Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera investeraravdrag | Inkomstdeklaration

Den som begär att få göra ett investeraravdrag eller den som återför tidigare medgett investeraravdrag ska lämna blankett K11 som bilaga till inkomstdeklaration 1.

Du kan ha rätt till investeraravdrag om du har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Du får göra avdraget i inkomstslaget kapital för det år då du betalar andelarna. Om villkoren att företaget ska ha ett visst minsta löneunderlag och att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska bedriva rörelse uppfylls först året efter betalningsåret så gör du istället avdraget det året.

Om alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda så kan du få avdrag på upp till hälften av din investering. Underlaget för investeraravdrag får maximalt vara 20 000 000 kronor för ett och samma företag under ett kalenderår och du kan maximalt få avdrag med 650 000 kronor per år (år 2018/2019).


Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstående) äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar andelar i. Det gäller om du har ägt andelar i företaget någon gång under perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum då du förvärvar andelarna. Det gäller oavsett om du äger/ägde andelarna direkt eller indirekt och det gäller även om du äger/ägde andelar i ett annat företag inom samma koncern.

Investerarens villkor för att få göra investeraravdraget (år 2020/2021)
+ Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
+ Du ska ha betalat andelarna kontant.
+ Du ska ha förvärvat andelarna vid bildandet av företaget, vid en nyemission eller från en juridisk person och avse ett företag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet.
+ Andelar i en ekonomisk förening ska du ha förvärvat genom tillskott i form av medlemsinsats eller förlagsinsats.
+ Andelarna ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång.


Villkor för företaget (år 2020/2021)
+ Företaget ska vara ett svensk aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller utländska bolag som motsvarar svenska aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar och som har ett fast driftställe i Sverige. Detta under förutsättning att det utländska bolaget hör hemma i en stat inom EES eller i en stat där Sverige har ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte. Vissa undantag finns, t.ex. investmentföretag och kooperativa föreningar.
+ Företaget måste vara av mindre storlek, vilket innebär att:
- medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50
- företagets nettoomsättning eller balansomslutning uppgår till högst 80 miljoner kronor under betalningsåret
- företagets andelar eller röster får inte ägas direkt eller indirekt med 25 procent eller mer av ett offentligt organ
- företagets andelar får inte vara upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES.
+ Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse vid utgången av betalningsåret eller vid utgången av det beskattningsår som kommer närmast efter betalningsåret. Avdrag får inte göras vid förvärv av andelar i företag som är verksamma inom varvs-, kol-, eller stålindustrin.
+ Företaget måste ha ett löneunderlag under betalningsåret eller följande beskattningsår som uppgår till minst 300 000 kronor.
+ Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
+ I det fall du eller närstående fått en eller flera värdeöverföringar från företaget eller annat företag inom koncernen kan du i vissa fall inte få investeraravdrag. Detta gäller värdeöverföringar under betalningsåret eller något av de två beskattningsåren närmast före betalningsåret som överstiger ett jämförelsebelopp. Jämförelsebeloppet är din andel av kapitalet vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då du eller någon närstående får värdeöverföringen.
+ Företaget får inte under betalningsåret eller under de två närmast föregående åren ha gjort vissa särskilt definierade förvärv, vilket exempelvis kan vara förvärv av verksamhet eller andelar från dig.


Andelar som förvärvas efter den 31 juli 2020 får inte vara upptagna till handel på MTF-plattform eller motsvarande handelsplats utanför EES för att investeraravdrag ska kunna medges. I det fall andelar förvärvas i företag som varit verksamt på en marknad i sju år eller mer medges inte heller avdrag. Det har även införts nya regler om när ett företag anses vara i ekonomiska svårigheter.

Underskott av kapital
Om ett investeraravdrag medför ett underskott i inkomstslaget kapital som du får dra av i form av en skattereduktion, ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som motsvarar avdragsbeloppet oavsett underskottets storlek.

Återföring av investeraravdrag
Du måste återföra avdraget om du under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelarna, du (eller någon närstående) under något av de fem närmaste åren efter betalningsåret tar emot en värdeöverföring från företaget överstigande jämförelsebeloppet (Jämförelsebeloppet = din andel av kapitalet vid tidpunkten för värdeöverföringen multiplicerat med företagets redovisade resultat för beskattningsåret närmast före det kalenderår då du eller någon närstående får värdeöverföringen.) eller om företaget under de två åren närmast efter betalningsåret genomför vissa interna förvärv.


Du ska även återföra avdraget om du upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna. Du har då möjlighet att begära anstånd med betalningen av skatten. Skulle det efter utgången av den ovan nämnda femårsperioden visa sig att du inte har avyttrat andelarna och att det inte heller finns någon annan grund för återföring, kan du begära omprövning av beslutet om återföring.

Återföring av investeraravdrag ska vid tillämpningen av de så kallade kvittningsreglerna behandlas som en skattepliktig kapitalvinst på en delägarrätt.

I det fall du har såväl andelar som du har fått investeraravdrag för och andra andelar i företaget ska en avyttring av andelar i företaget alltid behandlas som om avyttringen avsåg de andelar som du fått investeraravdrag för. Om du fått flera investeraravdrag för andelarna i företaget, ska avdragen återföras i den ordning som du fått investeraravdragen.


Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/12/16

Kontakta bokforingstips.se