Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra varulager och varor i lager (bokföring med exempel)

Ett varulager utgörs av varor som skall omsättas i en redovisningsenhets normala rörelseverksamhet som innehas utan syfte att stadigvarande brukas under en längre tid.

Vilka varor som ingår i ett varulager beror på en redovisningsenhets verksamhetsbeskrivning och syftet med innehavet av varorna. Syftet med varor som klassificeras som varulager är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten och därmed inte stadigvarande brukas i rörelseverksamheten. Värdepapper, fastigheter, djur, personbilar och maskiner kan vara varor i lager om syftet med varorna är att de skall omsättas i den normala rörelseverksamheten.

I en redovisningsenhet kan det förekomma många olika typer av varulager såsom lager av förbrukningsmaterial, lager av råvaror, lager av produkter i arbete (PIA) och lager av färdiga varor (FVL). I en återförsäljningsverksamhet kanske det enbart finns ett lager av handelsvaror medan det i ett tillverkande företag kan finnas lager av råvor, lager av produkter i arbete och lager av färdiga varor.

Ett varulager består av varor i lager som per balansdagen inte har förbrukats eller inte har sålts vidare till en extern kund som måste inventeras och värderas per balansdagen. Värdet för varor i lager som förbrukas eller säljs vidare till externa kunder omvandlas till kostnader i en redovisningsenhet då en kostnad utgör det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod.

En inventering och en värdering av ett varulager per balansdagen innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen. En inventering innebär att en redovisningsenhet räknar antalet enheter av varje enskild artikel eller produkt som finns kvar i lager och en lagervärdering innebär att post för post värdera varje artikel i lager genom att multiplicera antalet enheter i lager med lagerpriset per enhet enligt tillämpade värderingsprinciper.

Klassificering
Ett varulager klassificeras som en omsättningstillgång då varor är fysiska objekt som en redovisningsenhet avser att förbruka, bearbeta och sälja (omsätta) omgående eller inom en snar framtid.

Värdet för ett varulager redovisas normalt i kontogrupp 14, varuinköp redovisas normalt i kontogrupp 40 till 45 och lagerförändringar som uppstår vid en lagervärdering bokförs normalt i kontogrupp 49. Förbrukningsmaterial av oväsentligt värde redovisas normalt omedelbart som en kostnad i kontogrupp 54.

Den löpande redovisningen av kostnaden för varor kan redovisas enligt två olika metoder men oavsett vilken metod som tillämpas så måste en lagervärdering göras och bokföras per räkenskapsårets balansdag.

Den ena metoden för redovisning av kostnaden för varor är att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varulager i kontogrupp 14 och att varukostnaden redovisas när varan tas ut från lagret (direkt matchning). Ett uttag från varulagret redovisas genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 40 till 45 debeteras.

Den andra metoden för redovisning av kostnaden för varor är att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varuinköp i kontogrupp 40 till 45 och att matchningen mellan intäkter och kostnader sker först vid bokslut (bokslutsmatchning).

En lagerökning vid en lagervärdering bokförs genom att ett konto i kontogrupp 14 debeteras och att ett konto i kontogrupp 49 krediteras. En lagerminskning vid en lagervärdering bokförs genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 49 debeteras.

Kontogrupp 14 - Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 40 till 45 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Erkännande
Varor skall redovisas som en tillgång av varulager i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar komma att tillfalla redovisningsenheten om varorna har ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Varor i lager som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts, förbrukats eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar inköp av varor, varuleveranser, lagerförflyttningar, varuförsäljning, lagerinventeringar och lagervärderingar i ett administrationsprogram eller annat lagersystem. Avstämningar för varulager görs mellan rapporter över lagret i lagersystemet och konton för varulager i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Ett varulager skall enligt huvudprincipen värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först In Först Ut), det vägda genomsnittspriset eller en annan liknande princip.

Anskaffningsvärdet för en vara utgörs av alla utgifter för inköp, hemtagning, tillverkning och andra utgifter som krävts för att bringa varan till dess nuvarande plats och skick. Anskaffningsvärdet för förvärvade varor skall bland annat inkludera inköpspris, frakt, importavgifter och tull, avdrag skall göras för rabatter och liknande prisavdrag. Utgifter för inköp av varor i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per datumet för affärshändelsen.

I anskaffningsvärdet för egentillverkade varor inkluderas anskaffningsvärdet för förvärvade varor, direkta tillverkningskostnader och en skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader. Anskaffningsvärdet för egentillverkade varor fastställs normalt med hjälp av en självkostnadskalkyl (efterkalkyl), direkta tillverkningskostnader inkluderar exempelvis personalkostnader för produktionspersonal och indirekta tillverkningsomkostnader inkluderar exempelvis avskrivningar på maskiner och lokalhyra. Anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara får inte inkludera ränteutgifter, lagerhållningsutgifter, administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader, eller forsknings- och utvecklingsutgifter.

Nettoförsäljningsvärdet för en vara är dess försäljningspris minus utgifter som är direkt förknippade med en försäljning. FIFU-principen innebär att de sist förvärvade eller tillverkade varorna antas ligga kvar i lager och därför används det senaste inköpspriset och den senaste tillverkningskostnaden vid lagervärderingen. Det vägda genomsnittspriset innebär att anskaffningsvärdet per enhet bestäms genom att det totala inköpsvärdet under en redovisningsperiod divideras med antalet anskaffade enheter under samma redovisningsperiod.

