Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera privatperson och dödsbon | Inkomstdeklaration

Privatpersoner (fysiska personer) och dödsbon skall deklarera för sin inkomst på inkomstdeklaration 1 (INK 1). På inkomstdeklaration 1 skall inkomst av tjänst, inkomst av kapital, inkomst av näringsverksamhet, underlag för kommunal fastighetsavgift, underlag för statlig fastighetsskatt och underlag för avkastningsskatt anges.

Fysiska personer och dödsbon betalar statlig och kommunal inkomstskatt. Juridiska personer, utom handelsbolag och dödsbon, betalar endast statlig inkomstskatt. Skatteregler för fysiska personer och dödsbon finns i inkomstskattelagen (1999:1229).

På inkomstdeklaration 1 är uppgift om inkomst av tjänst redan förtryckt då arbetsgivaren regelbundet lämnar arbetsgivardeklaration (AGI) till Skatteverket på utbetald lön, kostnadsersättningar, förmåner och betald preliminär skatt för alla sina anställda.


Uppgifter om ränteinkomster, utdelningar, kapitalvinster på fonder och ränteutgifter är också förtryckta på inkomstdeklaration 1 då bankerna lämnar kontrolluppgifter avseende dessa inkomster och utgifter till Skatteverket. Inkomstuppgifter som är förtryckta på inkomstdeklaration 1 bör kontrolleras för felaktigheter och övriga inkomstuppgifter måste den skattskyldige privatpersonen själv fylla i.

I inkomstdeklaration 1 anges summerade belopp och i de flesta fall krävs specificerade uppgifter från separata deklarationsblanketter som visar specificerade poster för summerade belopp. Exempelvis så krävs separata deklarationsblanketter för att deklarera aktieförsäljningar, optionsförsäljningar, försäljning av småhus, resultat i enskild firma och delägarens resultatandel i handelsbolag.

Deklarationsskyldiga måste ha underlag (räkenskaper, avräkningsnotor m.m.) för sin deklaration, detta för att kunna upprätta deklarationen på ett riktigt sätt och på grund av att Skatteverket skall kunna kontrollera deklarationen i efterhand. Underlag för inkomstdeklarationen måste sparas i sex (6) år efter det kalenderår som underlaget avser.


Deklarationen avseende ett inkomstår skall lämnas in till Skatteverket i maj under det efterföljande kalenderåret (taxeringsåret). Taxeringsåret är det kalenderdår då deklarationen skall lämnas in och inkomståret är det kalenderår då inkomsterna har uppstått. Den inkomstdeklaration som lämnas in år 2021 avser inkomster och utgifter som har uppstått under år 2020.

Inkomst av tjänst


Den inkomst av tjänst såsom lön, pension, förmåner och andra inkomster som skall uppges i inkomstdeklarationen skall avse den ersättning som har betalats till den skattskyldige och de förmåner som har kunnat disponeras av den skatteskyldige. När det gäller inkomst av tjänst tillämpas alltså kontantprincipen, denna princip innebär att den betalda ersättningen beskattas och inte den intjänade ersättningen. Den skattskyldige kan i inkomstslaget tjänst göra avdrag för utgifter som den skattskyldige har betalat under inkomståret.


Lön, förmåner, sjukpenning m.m.
Här anges bruttosumman före avdrag avseende kontant lön, skattepliktiga förmåner, traktamenten utöver schablon och bilersättning utöver schablon, ersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, semesterersättning från semesterkassa samt ersättning från Försäkringskassan och A-kassan. Om pensionsgrundande arbetsskadelivränta har betalats ut ingår också den i detta belopp.

Med bruttosumma före avdrag menas inkomst före avdrag avseende preliminär skatt, intresseavdrag, avdrag för ersättning till arbetsgivaren för bilförmån och liknande. Det belopp som anges här har rapporterats in till Skatteverket via arbetsgivardeklarationer (AGI).

Ej skattepliktiga inkomster såsom stipendium eller försvarets familjebidrag och skattefria förmåner skall inte anges.


Lön och förmåner vid utlandsarbete skall också uppges om inkomsten är skattepliktig i Sverige. Lön och förmåner vid utlandsarbete som varar längre än sex månader och som beskattas i arbetslandet enligt landets lagstiftning eller enligt skatteavtal behöver inte anges. Lön och förmåner vid utlandsarbete som har varat minst ett år i samma land kan vara skattefritt i Sverige även om inkomsten inte har beskattats i arbetslandet p.g.a. lagstiftning eller administrativ praxis i det landet.

