Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera försäljning av bostadsrätt | Inkomstdeklaration

En fysisk person som har sålt en bostadsrätt som är en privatbostad skall deklarera försäljningen på blankett K6. Försäljningen skall deklareras det inkomstår då ett bindande köpekontrakt har träffats.

En privatbostadsrätt är en bostadsrätt som är en andel i ett privatbostadsföretag, som används som privatbostad och som ägs av fysiska personer eller dödsbon. En bostadsrätt som ägs av andra juridiska personer än dödsbon är alltid en näringsbostadsrätt.

Ett privatbostadsföretag är en svensk ekonomisk förening eller motsvarande juridisk person inom EES-området som till minst 60 % tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar, bostäderna måste ägas av föreningen.

En bostadsrätt är en privatbostad om mer än 50 % av ytan används som permanentboende eller fritidsboende av ägaren eller närstående. En privatbostadsrätt som omklassificeras till näringsbostadsrätt får klassificeras som privatbostad under ytterligare 2 år efter utgången av året för omklassificeringen, det här enligt tröghetsregeln.


Vinsten eller förlusten avseende en såld privatbostadsrätt beskattas som inkomst av kapital. Vinsten eller förlusten beräknas som försäljningspriset minus anskaffningsutgift, förbättringsutgifter, kapitaltillskott och försäljningsutgifter.

Försäljningspriset är det pris som avtalats mellan säljare och köpare, eller marknadsvärdet av den tillbytta egendomen vid byte. Särskild ersättning för utrustning som skulle ha varit byggnadstillbehör om privatbostadsföretaget ägt utrustningen skall medräknas i försäljningspriset. Ersättning för andel i en inre reparationsfond eller liknande fond ska inte räknas in i försäljningspriset. Tilläggsköpeskilling vid friköp av fastighet från bostadsrättsförening skall deklareras när den blir känd enligt de skatteregler som gällde vid försäljningstidpunkten, det är bostadsrättsföreningen som skall lämna kontrolluppgift på beloppet.


Försäljningsutgifter är mäklararvode och annan försäljningsprovision, advokatkostnader, utgift för homestaging, utgift för värdering av bostaden och andra utgifter som säljaren har haft för försäljningen. Avdrag medges inte för t.ex. städning, flyttning, trädgårdsskötsel och andra privata kostnader. Avdrag för utgifter avseende reparation och underhåll av bostaden medges inte som försäljningsutgifter utan som förbättringsutgifter.

Inköpspris m.m. inbegriper köpeskilling för bostaden, inköpsprovision och dylikt, särskild ersättning för utrustning i bostadsrätten och avgift till privatbostadsföretag i samband med köpet (upplåtelse- och inträdesavgifter).

Om bostadsrätten har förvärvats genom arv eller gåva övertar förvärvaren den tidigare ägarens inköpspris. Om bostadsrätten förvärvats genom upplåtelse från föreningen är inköpspriset lika med insatsen (grundavgiften). Behållningen på inre reparationsfond eller liknande fond skall inte räknas med i inköpspriset. För bostadsrätter som anskaffats före år 1974 får inköpspriset bestämmas till 150 % av bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet den 1 januari år 1974.


Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- eller ombyggnader och förbättrande reparationer avseende privatbostadsrätten. Förbättringsutgifter som tillsammans under ett inkomstår uppgått till mer än 5000 kr får dras av som förbättringsutgifter. Försäkringsersättning skall i de flesta fall minska ditt avdrag för förbättringsutgifter men skattereduktioner skall i de flesta fall inte påverka avdraget för förbättringsutgifter. Försäkringsersättning för skada på småhus är inte skattepliktig men skall minska ditt avdrag för förbättringsutgifter. Om försäkringsersättningen överstiger förbättringsutgifterna skall det överskjutande beloppet minska inköpspriset för bostadsrätten.

Kapitaltillskott som har lämnats till föreningen under innehavstiden får du göra avdrag för under förutsättning att de varit avsedda att användas av föreningen för amortering av lån eller för finansiering av förbättringsarbete på fastigheten. Kapitaltillskott som har skett före den 1 januari 1974 får inte räknas med.


