Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera övertagande av periodiseringsfonder och expansionsfonder | Inkomstdeklaration

En fysisk eller juridisk person som har övertagit periodiseringsfonder, expansionsfonder eller räntefördelningsbelopp från en annan fysisk eller juridisk person skall deklarera detta övertagande på blankett N7.

Periodiseringsfonder

En obegränsat skattskyldig fysisk person (enskild näringsidkare) som genom arv, testamente, gåva eller bodelning övertar hela eller delar av en enskild näringsverksamhet får i motsvarande utsträckning överta givarens periodiseringsfonder, expansionsfond samt sparat räntefördelningsbelopp om det finns en skriftlig handling som bekräftar överlåtelsen.

En periodiseringsfond kan övertas av en juridisk person (t.ex. ett aktiebolag). Periodiseringsfonden kan övertas från en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag. Periodiseringsfonden kan också övertas från en annan juridisk person vid fusion eller verksamhetsöverlåtelse.


Överföring från enskild näringsverksamhet till aktiebolag
Om en enskild näringsidkare överför sin näringsverksamhet till ett aktiebolag, kan aktiebolaget ta över en periodiseringsfond, under förutsättning att:

- Överföringen inte leder till beskattning av uttag enligt gällande regler.
- Den enskilda näringsidkaren gör en kapitalinjektion i aktiebolaget som motsvarar den överförda periodiseringsfonden.
- Aktiebolaget gör en avsättning i sina räkenskaper för den övertagna periodiseringsfonden.

Om den enskilda näringsidkaren har flera periodiseringsfonder och inte uppfyller kraven för alla fonder, anses senare gjorda avsättningar till periodiseringsfonder överförda före tidigare gjorda avsättningar.

Överföring från handelsbolag till aktiebolag
Om näringsverksamheten i ett svenskt handelsbolag överförs till ett aktiebolag, kan aktiebolaget ta över en periodiseringsfond som tillhör delägarna i handelsbolaget, under förutsättning att:


- Överföringen inte leder till beskattning av uttag enligt gällande regler.
- Handelsbolaget gör en kapitalinjektion i aktiebolaget som motsvarar den överförda periodiseringsfonden.
- Aktiebolaget gör en avsättning i sina räkenskaper för den övertagna periodiseringsfonden.

Om en delägare har flera periodiseringsfonder och inte uppfyller kraven för alla fonder, anses senare gjorda avsättningar till periodiseringsfonder överförda före tidigare gjorda avsättningar.

Överföring från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
Om tillgångar från en enskild näringsverksamhet övergår till en fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, och mottagaren tar över hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en andel av en verksamhet, kan mottagaren helt eller delvis ta över en periodiseringsfond, under förutsättning att:


- Vid arv eller testamente förklarar mottagaren skriftligen att han/hon tar över fonden eller en del av fonden.
- Vid gåva eller bodelning träffar parterna ett skriftligt avtal om övertagandet.

Förutom kraven i första stycket krävs att:

- Mottagaren tar över tillgångar vars värde, efter att ha minskat med övertagna skulder, motsvarar minst beloppet för den övertagna periodiseringsfonden eller delen av fonden.
- Den del av periodiseringsfonden som överförs inte överstiger värdet av de övertagna tillgångarna i förhållande till samtliga tillgångar i näringsverksamheten.

Om det finns flera fonder i näringsverksamheten och inte alla fonder uppfyller kraven enligt andra stycket, anses senare gjorda fondavsättningar överförda före tidigare gjorda avsättningar.

Överföring från handelsbolag till enskild näringsverksamhet
Om en fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag får tilldelning av tillgångar vid handelsbolagets upplösning, och överföringen inte leder till beskattning av uttag enligt gällande regler, anses avsättningarna till periodiseringsfonder och motsvarande avdrag ha gjorts i den enskilda näringsverksamheten för de beskattningsår som avdragen avser.


Överföring mellan juridiska personer
Vid överföring av näringsverksamheten från en juridisk person till en annan juridisk person kan periodiseringsfonder också tas över enligt gällande regler vid vissa specifika omständigheter, till exempel vid ombildning av sparbanker, överlåtelse av försäkringsbestånd eller ombildning av ekonomiska föreningar till aktiebolag.

Den som tar över fonderna anses ha gjort avsättningen och avdraget för det beskattningsår som avdraget hänför sig till.

Observera att det kan finnas ytterligare regler och bestämmelser som gäller för varje fall. Det är alltid bäst att rådgöra med en skatteexpert eller revisor för att få aktuell och korrekt information.

Expansionsfond

Expansionsfond får under vissa förutsättningar föras över från enskild näringsverksamhet till svenskt handelsbolag som den enskilde näringsidkaren äger andel i.


Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening får överta en expansionsfond från en fysisk person eller ett dödsbo, expansionsfonden upphör efter övertagande. Villkor för övertagande av expansionsfonden är att samtliga realtillgångar överlåts till aktiebolaget, att den enskilda näringsidkaren begär att expansionsfonden inte skall återföras och att kapital tillskjuts till aktiebolaget motsvarande 79,4 % (år 2022, 100 % - 20,6 %) av expansionsfonden. Eftersom posten expansionsfond inkluderar betald expansionsfondsskatt på 20,6 % (år 2022), kommer 79,4 % (år 2022, 100 % - 20,6 %) av expansionsfonden att tas upp som beskattat eget kapital (balanserat resultat) i aktiebolaget efter överlåtelsen. Aktiebolaget måste vara bildat innan överföringen av expansionsfonden, det går alltså inte att betala aktierna med medel ur expansionsfonden. 79,4 % (år 2022, 100 % - 20,6 %) av expansionsfonden skall tillföras till aktiebolagets egna kapital utöver aktiekapitalet.


Överföring från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
Om reala tillgångar i en enskild näringsverksamhet överförs till en fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, och mottagaren tar över hela näringsverksamheten, en verksamhetsgren eller en andel av verksamheten eller verksamhetsgrenen, kan mottagaren helt eller delvis ta över en expansionsfond, under förutsättning att:

- Mottagaren vid arv eller testamente skriftligen förklarar att han/hon tar över fonden eller en del av fonden.
- Vid gåva eller bodelning träffar parterna ett skriftligt avtal om överföringen.
Förutom kraven i första stycket krävs att:

- Mottagaren tar över tillgångar vars värde, efter att ha minskat med övertagna skulder, motsvarar minst 79,4 procent (år 2022, 2023) av den överförda expansionsfonden eller delen av fonden.
- Den del av expansionsfonden som överförs inte överstiger värdet av de övertagna tillgångarna i förhållande till samtliga tillgångar i näringsverksamheten.


Expansionsfonden får inte tas över till den del den överstiger 185 procent av värdebeloppet för realtillgångarna vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella beskattningsåret (jämförelsebeloppet). Om fonden endast delvis tas över, får det överförda fondens värde inte överstiga den del av jämförelsebeloppet som de övertagna realtillgångarna utgör av samtliga tillgångar vid överföringstidpunkten. Värdet på realtillgångarna beräknas enligt specifika regler.

Om en expansionsfond tas över, anses den som tar över fonden ha gjort avsättningarna och avdragen för dem.

Överföring från enskild näringsverksamhet till handelsbolag
En expansionsfond kan överföras om en enskild näringsidkare överlåter samtliga realtillgångar i sin näringsverksamhet till ett svenskt handelsbolag där han/hon är delägare eller kommer att bli delägare, och begär att expansionsfonden inte ska återföras. Om expansionsfonden överförs, anses delägaren ha gjort avsättningarna och avdragen för fonden som delägare i handelsbolaget.


Överföring från enskild näringsverksamhet till aktiebolag
En expansionsfond upphör utan att reglerna i andra avsnitt blir tillämpliga om en enskild näringsidkare överlåter samtliga realtillgångar i sin näringsverksamhet till ett aktiebolag där han/hon äger aktier eller kommer att äga aktier, och begär att expansionsfonden inte ska återföras. Dessutom måste den enskilda näringsidkaren göra en kapitalinjektion i bolaget som motsvarar minst 79,4 procent (år 2022) av expansionsfonden.

Överföring mellan delägare i handelsbolag
En expansionsfond kan överföras om en delägares andel i ett svenskt handelsbolag övergår till en fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning, och mottagaren vid arv eller testamente skriftligen förklarar att han/hon tar över expansionsfonden, eller om parterna vid gåva eller bodelning träffar ett skriftligt avtal om överföringen. Expansionfonden får inte överföras till den del den överstiger den justerade anskaffningsutgiften eller motsvarande värde vid utgången av det tredje beskattningsåret före det aktuella året, ökat med en tredjedel eller motsvarande regler för lagertillgångar.


Om en expansionsfond tas över, anses den som tar över fonden ha gjort avsättningarna och avdragen för fonden som delägare i handelsbolaget.

Överföring från handelsbolag till enskild näringsverksamhet
Om en delägare i ett svenskt handelsbolag tilldelas realtillgångar vid bolagets upplösning och överföringen inte leder till uttagsbeskattning enligt gällande regler, kan en expansionsfond överföras om delägaren begär att fonden inte ska återföras. Om expansionsfonden överförs, anses delägaren ha gjort avsättningarna och avdragen för fonden i sin enskilda näringsverksamhet.

Observera att definitionen av realtillgångar finns angiven och att det kan finnas ytterligare regler och bestämmelser som gäller för varje fall. För aktuell och korrekt information bör man rådfråga en skatteexpert eller revisor.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/07/11

Kontakta bokforingstips.se