Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera kvalificerade aktier och delägarrätter (3:12) | Inkomstdeklaration

Fysiska personer som äger kvalificerade aktier eller andelar i ett fåmansägt aktiebolag eller en fåmansägd ekonomisk förening eller närstående till sådana delägare skall under varje taxeringsår lämna blankett K10, i vissa fall kan det också bli aktuellt att lämna blankett K10A och K13.

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra eller färre delägare (närståendekretser) äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna. Ett fåmansföretag är också ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som är oberoende av varandra där en person har bestämmanderätten över en sådan verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över dess resultat. Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och privatbostadsföretag räknas inte som fåmansföretag.

En delägare som direkt eller indirekt äger aktier i ett fåmansföretag kan vara aktiv eller passiv. En aktiv delägare är själv eller via närstående i betydande omfattning verksam i företaget och en passiv delägare är någon som inte är en aktiv delägare.

En aktie anses kvalificerad om delägaren eller närstående till delägaren i betydande omfattning varit verksam i företaget under inkomståret eller under något av de fem föregående inkomståren. En aktie anses också kvalificerad om fåmansföretaget äger aktier i ett annat fåmansföretag i vilket fåmansdelägaren eller närstående till delägaren varit verksam i betydande omfattning under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. En aktie kan också vara kvalificerad om delägaren eller närstående till delägaren varit verksam i betydande omfattning under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren i ett annat ägt fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Ovillkorade aktieägartillskott får medräknas i anskaffningsutgiften för aktierna medan villkorade aktieägartillskott inte får medräknas i anskaffningsutgiften för aktierna.

Aktieägare som är anställda i ett aktiebolag skall ta ut lön enligt samma regler som gäller för andra anställda, arbetsgivaravgifter och avdrag för preliminärskatt skall göras på utbetald lön och på marknadsvärdet av förmåner.

En delägare i ett fåmansföretag som innehar kvalificerade aktier skall beskattas för förmåner enligt de regler som gäller för andra anställda i inkomstslaget tjänst medan en delägare som innehar okvalificerade aktier skall beskattas för förmåner som utdelning i inkomstslaget kapital, aktiebolaget får inte avdrag för utdelning.

Transaktioner mellan aktieägare och fåmansföretag


En fysisk person som äger aktier i ett fåmansföretag skall lämna uppgifter om transaktioner mellan fåmansföretaget och sig själv (inklusive närstående) under "Övriga upplysningar" i inkomstdeklaration 1 eller på bilaga till inkomstdeklarationen.

En delägare som hyr ut en privatbostadsfastighet till fåmansföretaget skall deklarera för hyresinkomsten som inkomst av kapital till den del hyran är marknadsmässig. Hyresinkomster som överstiger marknadsmässig hyra skall av delägare med kvalificerade aktier beskattas som inkomst av tjänst och av delägare med okvalificerade aktier som utdelning i inkomst av kapital (utdelning är inte avdragsgill för aktiebolaget).

Delägare som hyr ut privatbostadsfastighet till ett fåmansföretag får avdrag för merkostnader avseende uthyrningen enligt schablon (40 000 SEK + 20 % av hyresintäkten, år 2019) om de inte är anställda i fåmansföretaget och enligt faktiska merkostnader om de är anställda i fåmansföretaget. Avdragsrätten är begränsad vid uthyrning av enstaka kontorsrum eller garage eller om uthyrning sker till fåmansföretag inom samma intressegemenskap.

En aktieägare tillsammans med närstående får inte låna pengar från aktiebolaget enligt bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551). Förbudet gäller dock inte lån till aktieägare med aktieinnehav på mindre än 1 % och max 500 aktier och inte heller kommersiella lån på affärsmässiga villkor.

Lån som lämnas i strid med låneförbudet skall beskattas som inkomst av tjänst hos aktieägaren, arbetsgivaravgifter skall dock inte betalas på beloppet. Juridiska personer skall också skatta för förbjudna lån och det i inkomstslaget näringsverksamhet.

Lån till aktieägare som inte är anställda och ränteförmån på sådana lån skall beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital. Aktiebolaget får inte göra avdrag för utdelning och aktieägaren får inte avdrag för ränteutgifter och/eller ränteförmån.

Marknadsmässig ränta på ett lån från en aktieägare till aktiebolaget skall beskattas som inkomst av kapital hos aktieägaren och är en avdragsgill räntekostnad i aktiebolaget. Om räntan på ett lån från aktieägare till aktiebolag överstiger marknadsmässig ränta skall den överskjutande delen beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital hos aktieägaren och är därmed inte avdragsgill i aktiebolaget.