Skattepliktiga förmåner (alla förmåner som inte är skattefria) skall beskattas och underlaget för beskattning utgörs av förmånsvärdet. Förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner utgörs av marknadsvärdet för förmånen inklusive moms, förutom när det gäller förmåner som värderas enligt schabloner såsom kostförmån och bilförmån med mera. Förmånsvärdet skall sättas ned med det belopp som den skattskyldige betalat kontant eller betalat genom nettolöneavdrag. Arbetsgivaren anger förmånsvärdet för den anställdes alla skattepliktiga förmåner i arbetsgivardeklarationer (AGI) och förmånsvärdet är därför förtryckt i inkomstdeklaration 1. Om de förtryckta uppgifterna avseende totalt förmånsvärde stämmer så behöver den skattskyldige inte göra några justeringar, förutom när det gäller bostadsförmån som vanligtvis värderas enligt schablon av arbetsgivaren men som skall värderas till marknadsvärde (hyrespriset på orten) i inkomstdeklarationen.


Kostnadsersättningar
Kostnadsersättningar är ersättningar från arbetsgivaren som utbetalas för att kompensera den anställde för de kostnader som den anställde har haft privat avseende sitt tjänsteutövande hos arbetsgivaren. Kostnadsersättningar är i normalfallet skattepliktiga men ingår inte i den pensionsgrundande inkomsten, kostnadsersättningar särredovisas från lön, förmåner, sjukpenning med mera i inkomstdeklaration 1. Exempel på kostnadsersättningar är ersättningar för telefon, hyra och dator. Den skattskyldige får göra avdrag i inkomstdeklarationen för privata utgifter som den skattskyldige har haft i tjänsten.

Skattefria kostnadsersättningar enligt schablonbelopp som arbetsgivaren har betalat ut och markerat med ett kryss i arbetsgivardeklarationen (AGI) behöver inte tas upp, exempelvis milersättning vid tjänstekörning med privat bil eller skattefria traktamenten. Om den skattskyldige fått skattefria kostnadsersättningar som inte anges i inkomstdeklarationen så får den skattskyldige inte heller göra avdrag för motsvarande privata utgifter i inkomstdeklarationen.


Allmän pension och tjänstepension m.m.
Allmän pension i form av ålderspension (inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension), tjänstepension och den skattepliktiga delen av barnpension skall tas upp som skattepliktig inkomst i inkomstdeklaration 1. Bruttobeloppet för allmän pension och tjänstepension är förtryckt på inkomstdeklaration 1 men behöver kontrolleras för fel.

Bostadsbidrag till barnfamiljer, bostadstillägg för pensionärer och handikappade, handikappersättning och särskilt pensionstillägg till ålderspension utgör skattefri ersättning och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Barnpension är delvis skattefri och det är endast den skattepliktiga delen som tas upp i inkomstdeklaration 1.

Privat pension och livränta
Ersättning som betalas ut från pensionsförsäkring och privat pensionskonto utgör skattepliktig inkomst som skall uppges i inkomstdeklaration 1. Livränta som betalas ut vid sjukdom eller olycksfall beskattas i vissa fall till reducerade belopp beroende på mottagarens ålder och det är endast den skattepliktiga ersättningen som skall anges.


Ersättning från ansvarighetsförsäkring eller skadeståndsförsäkring är skattepliktig när den avser förlorad inkomst av skattepliktig natur eller utgår i form av livränta. Livränta vid personskada skall beskattas enligt speciella regler och den skattepliktiga delen skall tas upp som inkomst i deklarationen. Avgångsbidrag (AGB), avgångsersättning (AGE), avgångsvederlag och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgör skattepliktig ersättning och skall uppges i inkomstdeklaration 1.

Om du har fått periodiskt understöd eller därmed jämförbar periodisk utbetalning så skall beloppet tas upp om givaren har fått avdrag för beloppet.

Andra inkomster som inte är pensionsgrundande
Här anges andra skattepliktiga inkomster av tjänst som inte är pensionsgrundande. För dessa ersättningar betalas inte sociala avgifter, särskild löneskatt eller allmän pensionsavgift. Dessa ersättningar kan exempelvis vara utbetalningar från vinstandelsstiftelse, vissa ersättningar till idrottsmän eller lön och förmåner om du tillhör ett annat lands socialförsäkring enligt A1-/E101- eller utsändningsintyg.


Underhållsbidrag och underhållsstöd skall inte tas upp varken i barnets eller vårdnadshavarens deklaration då detta utgör skattefri ersättning.

Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för
Här skall du ta upp inkomst av tjänst som du själv skall betala egenavgifter eller särskild löneskatt på enligt T1-blanketter och inkomst av hobbyverksamhet enligt T2-blanketter. Vinst från en hobbyverksamhet skall beskattas i inkomstslaget tjänst men underskott från en hobbyverksamhet behöver inte deklareras i inkomstdeklaration 1. En hobbyverksamhet är en verksamhet som bedrivs varaktigt och självständigt utan vinstsyfte.