En förlust vid en försäljning av en privatbostadsrätt är inte avdragsgill om försäljningen gjorts till underpris och säljaren inte kan visa att det inte funnits någon avsikt att göra en förmögenhetsöverföring till köparen. Om en bostadsrätt säljs till ett pris som är lägre än marknadsvärdet, och gåvoavsikt finns, blir mellanskillnaden (marknadsvärde minus pris) gåva. Om en bostadsrätt säljs till ett pris som överstiger marknadsvärdet, och gåvoavsikt finns, ska endast den del av priset som motsvarar egendomens marknadsvärde anses som försäljningspris.

Försäljning av en näringsbostadsrätt redovisas på blankett K8. En andel i ett oäkta bostadsföretag jämställs vid försäljning med en andel i en ekonomisk förening och redovisas på blankett K12.

Den som säljer en privatbostadsrätt och köper en ny bostad kan få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. För att få uppskov med beskattning av kapitalvinsten måste följande villkor vara uppfyllda (år 2020/2021):
1. Du säljer en privatbostad i Sverige eller övriga EES-området (ursprungsbostaden)
2. Den privatbostad du säljer har varit din permanentbostad
3. Du köper en ny bostad i Sverige eller övriga EES-området (ersättningsbostaden)
4. Du flyttar in i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter försäljningsåret


Inköpspriset för ersättningsbostaden består av köpeskilling, inköpsprovision, stämpelskatt och liknande utgifter. Inköpspris för småhus på lantbruk är endast den del av inköpspriset för fastigheten som hör till småhusenheten med mark. Utgifter för ny-, till- och ombyggnad får räknas med i inköpspriset om du haft utgifterna senast den 2 maj andra kalenderåret efter försäljningen av den tidigare bostaden. För fastighet som förvärvats tidigare än kalenderåret före det år ursprungsbostaden såldes får endast utgifter för ny-, till- eller ombyggnad räknas som inköpspris.

Uppskovsbeloppet måste återföras till beskattning när ersättningsbostaden säljs, återföringen tas upp på blankett K6.

Uppskovsbeloppet, eller delar av detta, måste återföras till beskattning i blankett K2 om ersättningsbostaden övergår till ny ägare, helt eller delvis, genom arv, testamente, gåva eller bodelning den 1 januari 2008 eller senare.


Återföring behöver dock inte ske om ersättningsbostad övergår till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år genom arv eller testamente eller om bostaden övergår genom bodelning med anledning av att ett samboförhållande upphör, skilsmässa eller makens eller sambons död. Dödsboet eller överlåtaren måste dock lämna uppgifter under Övriga upplysningar i inkomstdeklarationen om beteckning på den överlåtna bostaden, uppskovsbeloppets storlek samt den nya ägarens namn, adress och person-/organisationsnummer.

Frivillig återföring av uppskovsbelopp görs på blankett K2.

Den som har fått uppskov med beskattning av kapitalvinst vid försäljning av privatbostadsrätt behöver inte betala skatt på en schablonintäkt (år 2021).

Den som har fått avdrag för uppskovsbelopp och skaffat ersättningsbostad i utlandet måste årligen lämna uppgifter till Skatteverket i blankett K2.


Kapitalvinsten vid försäljning av en bostadsrätt är endast till 22/30 beskattningsbar i inkomstslaget kapital (år 2018/2019), hela vinsten skall dock anges i inkomstdeklaration 1 då Skatteverket automatiskt gör reduceringen. Kapitalförlust vid försäljning av bostadsrätt är avdragsgill till 50 % mot andra kapitalinkomster, hela förlusten skall dock anges i inkomstdeklaration 1 då Skatteverket automatiskt gör reduceringen. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet av kapital är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30 procent av 100 000 kr, dvs. 30 000 kr, plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kr (år 2018/2019).

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2020/12/16

Kontakta bokforingstips.se