Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra försäljning av varor i Sverige och faktura vid varuförsäljning (bokföring med exempel)

Vid försäljning av varor till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige är omsättningen momspliktig för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Varor är fysiska produkter som det går att ta på, känna på, lukta på och smaka på. Då varor är fysiska produkter måste de transporteras till kunder genom att köparen hämtar varorna eller genom att säljaren själv eller via ett transportbolag distribuerar varorna till kunden.

En försäljning av varor regleras normalt av köpvillkor enligt ett köpeavtal eller enligt lagar som reglerar köp av varor (köplagen och konsumentköplagen). Köpvillkor vid en varuförsäljning reglerar bland annat betalningsvillkor, leveranssätt, leveransvillkor och hur felaktigheter i varan skall hanteras.

Leveransvillkoren avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning i Sverige är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Köpvillkoren kan även ange att köparen skall betala expeditionsavgift, faktureringsavgift och dröjsmålsränta vid för sen betalning med mera.


Vid en varuförsäljning till personer i Sverige kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar och en försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.

Klassificering
En inkomst vid varuförsäljning som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid varuförsäljning som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.


En intäkt vid varuförsäljning klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av varor kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debiterad intäkt i kontogrupp 37.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuförsäljning till kunder i Sverige när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför varuförsäljning när faktura skapas eller när inbetalning sker, beror på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.


Värdering
En inkomst vid försäljning av varor värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av varor till kunder i Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Vid varuförsäljning till personer i Sverige kan det förekomma tre momssatser, 25%, 12% och 6% där 25 % är den normala momssatsen. En momsregistrerad person i Sverige är skyldig att redovisa utgående moms vid försäljning av varor till personer i Sverige. En person som inte är momsregistrerad skall inte ta ut någon utgående moms vid försäljning av varor till personer i Sverige.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till personer i Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.


Momssatsen på fakturerade avgifter såsom frakt, faktureringsavgift och expeditionsavgift skall vara densamma som gäller för den vara som säljs. Säljs flera varor med olika momssatser skall fakturerade avgifter delas upp med hänsyn till de varor de hänför sig till. Om en redovisningsenhet säljer böcker (6 % moms) för 400 SEK och högtalare (25 % moms) för 600 SEK så skall momsen på faktureringsavgiften proportioneras till 40 % med 6 % moms och till 60 % med 25 % moms.

Intäkter vid försäljning av varor är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av varor till kunder i Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 000 SEK och frakter har fakturerats med 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 000
3520 Fakturerade frakter SE, 25 % 1 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kunder i Sverige (kassa)
En redovisningsenhet har enligt en kassarapport sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 000 SEK och frakter har fakturerats med 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1911 Huvudkassa 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 000
3520 Fakturerade frakter SE, 25 % 1 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kunder i Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden har enligt en faktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 000 SEK och frakter har fakturerats med 1 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 000
3520 Fakturerade frakter SE, 25 % 1 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kunder i Sverige (eget uttag)
En redovisningsenhet som bokför enligt kontantmetoden har enligt en faktura sålt varor till ett totalt värde om 12 500 SEK inklusive moms. Den utgående momsen är 2 500 SEK (25 %), varuvärdet är 9 000 SEK och frakter har fakturerats med 1 000 SEK. Kunden har betalat direkt till ägarens privata konto.


Konto Benämning Debet Kredit
2013 Övriga egna uttag 12 500
2611 Utgående moms SE, 25 % 2 500
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 9 000
3520 Fakturerade frakter SE, 25 % 1 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2020-02-13

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se