Varje enskild hobbyverksamhet skall deklareras separat på egen blankett T2 och summan av vinsterna efter avdrag för egenavgifter för alla enskilda hobbyverksamheter förs in vid den här punkten i inkomstdeklaration 1. Förluster för enskilda hobbyverksamheter får inte kvittas mot vinster i andra enskilda hobbyverksamheter och inte heller mot annan inkomst. Underskott för enskilda hobbyverksamheter får dock sparas i fem år och kvittas mot framtida vinster i samma enskilda hobbyverksamhet.


På blankett T2 deklareras inkomster och utgifter enligt kontantprincipen för varje enskild hobbyverksamhet och det är därmed endast inbetalda inkomster och utbetalda utgifter som tas upp i deklarationen för en hobbyverksamhet. Utgifter för större investeringar (> halvt prisbasbelopp) med en ekonomisk livslängd som överstiger 3 år får dock inte dras direkt utan för dessa skall förslitningsavdrag göras med 10-20 % per år.

Inkomst vid försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som den skattskyldige själv plockat är skattefri om den sammanlagda inkomsten under inkomståret inte överstiger 12 500 kr (år 2019/2020), skattefri ersättning skall inte tas upp till beskattning.

Hobbyverksamhet med momspliktig försäljning skall registreras för moms, momsdeklarationen görs på en särskild mervärdesskattedeklaration.


Inkomst enligt bilaga K10, K10A eller K13
Äger du kvalificerade aktier eller andelar i ett fåmansföretag ska du lämna bilaga K10. För andra kvalificerade delägarrätter än aktier och andelar lämnar du bilaga K10A. Om det förekommer inkomst på blanketterna K10, K10A eller K13 som skall beskattas i inkomstslaget tjänst så skall denna inkomst anges här. Detta kan vara fallet om utbetald utdelning från ett fåmansföretag överstiger gränsbeloppet för den inkomst som kan tas upp i inkomstslaget kapital.

Den inkomst som skall anges här kan avse utdelning på andelar, vinst vid försäljning av andelar och återföring av uppskovsbelopp vid andelsbyte. Den inkomst som anges här är den inkomst som överstiger gränsbeloppet enligt blankett K10, K10A eller K13. Inkomst som understiger gränsbeloppet deklareras som inkomst av kapital.


Avdrag i inkomstslaget tjänst


En privatperson får inte göra avdrag för utgifter som avser privata levnadsomkostnader, lämnade gåvor eller premier till privata försäkringar. Avdrag för lämnade gåvor medges i viss mån efter den 1 juli år 2019. En privatperson får göra avdrag för privata utgifter som denne haft i tjänsten under förutsättning att dessa utgifter krävs för att arbetet skall kunna utföras. En privatperson får inte göra avdrag för privata utgifter för vilka arbetsgivaren utbetalat skattefri kostnadsersättning som inte redovisas i inkomstdeklaration 1. Privata utgifter i tjänsten som har ersatts med skattepliktiga kostnadsersättningar eller som inte har ersatts alls av arbetsgivaren får dras av som avdrag i inkomstslaget tjänst. Avgift till arbetslöshetskassa och fackföreningsavgift får inte dras av alls i deklarationen.


Resor till och från arbetet
Den skattskyldige kan få avdrag för utgifter som denne haft avseende resor mellan bostaden och arbetet. Du anger hela beloppet för dina utgifter i den här rutan, Skatteverket drar av ett schablonbelopp 11 000 kr (år 2019/2020) från ditt angivna belopp.

Utgifter avseende allmänna transportmedel får dras av om avståndet mellan bostad och arbetsplats är minst 2 km, avdrag medges för två resor per dag enligt det allra billigaste färdsättet.

Utgifter för resor till och från arbetet med bil eller motorcykel medges om avståndet mellan bostad och arbetsplats är minst 5 km och om tidsvinsten per dag är minst 2 timmar jämfört med allmänna transportmedel, avdrag medges med 18,5 kr/mil (år 2019/2020) när privat bil används och med 6,5 kr/mil (år 2019/2020) när förmånsbil som drivs med diesel används eller med 9,5 kr/mil (år 2019/2020) när förmånsbil som drivs med andra drivmedel används. Saknas allmänna transportmedel är avståndskravet endast 2 km och om bilen används för tjänstekörning i mer än 60 dagar eller 300 mil per år så medges avdrag för utgifter avseende resor till och från arbetet.


För motorcykel och mopedbil medges avdrag med 9 kr/mil (år 2019/2020), för moped medges avdrag med 4,5 kr/mil (år 2019/2020) och för cykel medges avdrag med 250 kr per år (år 2019/2020). Utgifter för väg-, bro-, färjeavgift och trängselskatt vid resor mellan bostad och arbetsplats får också dras av.

Tjänsteresor
En privatperson får göra avdrag för utgifter vid tjänsteresor, detta gäller dock inte för utgifter som har ersatts av arbetsgivaren via skattefri kostnadsersättning enligt schablonbelopp. Privata utgifter för tjänsteresor som ersatts av arbetsgivaren och deklarerats i inkomstdeklaration 1 och privata utgifter för tjänsteresor som inte ersatts av arbetsgivaren får dras av.