Om en aktieägare (och närstående) säljer egendom till aktiebolaget enligt ett pris som överstiger marknadsvärdet skall den överskjutande delen beskattas som förmån. Om en aktieägare (och närstående) köper egendom från aktiebolaget enligt ett pris som understiger marknadsvärdet skall den underskjutande delen beskattas som förmån. Om en aktieägare (och närstående) disponerar företagets egendom för eget personligt bruk skall aktieägaren beskattas för denna förmån enligt marknadsvärdering. En aktieägare som är anställd beskattas för förmåner i inkomstslaget tjänst, detta innebär att arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär a-skatt på förmånsvärdet. En aktieägare som inte är anställd beskattas för förmåner som utdelning i inkomstslaget kapital, aktiebolaget får inte göra avdrag för utgifter avseende förmåner som beskattas som utdelning.

Utdelning på aktier i fåmansföretag


Utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag som är inom utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget kapital och erhållen utdelning som överstiger utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst. Utdelningsutrymmet ökar varje inkomstår med det beräknade gränsbeloppet och minskar med den utbetalda utdelningen under inkomståret.

Utdelning som beskattas i inkomstslaget kapital tas upp till 2/3 och utdelning som skall beskattas i inkomstslaget tjänst tas upp i sin helhet.

Om utomstående delägare äger aktier i betydande omfattning (minst 30 %) och har rätt till utdelning motsvarande detta innehav ska de särskilda reglerna om tjänstebeskattning vid utdelning och kapitalvinstberäkning sättas ur spel.

Gränsbeloppet kan under varje inkomstår beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln och det är tillåtet att växla mellan de olika reglerna under olika inkomstår. Utdelningsutrymme som inte utnyttjas sparas till efterföljande år och räknas upp med en schablonränta under varje inkomstår.

Förenklingsregeln
Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet beräknas till 2,75 gånger det inkomstbasbelopp som gällde under kalenderåret före inkomståret multiplicerat med din ägarandel i aktiebolaget. Det sparade utdelningsutrymmet multipliceras med (1+statslåneräntan den 30 november året före inkomståret+3%). Det totala utdelningsutrymmet utgörs av årets schablonbelopp plus det uppräknade sparade utdelningsutrymmet.

Huvudregeln
Det totala utdelningsutrymmet (gränsbeloppet) enligt huvudregeln beräknas som anskaffningsutgiften för aktierna inklusive ovillkorade aktieägartillskott multiplicerat med (statslåneräntan den 30 november året före inkomståret+9 %) plus lönebaserat utrymme plus sparat utdelningsutrymme multiplicerat med (1+statslåneräntan den 30 november året före inkomståret+3 %).

Anskaffningsutgiften för aktier som anskaffats år 1992 eller senare utgörs av vad du har betalt för aktierna medan anskaffningsutgiften för aktier som anskaffats före år 1992 får beräknas enligt indexregeln om anskaffningen skett innan år 1990 eller enligt kapitalunderlagsregeln. Indexregeln är även tillämplig på ovillkorade aktieägartillskott som gjorts före år 1990.

Lönebaserat utrymme får endast tas med av den som ägde aktier motsvarande minst 4 % av kapitalet vid inkomstårets (kalenderåret) ingång. Ytterligare en förutsättning för att få använda lönebaserat utrymmet är att du som aktieägare eller närstående under året före inkomståret gjort egna löneuttag i företaget eller i dess dotterföretag som uppgår till minst 10 gånger inkomstbasbeloppet eller 6 gånger inkomstbasbeloppet plus 5 % av samtliga löner i företaget och dess dotterföretag. Det inkomstbasbelopp som avses är det som gällde det år då lönerna betalades ut. Med löneuttag menas enbart kontant lön och ej kostnadsersättningar eller förmåner.

Lönebaserat utrymme beräknas som 50 % av företagets totala löneunderlag, dock maximalt 50 gånger den egna lönen eller den kontanta lön som närstående erhållit under året före inkomståret från företaget eller något dotterföretag till företaget. Det totala lönebaserade utrymmet multiplicerat med ägarandelen i aktiebolaget vid inkomstårets ingång eller utgång beroende på vilken som är lägst utgör din del av det lönebaserade utrymmet. Med löneunderlag avses kontant lön till ägaren och de anställda under året före inkomståret. Kostnadsersättningar som inte beskattas, skattepliktiga förmåner och ersättningar som täcks av statliga bidrag ska inte räknas med i löneunderlaget.

Löneunderlag i dotterföretag får endast tas med enligt moderföretagets ägarandel och endast kontanta löner som betalats ut efter förvärvet får tas med.

