Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera försäljning av näringsbostadsrätt | Inkomstdeklaration

Fysiska personer eller dödsbon (även delägare i handelsbolag) som har sålt en näringsbostadsrätt skall deklarera försäljningen på blankett K8 och göra vissa skattemässiga justeringar i deklarationen för näringsverksamheten.

Bostadsrätter som inte är privatbostadsrätter är näringsbostadsrätter, privatbostadsrätter används till övervägande del som privatbostad för ägaren eller närstående till ägaren.

Vinsten eller förlusten avseende en såld näringsbostadsrätt som ägs av fysiska personer eller dödsbon beskattas som inkomst av kapital. Vinsten eller förlusten beräknas som försäljningspriset minus anskaffningsutgift, förbättringsutgifter, kapitaltillskott och försäljningsutgifter. En kapitalvinst är skattepliktig till 90 % i inkomstslaget kapital och en kapitalförlust är avdragsgill till 63 % mot andra inkomster, hela vinsten eller förlusten skall dock deklareras eftersom Skatteverket gör reduceringen automatiskt.


Försäljningspriset är det pris som avtalats mellan säljare och köpare, vid byte är det marknadsvärdet av den tillbytta egendomen. Ersättning för andel i en inre reparationsfond eller liknande fond ska inte räknas in i försäljningspriset. Ersättning för eventuella inventarier skall inte tas med i kapitalvinstberäkningen då denna ersättning skall deklareras som inkomst av näringsverksamhet.

Försäljningsutgifter är mäklarkostnader, annan försäljningsprovision samt kostnader för värdering. Avdrag kan även göras för andra utgifter avseende försäljningen, detta under förutsättning att dessa inte dras av i näringsverksamheten.

Inköpspris m.m. inbegriper köpeskilling för näringsbostadsrätten, inköpsprovision och dylikt, särskild ersättning för utrustning i bostadsrätten och avgift till privatbostadsföretag i samband med köpet (upplåtelse- och inträdesavgifter).


Om näringsbostadsrätten har förvärvats genom arv eller gåva övertar förvärvaren den tidigare ägarens inköpspris. Om näringsbostadsrätten förvärvats genom upplåtelse från föreningen är inköpspriset lika med insatsen (grundavgiften). Behållningen på inre reparationsfond eller liknande fond skall inte räknas med i inköpspriset. För näringsbostadsrätter som anskaffats före år 1974 får inköpspriset bestämmas till 150 % av bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet den 1 januari år 1974, inga utgifter före år 1974 får dras av.

Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- eller ombyggnader och förbättrande reparationer avseende näringsbostadsrätten. Förbättringsutgifter får dras av, utgifter för förbättrande reparationer får dras av om de återförts till beskattning i näringsverksamheten.

Kapitaltillskott som har lämnats till föreningen under innehavstiden får dras av under förutsättning att de varit avsedda att användas av föreningen för amortering av lån eller för finansiering av förbättringsarbeten på fastigheten. Kapitaltillskott som har skett före den 1 januari 1974 får inte räknas med.


Om hela eller en del av näringsbostadsrätten säljs med vinst och det finns ett underskott i den näringsverksamhet där bostadsrätten ingår skall underskottet dras av från kapitalvinsten, avdraget för underskott får dock ej överstiga kapitalvinsten.

Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på näringsbostadsrätter får dras av vid kapitalvinstberäkningen om avdragen för utgifterna återförs i inkomstslaget näringsverksamhet eller redan har återförts i inkomstslaget näringsverksamhet. Avdrag för förbättrande reparationer och underhåll som avser försäljningsåret eller de fem föregående beskattningsåren måste återföras i näringsverksamheten om bostadsrätten pga. åtgärderna är i bättre skick vid avyttringen än vid ingången av det femte beskattningsåret före försäljningsåret.

Värdeminskningsavdrag som gjorts avseende näringsbostadsrätten i näringsverksamheten måste återföras till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet när näringsbostadsrätten säljs.


Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/11

Kontakta bokforingstips.se