Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Verkligt värde och verkligtvärdemetoden

Verkligt värde är det pris till vilket en överlåtelse kan ske mellan oberoende och kunniga parter som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Det verkliga värdet sammanfaller normalt med anskaffningsvärdet vid anskaffningstillfället men det verkliga värdet kan sedan förändras med tiden och skilja sig från anskaffningsvärdet.

Enligt IFRS skall det verkliga värdet i första hand fastställas med hänvisning till en aktiv marknad och de marknadspriser som gäller på den här marknaden. Om det inte går att tillgå marknadspriser för den tillgång eller skuld som skall värderas eller om marknadspriserna inte är tillförlitliga så får värderingsmodeller användas för att uppskatta det verkliga värdet.

Den vanligaste värderingsmodellen för att uppskatta verkligt värde är nuvärdemetoden som innebär att framtida kassaflöden diskonteras till nuvärde med hjälp av en diskonteringsränta. Enligt IFRS skall diskonteringsräntan utgöras av den riskfria räntan (tidsvärdet av pengar) plus en riskpremie i procent som motsvarar den risk som finns i den värderade tillgången eller skulden. Diskonteringsräntan skall alltid vara före skatt då kassaflödena anges före skatt och kan vara nominell eller real beroende på om kassaflödena är nominella eller reala.


En redovisningsenhet som tillämpar verkligtvärdemetoden för värdering till verkligt värde måste upplysa om den värderingsmetod som har tillämpats och de antaganden som ligger till grund för uppskattningen av det verkliga värdet.

Verkligtvärdemetoden får enligt IFRS tillämpas för förvaltningsfastigheter och skall enligt IFRS tillämpas för finansiella tillgångar. När verkligtvärdemetoden tillämpas så skall värdeförändringen normalt redovisas som en intäkt eller kostnad i resultaträkningen. Om en redovisningsenhet väljer att värdera en tillgång eller skuld till verkligt värde så måste alla tillgångar och skulder av samma slag också värderas till verkligt värde.

Exempel: värdering till verkligt värde (förvaltningsfastighet)
Ett företag har en förvaltningsfastighet som anskaffades 6 månader tidigare för 1 MSEK. Vid bokslutet har förvaltningsfastigheten värderats till verkligt värde med hjälp av nuvärdemetoden till 1,2 MSEK. En uppvärdering om 200 000 SEK bokförs under bokslutsarbetet enligt nedan.


Konto Benämning Debet Kredit
1167 Ack. uppskrivningar förvaltningsfastigheter 200 000
8291 Orealiserade värdef. anläggningstillgångar 200 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-12

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se