Kapitalvinst vid avyttring av aktier i fåmansföretag


Fysiska personer som har sålt kvalificerade aktier i ett fåmansföretag (aktiebolag) skall deklarera för kapitalvinsten eller kapitalförlusten på blankett K10. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på kvalificerade aktier beräknas på samma sätt som för andra aktier, skillnaden är att en kapitalvinst till viss del skall beskattas i inkomstslaget tjänst och till viss del i inkomstslaget kapital.

En aktieförsäljning skall deklareras det inkomstår då avyttring (försäljning, byte och liknande överlåtelser) skett enligt bindande avtal och försäljningspris fastställts. Tilläggsersättning som inte är känd vid avyttringstidpunkten skall beskattas när den blir känd enligt skatteregler vid avyttringstidpunkten.

Kapitalvinst på kvalificerade aktier inom det sparade utdelningsutrymmet vid inkomstårets utgång (efter beräkning av inkomstårets gränsbelopp och avdrag för utdelning) beskattas i inkomstslaget kapital och kapitalvinst som överstiger det sparade utdelningsutrymmet vid inkomstårets utgång beskattas till 50 % i inkomstslaget kapital och till 50 % i inkomstslaget tjänst (max 100 inkomstbasbelopp avseende inkomståret). Vid en intern aktieöverlåtelse måste dock den kapitalvinst som överstiger det sparade utdelningsutrymmet vid inkomstårets utgång i sin helhet beskattas som inkomst av tjänst (max 100 inkomstbasbelopp avseende inkomståret).

Kapitalvinsten på kvalificerade aktier beräknas som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften för aktierna beräknat enligt genomsnittsmetoden plus ovillkorade aktieägartillskott.

Om säljaren fått utdelning under inkomståret får inte köparen beräkna och spara något utdelningsutrymme under inkomståret. En säljare som fått utdelning innan försäljningen (under inkomståret) får ta med inkomstårets gränsbelopp som utdelningsutrymme, i annat fall får säljaren inte ta med inkomstårets gränsbelopp som utdelningsutrymme utan det får tas upp av köparen i stället.

Om kvalificerade aktier överlåtits genom ett benefikt fång (arv, gåva, bodelning) skall ingen kapitalvinstberäkning göras av den tidigare ägaren utan den nya ägaren tar över överlåtarens omkostnadsbelopp och sparat utdelningsutrymme, dubbel beräkning av gränsbelopp under inkomståret av både givare och tagare är dock inte tillåten.

Vid delavyttring av kvalificerade aktier skall det sparade utdelningsutrymmet proportioneras i förhållande till den andel av aktier som sålts. En säljare som fått utdelning innan försäljningen (under inkomståret) får ta med inkomstårets gränsbelopp som utdelningsutrymme i stället för köparen. Om säljaren inte erhållit utdelning innan försäljningen (under inkomståret) får säljaren inte ta med inkomstårets gränsbelopp som utdelningsutrymme utan det skall tas upp av köparen i stället.

Kapitalvinst som skall beskattas i inkomstslaget kapital skall tas upp till 2/3 i inkomstslaget kapital, kapitalvinst som skall beskattas i inkomstslaget tjänst (max 100 inkomstbasbelopp) tas upp i sin helhet som inkomst av tjänst.

Den som har köpt sina kvalificerade aktier före år 1992 får ta upp skillnaden mellan det omräknade omkostnadsbeloppet beräknat enligt indexregeln (för aktier köpta före 1990) eller kapitalunderlagsregeln och det verkliga omkostnadsbeloppet i sin helhet som inkomst av kapital i stället för inkomst av tjänst.

Om utomstående (ej närstående) äger okvalificerade aktier i företaget i betydande omfattning (minst 30 %) och har rätt till utdelning som motsvarar innehavet så anses inte dina aktier vara kvalificerade. De utomstående skall ha haft ett betydande innehav (minst 30 %) under inkomståret och de närmast föregående 5 åren. De särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst gäller inte för okvalificerade aktier.

En aktieägare (och närstående) som säljer kvalificerade aktier skall inte beskattas för mer än 100 inkomstbasbelopp (inkomstårets inkomstbasbelopp) i inkomstslaget tjänst under en femårsperiod avseende den kapitalvinst som uppstår vid försäljning av kvalificerade aktier. Den kapitalvinst som överstiger takbeloppet skall beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital.

En kapitalförlust vid försäljning av kvalificerade aktier skall till 2/3 tas upp som inkomst av kapital, 2/3 av kapitalförlusten är direkt avdragsgill mot kapitalvinster på aktier men endast till 70 % avdragsgill mot andra inkomster. Kapitalförluster som beror på att aktierna sålts till ett pris som understiger marknadsvärde är inte skattemässigt avdragsgilla. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet av kapital är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30 procent av 100 000 kr, dvs. 30 000 kr, plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kr (år 2018/2019).

