Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera ideell förening | Inkomstdeklaration

En ideell förening är en sammanslutning av personer med ett gemensamt ideellt ändamål som bedriver ideell verksamhet. En ideell förening som antagit stadgar och valt en styrelse är en juridisk person som kan inneha tillgångar och skulder samt teckna avtal i eget namn.

En ideell förening skall enligt huvudregeln beskattas enligt samma regler som andra juridiska personer, detta innebär att alla intäkter och kostnader skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, intäkter och kostnader skall deklareras på inkomstdeklaration 3 (INK3).

Ideella föreningar har dock en del intäkter som inte är skattepliktiga. Medlemsavgifter, bidrag och gåvor avsedda för den ideella verksamheten är inte skattepliktiga. Kostnader som avser den ideella verksamheten är inte skattemässigt avdragsgilla.

Inkomståret för en ideell förening som har brutet räkenskapsår är det år då räkenskapsåret är slut, balansdag den 31 augusti år 2019 innebär att inkomståret är 2019 och taxeringsåret 2020.

Utgångspunkten för inkomstdeklarationen utgörs av bokföringen och bokslutet, bokslutet redovisas på särskilt räkenskapsschema i inkomstdeklaration 3.

Allmännyttiga ideella föreningar beskattas endast för fastighetsintäkter och rörelseintäkter, det här innebär att exempelvis medlemsavgifter, räntor, utdelningar och kapitalvinster är skattefria. En allmännyttig ideell förening måste uppfylla ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och fullföljdskravet för att inte anses vara en vanlig ideell förening.

Ändamålskravet innebär att föreningen måste ha som huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål såsom att främja sveriges försvar, vård av barn, vetenskaplig forskning, nordiskt samarbete, idrott, religion, politik, konst och studier. Verksamhetskravet innebär att föreningens verksamhet till minst 90 % måste tillgodose allmännyttiga ändamål. Öppenhetskravet innebär att föreningen inte får vägra någon inträde eller utesluta någon som delar föreningens mål och följer dess stadgar, minimiålder och krav på musikalitet i en musikförening är dock giltiga krav. Fullföljdskravet innebär att föreningen måste använda minst 80 % av inkomsterna till den allmännyttiga verksamheten under en femårsperiod.

Skattefria intäkter i en allmännyttig ideell förening:
- löpande kapitalavkastning (t.ex. räntor och aktieutdelning) och kapitalvinster.
- inkomster från uthyrning av en fastighet där minst 75 procent av intäkterna kommer från uthyrning till en ideell organisation vars verksamhet är till nytta för allmänheten. Ni behöver inte äga fastigheten.
- inkomster från uthyrning av en fastighet som ni både äger och använder. Ni måste själva använda mer än 50 procent av ytan för verksamhet som är till nytta för allmänheten.
- rörelseintäkt med anknytning till allmännyttig verksamhet, exempelvis avgift för inträde.
- rörelseintäkt från försäljningsverksamhet med syfte att ge service till medlemmarna, exempelvis noter i musikförening.
- rörelseintäkt från verksamhet som enligt sed används som finansieringskälla, exempelvis bingolotter och fester.

Alla rörelseintäkter i en rörelseverksamhet är skattefria om rörelseverksamheten har intäkter som till mer än 75 % är skattefria, i annat fall är rörelseintäkterna i rörelseverksamheten i sin helhet skattepliktiga.

Medlemsavgifter är skattefria, anslag och bidrag från offentlig myndighet som avser skattefri verksamhet är också skattefria för en ideell förening. En ideell förening som äger en skattepliktig fastighet skall betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

En ideell förening skall betala särskild löneskatt om 24,26 % (år 2019) på pensionskostnader. Om pensioner tryggas genom kontoavsättning är beskattningsunderlaget utbetalade pensioner plus nettoavsättningen under året minus 85 % av ingående skuld på pensionskontot multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före beskattningsåret.

En ideell förening som har anställd personal skall betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminär skatt avseende de anställda. En allmännyttig förening som främjar idrottslig verksamhet och betalt ersättning till en idrottsutövare under inkomståret som understiger ett halvt prisbasbelopp behöver inte betala arbetsgivaravgift på denna ersättning.

Endast ideella föreningar som bedriver yrkesmässig verksamhet i momslagens mening är skattskyldiga för moms. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är inte heller skyldiga att deklarera och betala moms.

En ideell förenings försäljning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar till medlemmar, anställda eller utgivare är momsfri och den ideella föreningen behöver inte heller betala moms till den som framställer medlemsbladet. Försäljning av periodiska organisationstidskrifter som utkommer med mer än 4 nummer per år är momsfri, momsfriheten gäller även annonser och framställarens tjänster.

Ideella föreningar som bedriver blandad verksamhet får endast avdrag för ingående moms avseende momspliktig verksamhet. Ingående moms i icke momspliktig verksamhet bokförs som kostnad.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/11

Kontakta bokforingstips.se