Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra försäljning av varor till annat EU-land (bokföring med exempel)

Vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momsfri och vid försäljning till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momspliktig.

En momsfri försäljning till en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige kräver att leveransen av varorna sker till ett annat EU-land än Sverige och att den säljande redovisningsenheten har tillgång till köparens VAT-nummer, den säljande redovisningsenheten skall även uppge "omvänd betalningsskyldighet" i fakturan. En försäljning av varor till en icke momsregistrerad person (privatperson) i ett annat EU-land än Sverige är momspliktig, svensk moms skall tas ut enligt svenska momsregler.

EU är en tullunion där det inte finns några tullar mellan medlemsländerna och detta innebär också att en säljande redovisningsenhet inte behöver lämna någon exportdeklaration vid försäljning till personer i ett EU-land. En svensk redovisningsenhet som säljer varor momsfritt till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige måste månadsvis lämna en periodisk sammanställning (kvartalsredovisning) över omsättningen specificerat per VAT-nummer.

Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och det här medför kostnader för frakt och försäkring. Det är leveransvillkoren i ett köpeavtal som bestämmer vilken part som skall stå för frakt och försäkring och det finns standardiserade internationella leveransvillkor som kan användas för detta ändamål. Vid försäljning av varor till andra EU-länder är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här.

Vid en varuförsäljning till personer i andra EU-länder än Sverige kan betalningen för varor ske genom förskottsbetalning, kontantbetalning eller genom betalning av kundfaktura efter en viss kredittid. Betalningsvillkoren fastställs i ett köpeavtal och den normala kredittiden för kundfakturor är 30 dagar. En försenad betalning kan innebära att en redovisningsenhet måste skicka betalningspåminnelser, skicka inkassokrav, begära utmätning hos kronofogden eller försätta kunden i konkurs.

Klassificering
En inkomst vid varuförsäljning till andra EU-länder än Sverige som avser ej utförda prestationer redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av utleveranser av varor. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

En intäkt vid varuförsäljning till andra EU-länder än Sverige klassificeras som en huvudintäkt om intäkten avser försäljning som hör till huvudverksamheten i en redovisningsenhet. En intäkt vid försäljning av varor kan också klassificeras som fakturerade kostnader och rörelsens sidointäkter. Intäktskorrigeringar såsom lämnade kassarabatter vid tidig betalning och mängdrabatter bokförs som en debeterad intäkt i kontogrupp 37.

Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter
Kontogrupp 35 - Fakturerade kostnader
Kontogrupp 36 - Rörelsens sidointäkter
Kontogrupp 37 - Intäktskorrigeringar

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor till en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige måste en redovisningsenhet bokföra försäljningen när fakturan har utfärdats, detta gäller oberoende av om en redovisningsenhet tillämpar kontantmetoden eller fakturametoden för sin bokföring. Faktura måste dessutom utfärdas senast den 15 i månaden efter leveransmånaden.

Vid försäljning av varor till en icke momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige kan en redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokföra varuförsäljningen när kunden har betalat. En redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden för sin bokföring skall bokföra en försäljning till en icke momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige när fakturan utfärdas, om inbetalning sker innan fakturan utfärdas skall försäljningen bokföras vid inbetalningstidpunkten.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en kund bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning till andra EU-länder än Sverige i ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett faktureringsprogram och kontot för kundfordran i bokföringen.

Värdering
En inkomst vid försäljning av varor till andra EU-länder än Sverige värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt vid försäljning av varor till kunder i andra EU-länder än Sverige värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Vid varuförsäljning till andra EU-länder än Sverige kan det vara så att en redovisningsenhet fakturerar i en valuta som skiljer sig från redovisningsvalutan. Varuförsäljning till andra EU-länder än Sverige skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet i utländsk valuta till växelkursen på fakturadagen. Eventuella valutakursdifferenser bokförs när kundfakturan betalas.

Moms och beskattning
När en redovisningsenhet säljer varor och levererar dessa till en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige är försäljningen momsfri under förutsättning att redovisningsenheten har köparens VAT-nummer och att uppgiften "omvänd betalningsskyldighet" anges i fakturan. När en redovisningsenhet säljer och levererar varor till en icke momsregistrerad person (privatperson) i ett annat EU-land än Sverige är försäljningen momspliktig enligt svenska momsregler.

En redovisningsenhet som säljer varor till personer i andra EU-länder än Sverige behöver inte lämna någon exportdeklaration till det svenska tullverket. En redovisningsenhet som säljer varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige utan att lägga på svensk moms måste lämna en periodisk sammanställning (kvartalsredovisning). En periodisk sammanställning lämnas månadsvis och skall omfatta omsättningen i SEK specificerat per VAT-nummer.

Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige skall tas upp som "Försäljning av varor till ett annat EU-land" i ruta 35 i skattedeklarationen för moms. Försäljningsinkomsten exklusive moms vid varuförsäljning till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige skall tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10, som "Utgående moms 12 %" i ruta 11 eller som "Utgående moms 6 %" i ruta 12 i skattedeklarationen för moms.

Intäkter vid försäljning av varor är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen, det är enbart allmännyttiga ideella föreningar som kan ha skattefria försäljningsintäkter.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av intäkter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554), om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Moderföretag och dotterföretag skall ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i annat EU-land än Sverige (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 EUR till en kund i Frankrike. Varuvärdet är 9000 EUR, 1000 EUR är frakter och växelkursen är 10 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3521 Fakturerade frakter, EU-land 10 000
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri 90 000

Exempel: bokföra försäljning av varor till kund i annat EU-land än Sverige (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt varor om totalt 10 000 EUR till en kund i Frankrike. Varuvärdet är 9000 EUR, 1000 EUR är frakter och växelkursen är 10 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 100 000
3521 Fakturerade frakter, EU-land 10 000
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri 90 000

Exempel: bokföra inbetalning från EU-kund (fakturametoden och kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en inbetalning på en kundfaktura om 10 000 EUR från en fransk kund. Kundfordran för denna kundfaktura var bokförd till 100 000 SEK men nu erhålls endast 90 000 SEK eftersom växelkursen har sjunkit till 9 SEK per EUR.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 90 000
1511 Kundfordran 100 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 10 000

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2018-01-09

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001