Kvalificerade aktier antas vara avyttrade när ett aktiebolag går i konkurs eller träder i likvidation.

Andelsbyten och framskjuten beskattning


En fysisk person som har avyttrat kvalificerade aktier i ett fåmansföretag genom ett andelsbyte får tillämpa reglerna om framskjuten beskattning som innebär att kapitalvinst eller kapitalförlust deklareras först vid slutlig avyttring, ersättning i pengar skall dock tas upp till beskattning direkt i samband med bytet.

Ett andelsbyte avseende kvalificerade aktier skall redovisas på blanketterna K10 och K13 trots att någon beskattning inte utlöses vid andelsbytet. Vid ett andelsbyte övertar de mottagna aktierna de bortbytta aktiernas omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme.

För att få tillämpa reglerna om framskjuten beskattning måste följande villkor vara uppfyllda:
- Köparen av aktierna ska vara ett svenskt aktiebolag, ett utländskt bolag eller, i vissa fall, ett annat utländskt företag inom EU.
- Köparen ska lämna ersättning i form av aktier i sitt företag.
- En viss del av ersättningen kan lämnas i form av pengar.
- Om det är en kvalificerad aktie som avyttras och säljaren efter bytet äger aktier med minst 25 % av rösterna i det köpande företaget, ska detta ( eller dotterföretag ) huvudsakligen bedriva rörelse. Vid beräkning av röstetal beaktas även närståendes innehav och indirekt ägande.
- Vid utgången av det år bytet sker ska det köpande företaget äga aktier med mer än 50 % av rösterna i det avyttrade företaget.

Om den bortbytta aktien var en kvalificerad aktie skall det belopp beräknas som skulle ha tagits upp i inkomstslaget kapital (Kapitalbeloppet) och i inkomstslaget tjänst (Tjänstebelopp för kapitalvinst vid andelsbyten) om bestämmelserna om framskjuten beskattning inte varit tillämpliga. Dessutom skall ett tjänstebelopp för utdelning beräknas som motsvaras av det belopp som skulle ha tagits upp i inkomstslaget tjänst om värdet på den mottagna aktien varit utdelning.

Om de mottagna aktierna är marknadsnoterade skall de ändå behandlas som kvalificerade aktier och varje år redovisas på blankett K10. Erhållen utdelning skall fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital enligt de regler som gäller för kvalificerade aktier. Kapitalvinst vid försäljning av de marknadsnoterade aktierna skall fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital enligt de regler som gäller för kvalificerade aktier. Den del av vinsten som ska tas upp i inkomstslaget tjänst begränsas dock i princip till det tjänstebelopp som räknades fram vid andelsbytet.

Särskilt för delägare i fåmansföretag


Kapitalinkomster som skall beskattas i inkomstslaget tjänst är inte pensionsgrundande och för dessa inkomster görs inte heller något grundavdrag.

Reglerna om ackumulerad inkomst kan tillämpas på kapitalinkomst som till mer än 50 000 SEK redovisas som inkomst av tjänst om statlig skatt betalas på tjänsteinkomsterna och om inkomsterna intjänats under flera tidigare år (max 10 år). Begäran om skatteberäkning enligt reglerna för ackumulerad inkomst görs under "Övriga upplysningar" i inkomstdeklaration 1.

En delägares skatt på den under inkomst av tjänst deklarerade utdelningen eller kapitalvinsten skall beräknas enligt den skattesats som skulle ha gällt om inkomsten tillfallit den i familjen som varit verksam i företaget i betydande omfattning och har den högsta beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Kapitalavkastning på kvalificerade delägarrätter


Kapitalavkastning på kvalificerade delägarrätter som inte är kvalificerade aktier såsom optioner, konvertibla skuldebrev och vinstandelsbevis skall deklareras på blankett K10A.

Kapitalavkastning på kvalificerade delägarrätter som är inom utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget kapital till 2/3 och kapitalavkastning på kvalificerade delägarrätter som överstiger utdelningsutrymmet beskattas i sin helhet i inkomstslaget tjänst.

Utdelningsutrymmet (gränsbeloppet) för kvalificerade delägarrätter beräknas som omkostnadsbeloppet för delägarrätterna multiplicerat med (statslåneräntan den 30 november året före inkomståret+1 %) plus sparat utdelningsutrymme multiplicerat med (1+statslåneräntan den 30 november året före inkomståret+1 %).

Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften för delägarrätterna och detta omkostnadsbelopp får inte omräknas enligt indexregeln eller kapitalunderlagsregeln.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/10

Kontakta bokforingstips.se