkna och säkerställa inkomstskatten i det avyttrade skalbolaget under avyttringsåret, i aktiebolag och ekonomiska föreningar skall även den obetalda inkomstskatten för det närmast föregående inkomståret säkerställas. Underlaget för säkerhet under det innevarande inkomståret utgörs av överskottet i skalbolaget under inkomståret fram till avyttringstidpunkten enligt skalbolagsdeklarationen, underlaget för säkerhet under det närmast föregående inkomståret utgörs av överskottet enligt bifogad kopia av det föregående inkomstårets inkomstdeklaration.

Företag som är i intressegemenskap med det avyttrade skalbolaget skall också redovisa sitt överskott eller underskott i en skalbolagsdeklaration oberoende av om företaget är skalbolag eller inte. Med företag i intressegemenskap avses ett företag som det avyttrade företaget, direkt eller indirekt, genom ägarandel (> 50 % av rösterna) eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i. Företag i intressegemenskap skall inte lämna in sina skalbolagsdeklarationer till Skatteverket utan bifoga dessa skalbolagsdeklarationer till och föra över överskottet eller underskottet till det avyttrade skalbolagets skalbolagsdeklaration.

En skalbolagsdeklaration består av ett särskilt bokslut som redovisas på ett räkenskapschema och skattemässiga justeringar, det särskilda bokslutet skall upprättas utifrån skalbolagets bokföring från och med räkenskapsårets början fram till avyttringstidpunkten (eller tillträdet för handelsbolag eller kommanditbolag). I det särskilda bokslutet för skalbolaget skall avsättningar till periodiseringsfonder och ersättningsfonder återföras och nya avsättningar får inte göras. Det särskilda bokslutet behöver inte granskas av revisor.

När en fysisk person har avyttrat ett skalbolag skall säkerhet för skatteskulden ställas av skalbolaget i form av en bankgaranti för att inte beskattning enligt huvudregeln skall ske, när en juridisk person avyttrat ett skalbolag behöver säkerhet ställas endast om Skatteverket begär det. Om någon bankgaranti inte inkommit till Skatteverket vid taxeringstidpunkten så tas kapitalvinsten för en säljare som är fysisk person upp som överskott av passiv näringsverksamhet och om säljaren är en juridisk person tas hela ersättningen upp som kapitalvinst i inkomstslaget näringsverksamhet utan avdrag för omkostnadsbelopp. En bankgaranti skickas åter till den som ställt säkerheten när den slutliga skatten blivit betald.

När fysisk person och dödsbo avyttrar andel i handelsbolag skall säkerhet motsvarande bolagsskatten multiplicerat med överskottet ställas om köparen är en juridisk person och om köparen är en fysisk person skall säkerhet motsvarande 40 % av överskottet ställas.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/11

Kontakta bokforingstips.se