Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Deklarera försäljning av andel i handelsbolag eller kommanditbolag | Inkomstdeklaration

En fysisk person eller ett dödsbo som har avyttrat en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skall deklarera för kapitalvinsten eller kapitalförlusten på blankett K15A eller K15B. En juridisk person (inklusive handelsbolag och kommanditbolag) som säljer en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skall inte lämna blankett K15A eller K15B.

En avyttring är en försäljning, ett byte, liknande överlåtelser, inlösen och upplösning av handelsbolaget eller kommanditbolaget. Överlåtelse genom arv, testamente, gåva, bodelning och liknande överlåtelser kan också räknas som avyttring om den justerade anskaffningsutgiften är negativ.

Kapitalvinsten och kapitalförlusten avseende en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag beräknas som skillnaden mellan erhållen ersättning med avdrag för utgifter avseende avyttringen minus andelens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet är andelens justerade anskaffningsutgift. Om den justerade anskaffningsutgiften är negativ skall omkostnadsbeloppet anses vara noll och den erhållna ersättning ökas med det negativa absolutbeloppet.


Justerad anskaffningsutgift är den ursprungliga anskaffningsutgiften (ersättning vid köp, tillskott vid bolagets bildande) ökad med senare tillskott till bolaget och minskad med uttag från bolaget fram till avyttringstidpunkten. Anskaffningsutgiften ska också ökas med de skattepliktiga inkomsterna och minskas med de avdragsgilla underskotten som belöpt på delägaren under innehavstiden.

En fysisk person eller ett dödsbo som avyttrat en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag till en fysisk person som är bosatt i Sverige eller till ett svenskt dödsbo skall deklarera för avyttringen på blankett K15A. En fysisk person eller ett dödsbo som avyttrat en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag till en fysisk person som är bosatt utomlands eller till en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, stiftelse m.m.) skall deklarera för avyttringen på blankett K15B.


För att deklaration skall kunna ske på blankett K15B krävs dessutom att någon av följande förutsättningarna är uppfyllda:
- verksamheten i handelsbolaget under det räkenskapsår då avyttringen sker är aktiv näringsverksamhet,
- någon närstående till överlåtaren har varit delägare i handelsbolaget och verksamheten har varit aktiv näringsverksamhet för denne under räkenskapsåret ,
- någon närstående till överlåtaren har varit anställd i handelsbolaget under räkenskapsåret, eller
- överlåtaren eller närstående under räkenskapsåret på motsvarande sätt har bedrivit näringsverksamhet som juridisk person genom handelsbolaget.

När en avyttring av en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag deklareras på blankett K15A så beskattas kapitalvinsten eller kapitalförlusten som inkomst av kapital. Kapitalvinsten respektive kapitalförlusten avseende andelarna som tagits upp på blankett K15A skall tas upp i sin helhet i inkomstslaget kapital. En kapitalförlust är endast till 70 % avdragsgill mot andra kapitalinkomster men denna reducering gör Skatteverket automatiskt. På underskott av kapital får du skattereduktion med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet av kapital är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30 procent av 100 000 kr, dvs. 30 000 kr, plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100 000 kr (år 2018/2019).


När en avyttring av en andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag deklareras på blankett K15B så beskattas kapitalvinsten eller kapitalförlusten som inkomst av näringsverksamhet. Den kapitalvinst eller kapitalförlust som framkommer på blankett K15B skall i sin helhet tas upp i blankett N3A för den fysiska person eller det dödsbo som har sålt andelen i handelsbolaget eller kommanditbolaget. Enligt en alternativregel får dock säljare och köpare dela upp resultatet mellan sig under inkomståret utifrån verksamhetstid, detta möjliggör för säljaren att deklarera kvarvarande vinst som inkomst av kapital, alternativregeln förutsätter dock att säljaren inte ha varit verksam i bolaget efter det särskilda bokslutet (överlåtelsen/tillträdet).

Om en fysisk person avyttrar en andel i ett handelsbolag eller kommanditbolag, som direkt eller indirekt äger andelar i ett aktiebolag, ska vinsten som kan hänföras till aktiebolagsandelarna tas upp i inkomstslaget tjänst om aktiebolagsandelar skulle ha varit kvalificerade om de i stället hade ägts direkt av handelsbolagsdelägaren.


Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2019/12/04

Kontakta bokforingstips.se