Avdrag för tjänsteresor får göras avseende resekostnader, parkeringsavgifter (ej felparkeringsavgifter) och ökade levnadsomkostnader (traktamente). Vid tjänsteresor med egen bil får avdrag göras med 18,5 kr/mil (år 2019/2020), vid tjänsteresor med förmånsbil som drivs med diesel får avdrag göras med 6,5 kr/mil (år 2019/2020) och vid tjänsteresor med förmånsbil som drivs med annat drivmedel får avdrag göras med 9,5 kr/mil (år 2019/2020). Kostnader för allmänna transportmedel, hyrbil och taxi vid tjänsteresor får dras av i sin helhet.


Om en tjänsteresa är förenad med övernattning och har ett resmål som ligger mer än 5 mil från arbetsorten och bostaden får avdrag göras med schablonbelopp för boende, måltider och småutgifter. För en heldag får avdrag göras med ett normalbelopp (240 kr i Sverige år 2020) och för en halvdag får avdrag göras med ett halvt normalbelopp (120 kr i Sverige år 2020) avseende måltider och småutgifter. För boende får ett avdrag göras motsvarande ett halvt normalbelopp (120 kr i Sverige år 2020). Om resan påbörjas efter klockan 12 eller avslutas innan klockan 19 så räknas denna dag som en halv dag. En hel dag är en resdag som påbörjas innan klockan 12 eller som avslutas efter klockan 19 och alla mellanliggande dagar.

Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor
En privatperson som har tillfälligt arbete på annan ort kan få avdrag för ökade levnadsomkostnader på grund av detta. Ersättning som betalas av arbetsgivaren för att kompensera arbetstagaren för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete på annan ort behandlas som vanlig lön.


Skattemässigt avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete på annan ort förutsätter att arbetet avser en kortare tid (cirka 2 år), eller att arbetet är tidsbegränsat då det avser ett visst projekt, eller att arbete sker på många olika orter eller att det av annan anledning inte är skäligt att flytta till arbetsorten.

Ytterligare krav för skattemässigt avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort är att övernattning sker på arbetsorten och att arbetsorten ligger mer än 50 km från bostadsorten.

Avdrag medges för måltider och småutgifter med den faktiska merkostnaden eller ett halvt normalbelopp (120 kr i Sverige år 2020) per dag under den första månaden, därefter medges inget avdrag. Avdrag medges för verklig boendekostnad på bostadsorten eller med ett halvt normalbelopp per natt.


Vid dubbel bosättning när boende finns på arbetsorten och bostadsorten vilka ligger mer än 50 km ifrån varandra får avdrag göras för verklig boendekostnad på arbetsorten under maximalt 2 år, för gifta och sambor är tidsgränsen 5 år.

Vid tillfälligt arbete eller dubbel bosättning på arbetsort som ligger mer än 50 km från bostadsorten får avdrag göras för en hemresa per vecka enligt det billigaste färdsättet, om inga allmänna transporter finns får avdrag göras enligt skattemässiga schabloner för egen bil eller förmånsbil.

Övriga utgifter
Utgifter som krävs för inkomsternas förvärvande men som inte passar in under kategorierna "resor till och från arbetet", "tjänsteresor" och "tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor" får också dras av som övriga utgifter i inkomstdeklarationen om de blivit betalade under inkomståret. Du anger hela beloppet för dina avdrag vid den här punkten, Skatteverket drar automatiskt bort ett schablonbelopp (5 000 år 2020). Den skattskyldige måste spara underlag avseende gjorda avdrag i sex år efter inkomstårets utgång, detta för att kunna bevisa utgifterna och för att Skatteverket skall kunna kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter. Här nedan anges exempel på utgifter som får dras av i inkomstdeklaration 1 som "övriga utgifter":


- Utgifter för arbetslösa
- Utgifter för särskilt arbetsrum
- Facklitteratur
- Utgifter för inkomster inom idrotten
- Skyddsutrustning och skyddskläder
- Utgifter för telefoni
- Utbildning vid personalavveckling
- Verktyg och instrument
- Utgifter för vård i familjehem

Allmänna avdrag


Allmänna avdrag är avdrag från inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet som en privatperson får göra i inkomstdeklaration 1 avseende den tid då denna person varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige. Avdrag får under vissa förutsättningar göras avseende premier för pensionsförsäkringar, inbetalningar till pensionssparkonto, periodiskt understöd och sociala avgifter. Allmänna avdrag medges även för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet (max 5 år) och för underskott som avser konstnärlig verksamhet, som huvudregel gäller dock att underskott av näringsverksamhet förs över till nästa år.


