Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Värdering till nuvärde och nuvärdemetoden

Nuvärdemetoden innebär att värdet för en tillgång eller skuld bestäms av det beräknade nuvärdet av förväntade framtida inbetalningar och utbetalningar.

Nuvärdet utgörs av värdet idag för en eller flera betalningsströmmar som inträffar i framtiden. Ett nuvärde beräknas genom att förväntade framtida kassaflöden diskonteras med hjälp av en diskonteringsränta för att ta hänsyn till tidsvärdet av pengar och risken i betalningsströmmarna.

En diskonteringsränta kan vara nominell eller real och anges före skatt eller efter skatt. En nominell diskonteringsränta innehåller kompensation för inflation medan en real diskonteringsränta inte inkluderar någon kompensation för inflation. En nominell diskonteringsränta skall användas om betalningsströmmarna är nominella och en real diskonteringsränta skall användas om betalningsströmmarna är reala.


Om de betalningsströmmar som skall diskonteras inte har reducerats för skatt så skall diskonteringsräntan avse avkastningskravet före skatt och om betalningsströmmarna har justerats för skatt så skall diskonteringsräntan avse avkastningskravet efter skatt.

Enligt IFRS skall diskonteringsräntan vid nuvärdesberäkningar anges före skatt då kassaflödena anges före skatt och utgöras av den riskfria räntan (tidsvärdet av pengar) plus en riskpremie i procent som motsvarar den risk som finns i den värderade tillgången eller skulden.

När nuvärdemetoden tillämpas för värdering till verkligt värde eller till nyttjandevärde så måste redovisningsenheten upplysa om att nuvärdemetoden har använts samt ange de antaganden som ligger till grund för det uppskattade nuvärdet. Med antagande menas hur kassaflödena har uppskattats och vilken diskonteringsränta som har använts samt hur diskonteringsräntan har fastställts.


Nuvärdet för olika enstaka framtida betalningar beräknas enligt nedan:
((belopp)/(1+diskonteringsräntan)^(antalet perioder)+(belopp)/(1+diskonteringsräntan)^(antalet perioder)+ ...) enligt formel och ((4000)/(1,02)^1+(8000)/(1,02)^2) enligt exempel med 4 000 som inbetalas efter ett år och 8 000 som inbetalas efter två år när diskonteringsräntan är 2 %.

Nuvärdet för en serie av lika stora framtida betalningar beräknas enligt nedan:
((periodbetalning)*((1-(1+diskonteringsräntan)^-(antalet perioder))/diskonteringsräntan)) enligt formel och ((4000)*((1-(1+0,02)^-15)/0,02)) enligt exempel med en periodbetalning om 4 000 i 15 perioder med en diskonteringsränta om 2 %.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-01-12

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se