Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra försäljning av varor på export och vara till land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid försäljning av varor till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (export) är omsättningen momsfri för en säljande redovisningsenhet.

En varuförsäljning till en köpare räknas som export om varorna levereras till ett land utanför EU, leveransadressen bestämmer om en försäljning av varor utgör export eller inte. En redovisningsenhet som exporterar varor måste själv eller via ett transportbolag (ombud) lämna en exportdeklaration till det svenska tullverket.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och det här medför kostnader för frakt och försäkring. Det är leveransvillkoren i ett köpeavtal som bestämmer vilken part som skall stå för frakt och försäkring och det finns standardiserade internationella leveransvillkor som kan användas för detta ändamål. Vid export av varor är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här.


Vid en varuförsäljning till personer i utlandet kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Betalningsvillkoren fastställs i ett köpeavtal och den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar. En försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.

Klassificering
En inkomst vid varuförsäljning på export som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.


En intäkt vid varuförsäljning på export klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av varor kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debeterad intäkt i kontogrupp 37.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför varuförsäljning till kunder i utlandet när kunden har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför varuförsäljning till utlandet när faktura skapas eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning vid export i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.


Värdering
En inkomst vid försäljning av varor på export värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av varor till kunder i utlandet värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Vid varuförsäljning på export kan det vara så att en redovisningsenhet fakturerar i en valuta som skiljer sig från redovisningsvalutan. Varuförsäljning vid export skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet i utländsk valuta till växelkursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när kundfakturan betalas.

Moms och beskattning
När en redovisningsenhet säljer varor och levererar dessa till en momsregistrerad eller icke momsregistrerad person i ett land utanför EU (export) är försäljningen momsfri. En redovisningsenhet som exporterar varor måste själv eller via ett transportbolag (ombud) lämna en exportdeklaration till det svenska tullverket avseende de exporterade varorna.


Vid en export av varor är det destinationslandet som tar ut moms av den utländska köparen eller transportföretaget. Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till personer i utlandet (export) skall tas upp som "Försäljning av varor utanför EU" i ruta 36 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av varor är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.


Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i land utanför EU (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 USD till en kund i USA. Varuvärdet är 9000 USD, 1000 USD är frakter och växelkursen är 10 SEK per USD.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3522 Fakturerade frakter, export 10 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 90 000

Exempel: bokföra inbetalning från exportkund (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning på en kundfaktura om 10 000 USD från en amerikansk kund. Kundfordran för denna kundfaktura var bokförd till 100 000 SEK men nu erhålls endast 90 000 SEK eftersom växelkursen har sjunkit till 9 SEK per USD.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 90 000
1511 Kundfordran 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i land utanför EU (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 USD till en kund i USA och denna faktura har blivit betald när växelkursen är 10 SEK per USD. Varuvärdet är 9000 USD och 1000 USD avser frakter.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3522 Fakturerade frakter, export 10 000
3105 Försäljning varor till land utanför EU 90 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2018-01-09

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se