Pensionssparande m.m.
Avdrag för pensionssparande får göras avseende premier till en pensionsförsäkring och inbetalningar till ett pensionssparkonto under förutsättning att den skattskyldige äger försäkringen och/eller pensionssparkontot. Till den del som den skattskyldige har inkomst av tjänst skall avdraget göras vid den här punkten som ett allmänt avdrag och till den del som den skattskyldige har inkomst av aktiv näringsverksamhet skall avdraget göras i näringsverksamheten.

Avdraget för pensionssparande får aldrig överstiga summan av inkomst av tjänst och inkomst av aktiv näringsverksamhet under inkomståret eller året före inkomståret beroende på i vilket år inkomsten var som högst. Allmänt avdrag för pensionssparande får inte orsaka ett underskott vid taxeringen men outnyttjade avdrag för pensionssparande kan sparas och utnyttjas under det sex följande åren.


En privatperson som uteslutande har inkomst av tjänst och pensionsrätt i anställningen får inte göra något avdrag under inkomstår 2020. En privatperson med endast inkomst av tjänst och som saknar pensionsrätt i anställningen (endast har allmän pension) får under inkomståret 2020 göra avdrag för pensionssparande med 35 % av anställningsinkomsten upp till ett belopp som maximalt motsvarar 10 prisbasbelopp.

En privatperson med inkomst av aktiv näringsverksamhet har under inkomståret 2020 rätt att göra avdrag med 35 procent av näringsinkomsten, beräknad före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på sådant sparande och före avsättning för egenavgifter och liknande. Avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp.

En privatperson får normalt inte avdrag för lämnat periodiskt understöd men det finns vissa undantag där avdrag medges. En privatperson får inte avdrag för periodiskt understöd till person som tillhör samma hushåll, till person under 18 år eller till person som inte avslutat sin utbildning, om inte understödet utgjort skadestånd.


En privatperson får göra avdrag för debiterade egenavgifter (egenavgifter enligt socialavgiftslagen, särskild löneskatt och allmän löneavgift) som avser inkomst av näringsverksamhet eller tjänst i det inkomstslag som avgiften tillhör. Om avdrag inte kan ske i något av inkomstslagen medges allmänt avdrag.

Allmänt avdrag får göras för socialförsäkringsavgifter i annat land enligt EU:s regler om social trygghet eller den nordiska konventionen om social trygghet om den avgiftsgrundande inkomsten beskattas i Sverige.

Skattereduktioner


När du köper rot-/rutarbete får du en preliminär skattereduktion direkt på fakturan genom att du bara betalar halva arbetskostnaden. Du kan maximalt få 50 000 kr i preliminär skattereduktion.

Du kan inte få mer i rot-/rutavdrag än vad du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag och övriga skattereduktioner är gjorda. Skattereduktionen för rot-/rut arbete kan inte räknas av mot allmän pensionsavgift, kyrkoavgift och begravningsavgift. Om din slutliga skatt inte räcker till för att få rot-/rutavdrag med hela det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion, ska du betala tillbaka den delen som du har fått för mycket.


Är ni flera personer som har köpt rot-/rutarbeten är det i vissa fall möjligt att omfördela skattereduktion till någon annan i samma hushåll. Gäller skattereduktionen rotarbete måste den som tar emot skattereduktionen, förutom att tillhöra samma hushåll, äga bostaden där arbetet har utförts. Kryssa i rutan under Övriga upplysningar om ni begär omfördelning. Tänk på att ni aldrig kan få högre rot-/rutavdrag än 50 000 kr per person.

Om du har fått för mycket preliminär skattereduktion måste du alltid betala tillbaka den delen till Skatteverket, även om du gör en omfördelning. Den andra personen kommer att få en skatteminskning med det belopp som han eller hon kan utnyttja av den omfördelade skattereduktionen.

När du ger en gåva till en godkänd gåvomottagare kan du få skattereduktion för detta efter den 1 juli år 2019. En lista med organisationer som är godkända gåvomottagare finns på www.skatteverket.se/gavomottagare. Det ska vara en penninggåva som uppgår till minst 200 kr vid ett och samma gåvotillfälle och du måste skänka minst 2 000 kr till olika organisationer under ett år.


Inkomster av kapital


Inkomst av kapital är löpande avkastning, kapitalvinster, kapitalförluster och annan inkomst från egendom som inte tillhör näringsverksamhet. Inkomst av kapital är exempelvis ränta, utdelning, ersättning vid uthyrning av privatbostad och vinst vid försäljning av aktier, fastighet, bostadsrätt och optioner. Avkastning och realisationsresultat från egendom som tillhör näringsverksamhet skall deklareras i inkomstslaget näringsverksamhet.

Vid beskattning avseende inkomst av kapital tillämpas kontantprincipen, det här innebär att endast avkastning som kunnat disponeras (realiserade kapitalvinster och kapitalförluster) under inkomståret skall tas med i deklarationen.