Bokföringsnämndens allmänna råd för K1- och K2-företag tillåter att anskaffningsvärdet för varor i detaljhandelsföretag och handelsföretag beräknas till försäljningspriset exklusive mervärdesskatt med avdrag för antingen det pålägg som används i priskalkylen eller bruttovinstmarginalen för den aktuella varan eller varugruppen.

Bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag tillåter inte att värdet av eget och anställdas arbete tas med i anskaffningsvärdet för varor. I K1-företag skall anskaffningsvärdet för egentillverkade varor enbart inkludera inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat och andra utgifter endast om de sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr per leverans.

Ett företag som tillämpar bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag behöver inte ta upp ett lager som har ett sammanlagt värde om högst 5 000 kr i balansräkningen utan får redovisa ett sådant lager som en kostnad.

Moms och inkomstdeklaration
Momssatsen vid varuinköp kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % och är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Varulagret hos en momsregistrerad person värdesätts i priser exklusive moms och varulagret hos en icke momsregistrerad person värdesätts i priser inklusive moms då momsen inte är avdragsgill som ingående moms för en icke momsregistrerad person.

En redovisningsenhet måste inventera varulagret per balansdagen och värdera varulagret enligt de skattemässigt tillåtna värderingsreglerna. En inventeringslista eller ett inventeringsunderlag skall skrivas under på heder och samvete.

Varulagret skall per balansdagen skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först-In-Först-Ut) eller till 97 % (3 % inkuransavdrag) av det totala anskaffningsvärdet för varulagret. Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut behöver inte ta upp något varulager i årsbokslutet om totalvärdet understiger 5 000 SEK.

Anskaffningsvärdet för lagertillgångar som förvärvats skall inbegripa inköpspris, frakt, tull och liknande utgifter. Anskaffningsvärdet för egentillverkade lagertillgångar skall inbegripa direkta utgifter såsom utgifter för material, arbetslöner och liknande med visst tillägg för indirekta utgifter såsom lokalkostnader, avskrivningar på inventarier och liknande.

Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det verkliga försäljningsvärdet för en lagertillgång med avdrag för försäljningsutgifter. Om varulagret värderas enligt schablonregeln till 97 % av det totala anskaffningsvärdet får inte vissa lagertillgångar värderas till nettoförsäljningsvärdet utan alla lagertillgångar måste då värderas till anskaffningsvärdet.

En lagerförändring är skattepliktig respektive skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen under förutsättning att de skattemässigt tillåtna värderingsprinciperna tillämpas.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av varulager i årsredovisningen.

Moderföretag och dotterföretag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag. Moderföretag som inte upprättar någon koncernredovisning skall lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen.

Exempel: bokföra inköp av varor (direkt matchning)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anskaffat handelsvaror till ett värde om 12 500 SEK inklusive moms. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
1460 Lager av handelsvaror 10 000

Exempel: bokföra försäljning av varor (direkt matchning)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt handelsvaror till ett värde om 25 000 SEK inklusive moms. Momsen är 5 000 SEK (25 %) och varuvärdet är 20 000 SEK. Redovisningsenheten gör ett pålägg om 100 % på inköpspriset och varukostnaden för försäljningen värderas därför till 10 000 SEK (20000*50 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 25 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 5 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 20 000
1460 Lager av handelsvaror 10 000
4010 Varuinköp 10 000

Exempel: bokföra inköp av varor (bokslutsmatchning)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura anskaffat handelsvaror till ett värde om 12 500 SEK inklusive moms. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet är 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms SE 2 500
4010 Varuinköp 10 000

Exempel: bokföra lagervärdering för lager av handelsvaror (bokslut)
En redovisningsenhet har post för post inventerat och värderat sitt lager av handelsvaror till 400 000 SEK (exkl. moms) per balansdagen enligt FIFU-principen där varje artikel har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettförsäljningsvärdet. Redovisningsenheten har ett ingående saldo på konto 1460 om 600 000 SEK (exkl. moms) varför lagervärdet minskar med 200 000 SEK (600000-400000).

Konto Benämning Debet Kredit
1460 Lager av handelsvaror 200 000
4960 Förändring av lager av handelsvaror 200 000

Exempel: bokföra lagervärdering för lager av handelsvaror (bokslut)
En redovisningsenhet har post för post inventerat och värderat sitt lager av handelsvaror till 400 000 SEK (exkl. moms) per balansdagen enligt FIFU-principen där varje artikel har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettförsäljningsvärdet. Redovisningsenheten har ett ingående saldo på konto 1460 om 100 000 SEK (exkl. moms) varför lagervärdet ökar med 300 000 SEK (400000-100000).

Konto Benämning Debet Kredit
1460 Lager av handelsvaror 300 000
4960 Förändring av lager av handelsvaror 300 000

Exempel: bokföra lagervärdering i tillverkande företag (bokslut)
En redovisningsenhet har post för post inventerat och värderat sina lager per balansdagen enligt FIFU-principen där varje artikel har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettförsäljningsvärdet. Lagret av råvaror värderades till 300 000 SEK och ingående saldo på konto 1410 är 200 000 SEK. Lagret av produkter i arbete värderades till 400 000 SEK och ingående saldo på konto 1440 är 500 000 SEK. Lagret av färdiga varor värderades till 800 000 SEK och ingående saldo på konto 1450 är 600 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1410 Lager av råvaror 100 000
4910 Förändring av lager av råvaror 100 000
1440 Produkter i arbete 100 000
4940 Förändring av produkter i arbete 100 000
1450 Lager av färdiga varor 200 000
4950 Förändring av lager av färdiga varor 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/04

Kontakta bokforingstips.se