Summan av skattepliktiga kapitalinkomster och kapitalutgifter som deklareras på särskilda deklarationsbilagor (K-blanketter) förs in vid respektive ruta som inkomst av kapital i inkomstdeklaration 1, skattesatsen på kapitalinkomster är normalt 30 % (inkomstår 2020). Kapitalutgifter (Avdrag av kapital) kvittas mot kapitalinkomster (Inkomster av kapital). Om det uppkommer ett underskott avseende någon post inom inkomst av kapital så är viss del av underskottet avdragsgillt mot andra inkomster, förlust på aktier dras av till 70 %, ränteutgifter dras av till 100 %, förluster på räntefonder dras av till 100 %, förlust på privatbostad dras av till 50 % och förlust på näringsfastighet dras av till 63 %. Underskott kan inte sparas till senare år.


Skattereduktionen avseende ett totalt underskott i inkomstslaget kapital är 30 %. Skattereduktion kan endast ske mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt.

Schablonintäkter
Du som har fondandelar, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas av din bank eller ditt fondbolag, för bostadsuppskov beräknas den av Skatteverket. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration.

Ränteinkomster, utdelningar m.m.
Här redovisas ränteinkomster på bankkonton och utdelning på aktier och andelar enligt kontrolluppgift. Skattepliktiga ränteinkomster, utdelningar och vinster på obligationer som inte är förtryckta måste anges av den skattskyldige själv.

Ränta på obligationer, riksobligationer, kapitalmarknadsreverser, konvertibler, vinstandelsbevis m.fl. skall tas upp när den kunnat disponeras av den skattskyldige. Ränta på skattesparkonto, allemanssparkonto och konto för ungdomsbosparande är skattepliktig och skall tas upp som kapitalinkomst.


Upplupen ränta (räntekompensation) som en köpare av en obligation betalat till en säljare av en obligation skall tas upp som ränteinkomst av säljaren. Köparen får avdrag för betald upplupen ränta till säljaren när obligationsräntan tas upp till beskattning eller när obligationen säljs beroende på vilket som inträffar först.

Nollkupongobligationer, bankcertifikat och statsskuldväxlar är diskonteringspapper vilka inte ger någon löpande ränta. Ränteinkomsten för ett diskonteringspapper tas upp vid försäljning eller inlösen och deklareras på deklarationsbilagan K4, ränteinkomsten utgörs av skillnaden mellan erhållet belopp och anskaffningsvärdet för diskonteringsinstrumentet.

Statligt räntebidrag för bostad ska beskattas som ränta. Egendomslivränta, dvs. livränta som betalas ut i samband med försäljning av fast eller lös egendom, beskattas som inkomst av kapital om försäljningen skett den 1 juli 1984 eller senare. Ränta på restituerade skatte- eller avgiftsbelopp som avser tiden efter den 1 januari 1987 samt ränteinkomster på skattekontot är skattefria och skall inte deklareras alls.


Delägare i en icke skattskyldig samfällighet, ska i den egna deklarationen, ta upp sin andel av samfällighetens kapitalinkomst till den del den överstiger 600 kr (år 2020).

Utdelning på aktier, andelar i fonder och ekonomiska föreningar utgör skattepliktig kapitalinkomst. Utskiftade medel från ideella eller ekonomiska föreningar skall beskattas som utdelning. Utdelning i annat än pengar tas upp till det marknadsvärde som gällde vid den tidpunkt då utdelningen erhölls.

Utdelning på kvalificerade aktier och andelar måste deklareras på deklarationsbilagan K10 och skattesatsen på utdelning understigande gränsbeloppet är 20 %. Utdelning på andra ej marknadsnoterade aktier måste deklareras på blankett K12 och skattesatsen avseende dessa utdelningar är 25 %.

Inlösenrätter som säljs eller vid inlösen mellanskillnaden mellan inlösenpris och marknadsvärde skall beskattas som utdelning. Köpoptioner som erhållits av ett bolag skall beskattas som utdelning oavsett om dessa säljs och utnyttjas eller inte. Teckningsrätter eller fondaktierätter som erhålls vid ny- eller fondemission skall inte beskattas, vid försäljning sker beskattning på samma sätt som för aktier.


Utdelning på utländska aktier skall tas upp till sitt bruttobelopp innan avdrag för betald utländsk skatt, betald utländsk skatt får avräknas mot svensk skatt. Om avräkningen av utländsk skatt inte avräknats automatiskt får den skattskyldige göra en manuell avräkning genom att bifoga kvitto på betald utländsk skatt och ansöka om avräkning under Övriga upplysningar.

Utdelning från en juridisk person som förvaltar samfällighet är skattepliktig. Till inkomst av kapital hör även andra inkomster som kommer från egendom, exempelvis:

Lotterivinster
Uthyrning av lös egendom
Handpenning
Blankningsaffär
Skadestånd m.m.

Har du fått någon ränta som du inte fått kontrolluppgift på, t.ex. ränta från en privatperson? Den lägger du också till här. Skriv utbetalarens namn under Övriga upplysningar. För privatperson skriver du även personnummer eller adress.


Överskott vid uthyrning av privatbostad
Överskottet (inkomst minus avdrag) vid uthyrning av privatbostadsfastighet, hyreslägenhet och privatbostadsrätt skall deklareras som inkomst av kapital.

Från hyresintäkter m.m. kan avdrag göras med 40 000 kr (år 2020) för varje privatbostad, två makar som har hyrt ut en privatbostad som de äger gemensamt får göra avdrag med 20 000 kr (år 2020) vardera. Dessutom kan följande avdrag göras:

- 20 % av hyresintäkten om du har hyrt ut din privatbostadsfastighet,
- den avgift eller hyra som du har betalat till bostadsrättsföreningen eller hyresvärden om du har hyrt ut din privatbostadsrätt eller din hyreslägenhet. Du får bara göra avdrag för den avgift eller hyra som avser den uthyrda delen och bara för den tid som bostaden har varit uthyrd. Har du hyrt ut en bostadsrätt får du inte göra avdrag för den del av avgiften som är kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen. Du får däremot göra avdrag för en sådan särskild avgift som du har betalat till bostadsrättsföreningen från och med den 1 juli 2014 för andrahandsuthyrningen.


Avdragen kan inte överstiga inkomsten.

Vinst värdepapper och fondandelar m.m.
När en delägarrätt (aktier, fonder, optioner m.m.) säljs skall vinsten eller förlusten deklareras, resultatet beräknas som försäljningspris minus omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift) och transaktionsutgifter.

Alla vinster och förluster vid försäljning av svenska och utländska delägarrätter skall normalt deklareras och beskattas. Benefika transaktioner (gåva, arv, bodelning eller liknande) undantas dock från inkomstbeskattning. Vid byte av delägarrätter kan i vissa fall uppskov beviljas vilket leder till beskattning vid en senare tidpunkt.

Har man fått en aktie genom benefik transaktion övertar man överlåtarens omkostnadsbelopp. Detsamma gäller s.k. uppskovsbelopp när man fått aktier och tidigare ägare fått uppskov med beskattning av vinsten vid byte.


Avyttringen av en delägarrätt anses ha skett vid försäljningsdatum enligt kontrakt och inte vid likviddatum, om försäljningspriset inte har bestämts sker beskattning när försäljningspriset har bestämts enligt skatteregler vid försäljningstidpunkten. Med avyttring menas försäljning, byte eller liknande överlåtelse av aktie eller andra tillgångar. Avyttring anses också föreligga vid konkurs, likvidation, förfall och inlösen.

De flesta vinster beskattas fullt ut, medan förluster vanligtvis får dras av med 70 % (Skatteverket gör reduceringen). Skattesatsen för vinster på marknadsnoterade aktier är 30 %, på kvalificerade aktier och andelar är skatten 20 % och för andra ej marknadsnoterade aktier är skatten 25 %.

En förlust får endast dras av när delägarrätten är avyttrad, förluster på aktier i kapitalförsäkringar och förlust vid försäljning av en kapitalförsäkring får inte dras av.


Omkostnadsbeloppet för aktier och andelar är normalt anskaffningsutgiften. Omkostnadsbeloppet avseende aktier och andelar som förvärvats från en arbetsgivare av en anställd utgörs av erlagt belopp plus förmånsvärdet. Teckningsrätter, fondaktierätter och inlösenrätter som erhållits genom aktieinnehav anses anskaffade utan omkostnad. Om man byter ut konvertibler mot en aktie (konvertering) eller utnyttjar en företrädesrätt att teckna konvertibler sker ingen vinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet utgörs av samtliga de kostnader man har haft för förvärv av konvertibeln.

Omkostnadsbeloppet utgör det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga värdepapper, som är av samma slag och sort, oavsett hur de erhållits och när de har köpts. Man summerar de faktiska anskaffningsutgifterna vid olika köptillfällen och dividerar med antalet aktier (genomsnittsmetoden). Varje förvärv medför att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet förändras. Man måste också beakta emissioner och splittar under innehavstiden.


Den som så önskar kan i stället för faktisk anskaffningsutgift beräkna omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade aktier enligt schablonmetoden till 20 % av försäljningspriset efter avdrag för utgifter, t.ex. courtage. Schablonmetoden kan dock inte användas beträffande optioner och terminer och inte heller för fondaktierätter, inlösenrätter och teckningsrätter som förvärvats på grund av aktieinnehav.

Vinster och förluster på fonder förtrycks på deklarationsblanketten då fondbolagen lämnar kontrolluppgift till skatteverket. Omkostnadsbeloppet för en marknadsnoterad fondandel får alternativt beräknas till 20 % av inlösenpriset efter avdrag för utgifter (schablonmetoden). Om du beräknar din vinst/-förlust till ett annat belopp än det som Skatteverket har fyllt i på inkomstdeklarationen ska du redovisa din egen beräkning på blankett K4.


Vinster och förluster anges i sin helhet enligt belopp från deklarationsbilaga (K-blanketter). Skatteverket gör automatiskt reduceringar för förluster. Förluster är enligt skatteverket avdragsgilla till följande belopp:

Förlust på aktier, andelar, optioner med mera: 70 %
Ränteutgifter: 100 %
Förlust privatbostad: 50 %
Förlust näringsfastighet: 63 %
Förlust näringsbostadsrätt: 63 %

Vinst fastighet, bostadsrätt
Vinst vid försäljning av småhus och ägarlägenhet (bilaga K5) samt bostadsrätt (K6) skall deklareras som inkomst av kapital. Du skall också ta upp återfört uppskov från bilaga K2. Vinst vid försäljning av näringsfastighet (bilaga K7) och näringsbostadsrätt (K8) skall också tas upp som inkomst av kapital.

Avdrag av kapital


Ränteutgifter m.m.
Alla ränteutgifter som inte dras av i näringsverksamhet får i princip dras av som ränteutgifter även om det inte finns kapitalinkomster av den som varit bosatt i Sverige under inkomståret.


Ränta på studielån från CSN är inte avdragsgill, ränta på privatfinansierad studieskuld är däremot avdragsgill.

Ränteförmånligt lån från arbetsgivare skall beskattas som förmån avseende mellanskillnaden mellan marknadsränta och låneränta, förmånsvärdet får dras av som ränteutgift.

Ränta vid avbetalningsköp är avdragsgill, dock ej avbetalningstillägget och expeditionskostnaden. Anståndsränta, respitränta och kvarskatteavgift är inte avdragsgilla.

Som ränteutgifter behandlas även tomträttsavgäld och utgift vid återbetalning av lån i förtid (räntekompensation). Den ersättning som den som lånar aktierna (blankaren), löpande får betala för att låna aktierna, inklusive kompensation för utebliven utdelning, får dras av.

Ränteutgifter m.m. och förluster enligt K4 avsnitt C är avdragsgilla till 100 %.

Förlust värdepapper och fondandelar m.m.
Här redovisas förluster från - sålda fondandelar
- försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (bilaga K4 avsnitt A)
- förlust vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10)
- förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och
- förlust vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13).
- summa förlust från försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer (bilaga K4 avsnitt D)
- förlust vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A)
- förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt E) och
- förlust vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A/B).


Avslutas näringsverksamheten med ett underskott, se broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295).

Förlust fastighet, bostadsrätt
Här anger du förlust från försäljning av småhus och ägarlägenhet (bilaga K5) samt bostadsrätt (K6). Här deklareras också förlust från försäljning av näringsfastighet (bilaga K7) och näringsbostadsrätt (K8).

Investeraravdrag
Här lägger du till investeraravdrag (bilaga K11). Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Investeraravdraget gäller endast för fysiska personer.

Utländsk försäkring - avkastningsskatt


Det kapitalunderlag som skall tas upp till beskattning för pensionsförsäkringar utgörs av försäkringens värde vid ingången av inkomståret. Kapitalunderlaget för kapitalförsäkringar är försäkringens värde vid ingången av inkomståret, samt premieinbetalningar till försäkringen under inkomståret, men endast 50 % av de premiebelopp som betalats in under andra halvåret. Skatteunderlaget utgörs av kapitalunderlaget multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under året före inkomståret. Skatten för utländska kapitalförsäkringar är 30 % av skatteunderlaget och skatten för utländska pensionsförsäkringar är 15 % av skatteunderlaget.


Övriga upplysningar


Under Övriga upplysningar ska du kryssa i om
- du begär omfördelning av rot- eller rutavdrag
- någon kontrolluppgift saknas eller är felaktig
- du har haft inkomst från utlandet
- du begär avräkning av utländsk skatt och inte redan fått sådan avräkning.

Här finns även fritextfältet Övrigt. I detta fält fyller du bara i upplysningar som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt och som inte finns på blanketten. Du behöver alltså inte fylla i att du t.ex. har lämnat bilagor.

Du kan t.ex. fylla i följande:
- Om du har haft inkomster som inte finns med på specifikationen. Fyll i utbetalarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, belopp och avdragen skatt.
- Om du har lånat pengar av en privatperson fyller du i personens namn, personnummer, eventuell adress samt betald ränta.
- Om du begär avdrag för pensionssparande med ett annat belopp än det som Skatteverket redan fyllt i på din deklaration.
- Om du inte ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten och anledningen till det.
- Om du fått aktier eller andelar genom arv, testamente, bodelning eller gåva och tidigare ägare har uppskov med beskattning av vinst vid andelsbyte, ska du lämna uppgift om överlåtarens namn, person-/ organisationsnummer och adress.
- Om du begär en särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst.


Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/01/04

Kontakta bokforingstips.se